Kronika
Opsáno dle originálu, včetně dobových výrazů a pravopisných chyb
 
 
Pamětní kniha obce Korytské
 
 
 
 
Tři rody u nás platí jen,
to otec syn a děd,
to náš celý rodokmen
kořen, strom a květ.
 
A naše paměť nejde dál,
ni naděj v příští čas,
než aby děd co zachoval,
syn synovi dal zas.
 
Co bylo může říci nám
jen u hřbitova věž,
děd zapomenut leží tam,
nás zapomenou též.
 
Jen někdy mlhavé zvěsti hlas
nám slovo řekne víc
jak praděd náš trpěl kdes
jak šťasten, to nic.
 
Tak ořem, sejem, kyneme,
však pýchy dalecí-
přec starší jsme a budem
než rod knížecí.
 
 
Postupní záznamy majetníků usedlostí obce Koryta od roku 1835 do nynější doby
Dřívější záznamy od roku 1654 jsou ve druhé knize.
 
 
 
Popisné číslo 1
Dne 5. února 1875 dle kupní smlouvy přejímá usedlost Florian a Marie Šelenberkovi
rodem *
Dle kupní smlouvy ze dne 18.února 1889 přechází usedlost na Antonína a Antonii Suchardovi.
Dle kupní smlouvy ze dne 4. června 1895 vkládá se právo vlastnické Karlu a Anně Suchardovi (Anna roz. Hnizdilová z Drahotic)
Dle trhové smlouvy ze dne 16. června 1897 a svadební smlouvy z 21.10.1899 vkládá se právo vlastnické Ladislavu a Marii Hunzorovým.
Dle trhové smlouvy ze dne 2.6.1902 vkládá se právo vlastnické Fr. Sedláčkovi a 3.11.1909 Jos. a Barboře Sedláčkovi. Dle vzdací listiny ze dne 20.11.1918 připadá majetek tento na Barboru Sedláčkovou, která se v r. 1919 provdala za Václava Černého,  který téhož roku přejímá polovinu usedlosti.
 
 
 
Popisné číslo 2
Jest drženo stále ve stejném rodu déle 200 let
 
 
 
Popisné číslo 3
Dle kupní smlouvy 18.7.1875 vkl. se právo vlastnické manželům Josefu a Anně Bělíkovím.
Dle odevzdací list.c.k. soudu 7.6.1884 vkládá se právo vlastnické Frant. Nezdarovi. Dle postup. smluvy 25.1.1885 vkl. právo vl. na Flor. Nezdarovi na polovic a Anně Bělíkové na polovic. V roce 1919 se činí poznámka celé této nemovitosti fideikomisarní subtituce ve prospěch Fr. bělíka. V roce 1932 vkl. právo vlas. Fr. Bělíkovi a vymazuje se poznámka subtituce pod 5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamětní záznamy rol. obce Koryta
 
Rok 1927
 
V roku podle zákona a nařizeni okresní politickou správou byl jsem zvolen (dopsáno Hanzl Frant.) zastupitelem politické obce Korytské kronikářem. Moji povinností je uveřejniti všechno dobro i zlo, výtěžek i ztrátu, vůbec vše, co se týče obce naší.
 
Katastrální obec Koryta, stala se obcí samostatnou pátého června roku 1924.  Obec naše rozkládá se v údolí, na pravém břehu řeky Jizery, asi 6 km severně od Mnichova Hradiště. Obec Koryta čítá 40 p.č.. z nichž 2 p.č. shořela 1 zbouráno a znova vybudováno nebylo.
Celková výměra pozemků v obci 166 ha. Polnosti mají různé názvy. „ Na předevsí“, V Rybnikách“  „ Na Bukovinech“ „Na Zvonku“ Ve Starčinech“ U Jirska“ Ve žlabech“ Na Chrustí“ „ Na ovozých“ „ Na klučkách“ „V Dálce“ „Na Dalešíně“ „ V číhadle“  „V Kněždolách“ „Borovým“
 
 
 
Význačnější budova v obci je kaple, sv. sedmi bratří, postavená v r. 1885. O původu stavby              nové kaple v Korytech  v r. 1885 jakož i více pamětihodných příhod při stavbě samé. O stavbě kaple jednalo se, jak daleko m¨nejstarší lidé pamatujou. Nikdy se však k žádnému provedeni nedošlo.Až teprve ve schůzi místního zastupitelstva pro osadu korytskou odbývané v bytu místního starosty Fr. Bělíka č.p. 23 dne 27. prosince roku 1884 ve které schůzi učinil Jan Ktátko místní radní č.p. 2 návrh by se ku stavbě kaple přikročilo nákladem asi 1500 zlatých, a návrh ten byl jednohlasně přijat. Dále učinil návrh, by svolaná byla schůze všech občanů, jednohlasně přijato. Valná schůze odbývaná dne 3. ledna 1885. Schůze ta příznivě a svorně vyřizena jak o tom svědčí přiložený opis protokolů. Plán a rozpočet na novou kapli  zhotovil panský stavitel Jos. Karnild  ve Svijanech., za čež mu placeno 12 zlatých 50 krejcarů. Náklad na stavbu kaple rozpočten na 1815 zlat. 29 krejcarů. Zednické stavivo dodá obec sama. Ostatní stavivo a veškeré práce zadala obec řizenim oftertnim. Ofterty podali. Jan Polák rolník z Drahotic. Bergl mistr zednický v Mnich. Hradišti. Antonín Šichta  mistr zednický Mohelnice. Nejnišší podání učinil Ant. Šichta z Mohelnice  za 1090 zlatých. aby bylo docíleno více místa pro stavbu kaple, ukoupena byla od manželů Knéblových zahrádka č. par. 573 pro 23 sáhu za 80 zlatých ř.č.
S kopáním základu započato dne 11. června 1885. Při kopání základu byla půda čím hlouběji tím měkčí, tak že se muselo 2 metry hluboko kopati pro zdě kaple, a pro zdě pod věž 3 m. hluboko. Pod věž musel býti dám rošt z modřínového stromu z Křidlovačin přivezeného. při kopání základů pro věž přišlo se na dva metry hluboko na starý mlat, a jednu staletou stěnu jak pamětnici vypravujou, stávala na tom místě stodola patřící č.p. 5. Že by stodolu tu státi kdo pamatoval, nepotvrzoval nikdo. zahrádku na tom místě pamatovali, která   trvala až do roku 1842 a která toho roku vyměřena byla za pozemek obecní podél zahrady č.p. 34. Starý mlat  úplně zničen není a zbytek pozůstává na straně severozápadní. Spotřebováno bylo na vybudování kaple kamene lomového z Dalešína 150 m2 Metr za 50 krejcarů. Pískovců od Všeně 240 štuk , kus za 10 krejcarů. Pražského vápna 46 q . Jeden q za 1 zlatý 60 krejcarů. Heinerdorfského  58 q, 1 q za 1 zlatý 40 krejcarů. Cihel z Loukovce 15800 s dovozem za 1000 15 zlatých 50 krejcarů. Za šlysny mimo rozpočet 12 zlatých 50 krejcarů. Písku jizerního 42 vozy douspřežní. Písku lomového 40 m 2.
 
 
 K dohotovení kaple bylo ještě spotřebováno dle udání mistra 1000 cihel,  800 dlaždiček, dva soudky cimentu, 20 q pražského vápna a 15 dvouspřežních vozů vodního písku. podotýká se že jest více práce která v rozpočtu uvedena není aniž by počítána byla. Dveře dala obec udělati jinačí, což účty dokazují.
Základní kámen chtěli občané položiti dne 14. června způsobem slavnostním. Avšak veledůstojný vikář, pan Jos. Němeček z Loukova, tomu nedovolil, z té příčiny že od koncistoře ke stavbě polení nebylo, pročež se základní kámen položil dne 15. června o jedné hodině odpoledne bezevší okázalosti. pouze někteří občané na kámen zaklepali: místní starosta Fr. Bělík č.p. 23, Jan Koťátko, radní čp. 2. Oba najednou na kámen klepali při hesle „Ke cti a slávě boží, svornost budiž v obci naši na věčné časy“. Dále klepali na kámen základní: Jan Vencl č. 30, Jos. Nezdara č. 29, Jan Bělík výměník a jeho vnuk Fr. Bělík č 23
Při stavbě kaple zaměstnáni byli tito zedníci.
1. Hanzl Jos. ze Sychrova, bytem v Korytech č.p. 35
2. Bernad Karel z Koryt učedník č.p. 19
3. Johan Jos. z Mužského bytem v Kejově č.p. 62
4. Bělik Václav z Kejova
5. Frik Ant. z Kejova příslušník obce Sovenické č.p. 40
6. Sedláček Jos. z Kejova č.p. 42
7. Nedvěd Karel ze Sovenic č.p.16
8. Červa Václav ze Sovenic č.p. 45 učednik
9. Brož Jos. ze Sovenic č.p. 6 učednik
10. Kinský Jos. z Mohelnice
11. Šantroch Jos. z Drahotic  učednik
Přidavači
1. Šantroch st. vrchní přidavač z Drahotic
2. Fotr z Drahotic
3. Dražil Kar. ze Sovenic č.p. 39
4. Pradler Fr. z Kejova
5. Zelený Vác. ze Sychrovka
Přidavačky
1. Flanderková Fr. z Koryt
2. Váňová Mar. z Volšiny
3. Picková Anna ze Sovenic č.p. 43 příslušnice z Hradčan
Tesaři
Mistr Cančík z Mužského 1. Šelenberk Flor. z Koryt č.p. 1
                                           2. Prokorát Karel z Koryt č.p. 8
                                           3. Brož Frant. ze Sovenic č.p. 6
Na věži pracovali               4. Farský Václav z Kocňovic
                                           5. Černý Václav z Kláštera č.p. 68
Báň zhotovil Henke  klempíř z Mnich. Hradiště. Kříž od zámečníka Nohynka z Mnich.
Hradiště. Kovářskou práci vykoval Vác. Bartoš  kovář č.p. 17 Truhlářskou práci zhotovil Karel Mareš, mistr truhl. z Loukovce.
Báň a kříž zasazeny 22. července.
Veškerý náklad se stavbou kaple spojený, zaplatit se má z příjmu obecních. Na zařizeni vnitřní mají se dělati sbírky. Pan Šádek Jan náměstek notáře v Mnich Hradišti napsal zdarma notářský zápis na ukoupenou zahrádku č. parc, 573.
Rolnická záložna v Mnich. Hradišti 20 zlatých. Veškeré povozy občanů byli zdarma.
 
 
 
Paměti hodno jest, že roku 1885 panovalo veliké such, že nepršelo od 30. dubma do
12. července. mezi stavem rolnickým panovala veliká nouze o peníze, neb cukrovky v roku 1884 bal nedostatek, za 1 q se platilo 60 krejcarů. Některou cukrovary ani nevzaly.
 
Osada   Koryta čítala v r. 1885 37 obydlených staveni, na Křidlovačinech 3 v Sovenicích s Horní Mohelnici 57 č.p. většinou dřevěné.
Téhož roku vysázeny byli jabloně na rokli k Sezemicům, a na rokli pod starou silnicí, blíže kaple, kde dříve topoly stávaly a na stavbu kaple se prodaly.
Zastupitelstvo místní stávalo z následujících občanů.
Fr. Bělík, č. 23, starosta
Jan Koťátko, č. 2, první radní
Kar. Bělík, č. 10, druhý radní
Jan Vencl, č. 30, člen výboru
Jan Bělík, č. 38        -   „   -
Jan Sedláček, č. 5    -   „   -
Jos. Havle, č. 40      -   „   -
Jos. Nezdara, č. 29  -   „   -
 
Zastupitelstvo politické obce Sovenické stávalo z následujících  občanů
Jan Koťátko z Koryt č. 2, starosta
 Jan Knebl  ze Sovenic č. 10, první radní
Frant. Najman z Mohelnice č. 30, druhý radní
Frant. Nezdara z Koryt č. 3,  třetí radní
Jan Vencl z Koryt č. 30,          člen výboru
Frant. Bělík z Koryt č. 23,           -   „   - 
Jan Bělík z Koryt č. 38,               -   „   -
Karel Prokorát z Koryt č. 8,        -   „   -
Frant. Sedláček z Koryt č. 14,     -   „   -
Frant. Dražil ze Sovenic č. 2,      -   „   -
Jos. Bárta ze Sovenic č. 4,           -   „   -
Jos. Kolomazník ze Sovenic č. 29,  -  „  -
 
Okresním starostou je Jos. Du“ rich majitel mlýna z Kláštera .  C.K. hejtman Šalánek, c.k. berní Vrba, knihovní Šulc. Farář v Loukovci Jan Kára, řídící učitel Jos. Nejedlý, podučitel Jos. Bittner. Frant. Kotek okresní tajemník, kancelista Hirsche.
 
V dřívějších dobách, dokud sbor hasičský v osadě naši nestával, vypukl-li požár, oznamován byl poplašným znamením troubením pomocného a nebo voláním „hoří“.  Vodu nosili občané v konvích a putýnkách. To ovšem bylo velice zdlouhavé a velice namáhavé. rozhodli se občané osady naši o založení hasičského sboru. Největší zásluhu na založeni sboru má pan Jan Koťátko tehdejší starosta, který na den 30. listopadu 1890 ustanovil valnou hromadu a v týž den se hasičský sbor ustavil. Přistoupili tito občané:
Nezdar Jos., Nezdar Čeněk, Nezdara Frant., Nezdara Flor., Koťátko Ant., Koťátko Jan, Bernad Kar., Bělík Frant. ml., Hávle Jos., Hozák Jos.,  Flanderka Václ.,  Bělík Jan, Šindelář Jos., Sedláček Frant., Vochvest Václ., Mareš Jos., mareš Frant., Horna Jos., Stránský Ant.,  Flanderka Jos., Flanderka Ant., Rulc Jos., Hanzl Jos., Kupec Flor., Bělík Frant. st. a Flanderka Frant.
Předsedou zvolen Koťátko Jan. Nezdar Flor. velitel, Koťátko Ant. náměstek velitele 
a Frant. Bělík ml. jednatelem a pokladníkem.
 
Tímto částečně celá ovšem malá historie o naši obci je vyčerpána.
Obec přísluší okresní správě Mnich. Hradiště, krajskému soudu Mladá Boleslav, bernímu úřadu Mnich. Hradiště, farnímu úřadu v Loukovci a četnické stanici ve Žďáře.
Politickou organizaci máme v obci jednu: totiž místní organizace republikánské strany zeměděl. a ….lidu, založena r. 1907, čítající 26 členu. Důvěrníkem zvolen p. Bělík Frant. č. 4. Při posledních volbách obecních konaných dne 26. března 1933 a zvoleni následující občané:
Koťátko Ladis. č.p. 2, starosta 
Jos. Sameš,  náměst. starosty č. 23
Bělík Frant. č. 4  první radní
Jaurin Jos. č. 34 člen výboru
Burianek Jos. č. 29    -  „  -
Černý Václ. č. 1        -   „  -
Koťátko Jos. č. 10    -   „  -
Hávle Jos. č. 40        -   „  -
Beránek Jos. č. 38    -   „   -
Takto zvoleno obecní zastupitelstvo v Korytech.
 
Nyní musím se vrátiti do doby minulé, totiž do r. 1914. V den sv. Anny 26. července po poledni přiběhli lidé do naši obce se strašlivou zprávou že vyhlášena je mobilizace a také skutečně ku 6 hodině večerní vyvěšena vyhláška, a to na tak zvané boudě (dnešní lednici) patřící p. Koťátkovi Ladislavovi. Každý spěchal seznámiti se osudným obsahem vyhlášky. Všichni záložníci do 39 let museli nastoupiti okamžitě ku svým plukům. Ze 26. července na 27. července snad v naši obci nikdo nespal. Někteří dělali poslední vůli jiní dávali rady domácím. Náves naše k večeru 26. července měla smutnou podívanou. Na návsi srážely se houfy lidu.Záložníci svoláni na vojnu obklopeni ženami a dětmi hořce plakali.
Ráno dne 27. července přijel p. Nezdar Rud. ze Sovenic který též odjížděl se žebřiňákem  naložil nás a mi odjížděli za zoufalého nářku a pláče do Svijan na nádraží. Mnozí z nás šťastně čtařletou válku přečkali, avšak přece se nám někteří nevrátili. Jsou to: Koťátko Ant. č. 10, Sedláček Jos. č. 1, Bělík Boh č. 38, Černý Jos. č. 14, Mareš Frant. a Flanderka Karel č. 5. Všichni tito odpočívají na různých místech na bojištích, neb zahynuli v nemocnicích. Legionářů bohužel v naši obci mnoho nebylo, ale přece jeden. Je jím Václav Krsek italský legionář, který se vrátil do naši obce r. 1919.
V prvních letech války to ještě tak ušlo. Avšak čím dále tím byla větší bída. Začaly nám bráti obilí, ovšem za mizerný peníze, pak šactvo, prádlo a konečně také zvony. Vláda také doporučovala  chovati králíky, honiti  vepře na pastvu, sbírati žaludy, kaštany, kopřivy a i listí ze stromů atd. Tím dovršena bída největší. V roce 1916 přinešeny do naši obce samé „enky“ byli to chlebenky, cukřenky, kávenky, tučenky, moučenky a.j.  nikdo nesměl více snísti, než 1 kg. 47 dkg chleba týdně, neb 1 kg 5 dkg mouky týdně. V tomtéž roce zaveden byl také letní čas, vynález to „epochální „ . Dne 30 dubna o 11 hodině večerní postrčeny ručičky hodin na 12 hodin a tak zůstali až do konce záři. Sbírky se rekvizice se přiostřily. Sbírali se kopřivy, cín,olovo vlna, guma, látky,  i u nás sebráno bylo 36 kg mosazu a cínu avšak odevzdáno nebylo nic. Za pšenici placeno 35 - 32 k. Za 1 q žita 29 – 31 k. Za 1 q ječmene 29 – 32 k.
Za 1 q  bramborů 20 k a to do 20. srpna, pak jen 12 k. Nejvíce dojaly v tomto roce odvody  v květnu, ke kterým voláni 18ti letí a též 50ti letí, a tak se často stalo, že odveden otec i syn.
V roce 1917 odváděni i mrzáci a rekvíruje se vše, co jméno má. Z proklaté armády rakouské, jedni z našich lidí utíkali k Rusům a Italům, jiní simulovali všechny možné nemoci, zraňovali se, zdraví si poškozovali. každý prostředek byl dobrý, jen když se došlo cíle.
V roce 1918 nastává převrat. Mele se z posledního. Nedostatek měl za následek krádeže. kradlo se na polích, v bytech, na dráhách. Všude viděti je schátralost a hroznou demoralizaci. Nejbolestnější a nejosudnější byl mravní úpadek dětí, zaviněný zanedbáním mládeže v domácnosti a špatnou návštěvou školy. V říjnu v .r. 1918 cítil každý, že nastává konec litice válečné a že něco neobyčejného příjde. A také skutečně nadešel den 28. října, den Jásotu, den radosti, den nového rána, den svobody. Lid jásal, rázem zapomněl na prožité utrpení a jako děcko těšil se na nový život. Z dějin víme že v nejtrudnějších dobách naši předkové těšili se legendou že až bude našemu národu nejhůře z hory Blaníku vyřítí se rytíři blaničtí s vůdcem svým sv. Václavem a navrátí národu českému bývalou slávu. Ve válce světové zrodili se noví blaničtí rytíři, naši legionáři, organizováni velikým osvoboditelem Masarykem. Z poválečných zákonů pro naše obyvatelstvo největší důležitost měl zákon zvaný „Pozemková reforma“ ze kterého jsme v naši obci obdrželi 52 korec pozemků ode dvora v Loukovci. V obci naši jednáno v r. 1921 o postaveni elektrizace, bylo konáno 5 informačních schůzi až konečně ve jmenovaném roce elektrika postavena byla nákladem 120.000 Kč.
Takto postupováno až do roku 1926. V tomto roce v zastupitelstvu usneseno bylo vybudovati novou cestu k Jirsku a to naturálním výkonem což všemi občany jednohlasně přijato a také schváleno. Ku zhotoveni celé cesty určena doba pracovní tří roků za sebou jdoucích. Téhož roku postavena jedna třetina cesty.
V roce 1927 znova započato 14. března před polními pracemi a také práce dokončena. Dozorem nad prácemi pověřen starostovi p. Koťátkovi Ladis.  který  svůj úkol svědomitě zastával. Tentýž rok vylepšena byla 30. března lesní kultura v Dálce a vylepšeno 1137 smrků a 936 olší. Sazenice máme ze svoji školky obecní, která založena byla r. 1923. V roce 1927 vysázeno za Kanálem 67 třešní které daroval obci p. dr. Koťátko Ant. ze svoji školky kterou
si založil. Přede žněmi prodán v Hořeních Korytech ve veřejné držbě sad třešní, za který utrženo 3052 Kč. Tím samým řízením prodán sad zimního ovoce na Dalešíně za cenu
1570 Kč.
Rok 1928 byl pro naši obec dosti pamětihodný. V tomto roků pro nepříznivé počasí s cestou k Jirsku ani započato nebylo, V pozdější době nastalo setí řepa a brambory a tak cesta zůstala tak, jak byla v r. 1927 ukončena. 7. června prodán sad třešní za cenu 10240 Kč na to prodán 29. srpna sad zimního ovoce za cenu 728 Kč 20 h. Ve schůzi obec. zastupitelstva 13. záři uskutečněno koupiti nový zvon by nahradil zvon za světové války rakušaky nám ukradený a za těžkých oběti v roce 1886 pořizený. Nynější zvon nese nápis „Zvon tento znovu zřizen obětavosti občanů Korytských L.P. 1928“ . Na straně druhé „ Na paměť  desátého výročí obnovení státu Československého“. Zvon 15. prosince znovu zavěšen a 16. prosince po krátké, ale pamětihodné řeči kterou pronesl zdejší starosta p. Lad. Koťátko, odevzdán veřejnosti. Na to zvon ponejprv rozhoupán a darmo chodec krok svůj zastavil, by pokochal se v jeho čistém hlase. Zvon ulit v Broumově v tíži se záhlavým 192 kg za cenu 4607 Kč.
 
V roce 1929 katastrofální krutá zima a suché léto nadělali nesmírných škod v ovocných sadech i stromořadích. Uvážíme-li ztrátu na sklizních ovoce v řadě budoucích roků, stromy choré a další odumíraní stromu namrzlých, nutno oceniti přibližnou ztrátu 200.000 Kč. To znamená pro naši obec rámu morovou.  Mrazy které panovaly nepřetržitě po tři měsíce totiž leden, únor a březen byli k neuneseni. Sedmého února zaznamenán byl mráz v neslýchaném stupni 41 st. pod nulou. Při takovém mrazu zmrzlo mnoho ptactva ba i v letu. Nejcitelněji působil mráz v nižších rovinách a údolích, zatím co vyšší polohy drsné a otevřené zůstali dosti ušetřeny. Proto pro znovuřizení sadů a stromořadí ovocných přináším několik rad. Neodkladně jest nutno všechny odumřelé stromy ovocné vykáceti i s kořeny aby předešlo se další zkáze a to by do dalších částečně ještě zachovalých stromů nevložil se tak zvaný kůrovec, který by ohrožoval celý sad.  Při zakládání nových sadů a stromořadí dbejte by sázely se stromy bezvadné a druhově vhodné, a cenné odrůdy, vždy větší množství stejnorodého ovoce. Stromy po výsadbě třeba ošetřovati, stříkati proti chorobám a škůdcům. S nákupem stromků netřeba se ukvapovat, nebo školky po mrazové kalamitě nejsou dostatečně zásobeny bezvadnými stromky. Nebude jistě na škodu zmíniti se a doporučiti druhy, které dosti třeskutým mrazům vzdorovali. Na místě prvním jest to „Rechtáč soudkový“
„Baumanova reneta“ „Ontario“  „Štrymka“ „Vanetit“, Hrušně „Solanka“ „Boskova láhev“ „Fikovka“ Z třešní nejcenější  jsou „Červená chrupka“ „Hedelfingen"  „Germersdorfska“ To jest vše co mohu vepsati, a jen jako radu uvésti.
 
Rok 1930 započal beze sněhu a dosti přízniví. Při tomto počasí započato znovu po třech letech na cestě k Jirsku a to 10. března, a planýrka (zarovnání) dokončena 29*. března. Se štětováním započato bude až planýrka (zarovnání) bude usedlé, nebo po práci jarní. Potom cesta zaštětována a usneseno zakoupiti as 400 m 2 jizerního štěrku, štět řádně zasypati. Štěrk zakoupen a navožen od p. Jana Brdlíka z Hubálova a to až v roce 1931. V roce z hora jemenovaném bylo ve zdejší obci v měsíci prosinci sčítání lidu. Výsledk byl následující. Zdejší obec čítá 176 obyv. a 44 bytových stran. Když připočítám osoby dočasně nepřítomné je jich 189 obyvatelů z toho jest 82 mužů, 107 žen, 182 Čechů, 4 Slováci, 1 Nemec, 2 Rsíni = 189 obývatel. Co týče se vyznání: 71 Římskokatolické, 91 Čechosl., 22 bez vyznání, 2 českobratr. 2 českokat. 1 starokat. Nejstarší z mužů je Flor. Nezdara (dnes již nežije) nar. r. 1849 z č.p. 3. Nejstarší z žen je Marie Šelemberková (dosud žije) nar. 1844 z č.p. 24.
2 ananalfabeti  a 4 pouze čísti. Jest třeba se ještě zmíniti, že v roce z hora jenovaném  25. května pořádal zdejší dobr. hasič sbor okrskové cvičení na paměť 40ti letého trvání z dosti okázalou slavností, při čemž odevzdány za věrné služby hasičské četné diplomy a medaile. Obdrželi následující členové. Jos. Rulc, Boh. Šelenberk a Ant. Flanderka. Čestné diplomy bez medaile obdrželi: Jos. Horna, Jan Bělík a Flor. Nezdara, kterému sbor odevzdal vlastnoručně v jeho domě č. 3 (poněvadž byl nemocen) Při této slavnosti věnoval zdejší rodák p. Dr. Koťátko Ant. chudým jubilantům 600 Kč z nichž obdržel Bělík Jan 300 Kč a Rulc Jos. 300 Kč. za které jmovaní jubilanti vzdávají srdečný a upřimný dík. Druhý příznivec našeho hasičstva je Boh. Šnajdr, který věnoval ve prospěch hasič. pokladny 260 Kč, za který našemu příznivci vzdán dík. Zajisté den ten zůstane přátelům hasičstva dlouho  v milé paměti a bude na den ten rádi pamatovati.
 
Prohlédl 5/6 1933 Alois Průcha, okr. šk. insp.
 
Rok 1931
Ve jmenovaném roce žádných zvláštních událostí nebylo. Jaro bylo dosti příznivé a pohodlné. Práce na poli se každému dařila a výsledek práce byl též přízniví. V den 7. června prodáno červené ovoce v Hořeních Korytech a v Dalešíně za 2.520 Kč, které zakoupil občan Brdlík Václav. Dne 14.června vloupali se neznámí zloději (podle všeho že mezinárodní) do podniku Mlékarského Družstva v Korytech a odcizili částku 5.000 Kč a beze stopy zmizeli.
 
Rok 1932
Nejnáročněji ukazoval se tento rok poněvadž leden i únor byl beze sněhu a teplota byla 8 až 10 stupňů nad nulou. Zato přicházejí noční mrazy, které dostoupily 18 až 20 stupňů pod nulou
Za to dostavila se zima v jarních měsících  totiž v březnu. 7. března při 82 letých  narozeninách našeho pana prezidenta T.G.Masaryka byl den překrásný. Na to ale 8. a 9. března nepřetržitě se chumelí. A přece přes nepříznivé počasí vysázela obec zdejší Dalešin, za Kanálem a v Kněždolech  (neboli v Dálce) celkem 400 třešní, které daroval Dr. Koťátko Antonín. koliky a potřebné práce dala obec. Je třeba se také zmíniti že p. Dr. Koťátko Antonín zvelebil celou katastrální obec, neb zdarma dostali od jmenovaného mecenáše třešně následující občané:
 
