Obec Koryta

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 04/2008

o veřejném pořádku

Obec Koryta
okres Mladá Boleslav
 
Obecně závazná vyhláška
obce Koryta
č. 4/2008
 
o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci
 
Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje a vydává dne 15.9.2008 v souladu s ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci:
 
 
Čl. 1
Základní ustanovení
1)        V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se stanovují touto obecně závaznou vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v obci, zdraví a bezpečnosti osob a majetku.
2)        Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci.
3)        Tato obecně závazná vyhláška stanovuje práva a povinnosti k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství na území obce, k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně.
 
Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1)        Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství[1] v obci:
a)        na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce, vyznačených na mapce v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku
b)        na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce, vyznačených na mapce v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů.
2)        Za splnění povinností stanovených v odst. 1. odpovídá osoba doprovázející psa, popř. chovatel[2] psa.
3)        Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na psy služební[3] a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.
4)        Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na lovecké psy[4] při výkonu práva myslivosti ve smyslu zvláštních právních předpisů[5].
 

Čl. 3

Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejných zařízení a veřejné zeleně
1)        Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
-          jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň
-          stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly
-          rozdělávat oheň
-          stanovat nebo nocovat mimo místa k tomu určená
-          bez souhlasu vlastníka či správce veřejné zeleně vysazovat nebo ošetřovat vegetaci tvořící součást veřejné zeleně.
2)        Ten, kdo znečistí veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, je povinen zajistit na svůj náklad neprodleně odstranění znečištění.
3)        Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou povinni zajistit, aby pes, drůbež či jiné hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, popř. zajistit odstranění znečištění.
 
Čl. 4
Zvláštní opatření k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku
1)        Občany v obytných domech je zakázáno nepřiměřeně obtěžovat veřejnou produkcí hudby v době od 22.00 hod. do 06.00 hod.
2)        Na noci předcházející dnům pracovního volna a pracovního klidu se tento zákaz vztahuje v době od 24.00 hod. do 07.00 hod.
3)        Jednorázové výjimky může na základě písemné žádosti povolit zastupitelstvo obce.
 
Čl. 5
Užívání plakátovacích ploch ve vlastnictví obce
1)          Přehled umístění plakátovacích ploch ve vlastnictví obce je znázorněn v příloze č. 2 k této obecně závazné vyhlášce.
2)          Plakátování na plochách uvedených v odst. 1) zajišťuje pouze obec.
3)          Požadavky na zajištění plakátování na plochách uvedených v odst. 1) předkládá žadatel obecnímu úřadu.
4)          Na plochách, uvedených v odst. 1) se zveřejňují např. informace 
a pozvánky o konání sportovních, kulturních, společenských, prodejních a politických akcích).
5)          Plakátování na plochách, uvedených v odst. 1), zajišťované jinými osobami
a zveřejňování jiných informací, než je uvedeno v tomto článku, je zakázáno.
 
Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení
1)        Jednotlivá ustanovení této obecně závazné vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je tato obecně závazná vyhláška stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.
2)        Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje podle zvláštních právních předpisů.
3)        Zrušují se obecně závazné vyhlášky obce Koryta č. 01/2002 o veřejném pořádku a veřejné zeleni v obci Koryta, ze dne 3. 12. 2002 a č. 02/2002 o udržování místních komunikací v obci Koryta, ze dne 3. 12. 2002.
4)        Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení na úřední desce obecního úřadu.
 
 
 
------------------------------------                                                ------------------------------------
            Věra Hanzlová                                                                       Ing Evžen Kozák
místostarostka                                                             starosta obce
 


[1] § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
[2] § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
[3] např.    § 38 odst. 1) písm. e) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
                § 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, pozdějších předpisů
[4] § 44 odst. 1) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
[5] zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. , o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů