Archiv úřední desky

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013

 

         
    Obec KORYTA    
         
    Návrh rozpočtu    
         
    NA ROK 2013    
         
         
  Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta 19.11.2012    
  Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: 3.12.2012    
         
       
         
  Starostka: Ing. Jitka Kratochvílová ……………………………    
         
         
         
         
         
         
  Příjmy celkem 800 000 Kč  
  V tom  1. Daňové příjmy 742 500 Kč  
    2. Nedaňové příjmy 9 400 Kč  
    3. Kapitálové příjmy 0 Kč  
    4. Přijaté dotace 48 100 Kč  
  Výdaje celkem 800 000 Kč  
  V tom  5. Běžné výdaje 800 000 Kč  
    6. Kapitálové výdaje 0 Kč  
  Saldo (příjmy mínus výdaje) 0 Kč  
  Financování 0 Kč  
         
         
         
         
         
         
         
         
PŘÍJMY      
         
Paragraf Položka Název Částka v Kč  
  1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 140 000  
  1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. činnosti 5 000  
  1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitál výnosů 14 000  
  1121 Daň z příjmu právnických osob 138 000  
  1211 Daň z přidané hodnoty 282 000  
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 40 000  
  1341 Poplatek ze psů 1 500  
  1351 Odvod z loterií a podobných her, kromě výherních  hracích přístrojů 2 000  
  1511 Daň z nemovitosti 120 000  
  4112 Neinvestiční dotace  - správa 48 100  
    Daňové příjmy celkem 790 600  
3311 2111 Divadelní činnnost - příjmy 3 900  
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb (knihovna) 250  
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 050  
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb (pytle) 500  
3725 2324 Příjmy z poskytování služeb (za třídění odpadů) 3 000  
6310 2141 Příjmy z úroků - běžný + termínovaný účet 700  
    Ostatní příjmy celkem 9 400  
    PŘÍJMY  CELKEM 800 000  
         
         
VÝDAJE      
         
Paragraf Položka Název Částka v Kč  
1032   Lesní hospodářství celkem 50 000  
2212   Pozemní komunikace celkem 98 500  
2341   Voda v zemědělské krajině celkem 3 000  
3111   Předškolní zařízení 16 000  
3113   Základní školy celkem 80 000  
3311   Divadelní čínnost 5 000  
3314   Knihovna 3 000  
3399   Ostatní záležitosti v kultuře (dárk. balíčky) 12 000  
3631   Veřejné osvětlení 35 000  
3722   Nakládání s odpady celkem 65 000  
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem 20 000  
    Oprava kaple 100 000  
5512   Požární ochrana celkem 10 000  
6112   Zastupitelské orgány celkem 90 000  
6171   Místní správa celkem 200 000  
6310   Úroky celkem (BÚ+TÚ) 4 500  
6320   Pojištění 8 000  
    VÝDAJE CELKEM 800 000