 
            Koryta                                                                        Loukovec
Šelmberk Fr.               40 kusů                                   Vlk Kamil                    50 kusů
Černý Vác.                  30                                           Prádler Jos.                 20
Bělík Frant.                  140                                         Koťátko Jan                100     
Vochvest Rud. 35
Řezáč Jan                    20
Beránek Jos.                40
Černý Jos.                   20
Horna Slav.                 35
Sameš Jos.                  40
Verner Jos.                  40                                           Tedy veškerých třešní rozdáno 790 kusů.
Nezdara Fr.                 20                                           Proč obdrželi občani z Loukovce,
Šelemberk Boh.           40                                           odůvodňuji, poněvadž pozemky jejich
Brdlík Vác.                  50                                           nalézají se v Katastru naši obce a jsou
Hanzl Jos.                    20                                           našimi poplatníky
Havle Jos.                    30
Formáček Boh.            20                                                                             
 
Ve jmenovaném roce vysázeny pozemky p. Dr. Koťátky a to na Borovém 264 stromy, u Jirska 667 stromů a ve Stárčinech 1319 stromů, které se celkem dobře ujali.
 
 
Rok 1933
V roce nadepsaném jaro bylo příjemné a sýpka u obilí byla uspokojivá. V tomto roce zemřela nejstarší občanka v obci a to Šelmberková Marie ve věku 93 roky. Zajisté to požehnané stáří.
Ve schůzi obec, zastupitelstvo usneslo se o opravě dolní nádrže. Nejdříve nádrž vyčištěna a bahno prodáno za 436 Kč. Pak navezen štěrk z Hubálova, zakoupen cement a ve třech týdnech byla v úplném pořádku. Náklad činil 2.136 Kč. Obec zaplatila 836 Kč a okresní úřad Mnich. Hradiště věnoval na tuto práci 1.300 Kč. Dochvilné době přikročeno k přistaveni nádrže v Hořeních Korytech, a to vše naturálním výkonem. Práce zdarma a povozy zdarma. Přece ale náklad za cement a práci zednickou ktarou vakonali Prskavec Jos. ze Straškova a Jos. Šulc z Loukovce zaplaceno 674 Kč. V tomto roce vybudován byl obecní park a to na místě kde stávalo č.p. 5 které v r. 1910 10/2 vyhořelo a více postaveno nebylo. Obecní úřad pozemek odkoupil a na místě tom vysazena zahrada hrušková, která se ze svého zrůstu dlouho netěšila. Na tom místě mívala kočující společnost sídlo (pelech). Rozhodlo se obecní zastup. o zřízeni parku, ke kterému ve jmenovaném roce také došlo. Náklad na oplocení parku platila obec a veškeré okrasné stromy, keře, růže věnoval p. Dr. Koťátko Ant. Dne 12/6 prodal obec zdejší červené ovoce, které koupil p. Krátký Jos. ze Sovenic za 1600 Kč. Dále postaven nový most přes okres. silnici proti nádrži. Dne 26. prosince doprovodil zdejší sbor hasičský svého zakládajícího člena sboru Flanderku Ant., který po čtyřicet let nepřetržitě a nezištně konal svoji povinost.
 
 
Rok 1934
Tento rok byl pro zdejší obec velice kritický, za prvé 29.dubna přišlo krupobiti a průtrž mračen v takovém rozsahu, že na návsi dolení tekla voda ne 60 cm po silnici. Ve vsi odneseno dřívi otýpky a v čísle pop. 6 odnesla voda 11 kuřat a čísle pop. 2   10 slepic. Kroupami utlučeno i ptactvo. Z pole odnášela voda brambory, hlínu vše co ji do cesty. Po 29.dubnu nastalo sucho a potrvalo až do 20. června. A v pondělí 14. března zemřela Bartošová Anna z č.p. 39. Pohřbu zúčastnil se sbor hasičský  o 18 mužích. První jarní den přišla bouře a déšť. Dne 4.dubna zemřela Nezdarová Frant. z č.p. 21 pohřbu zúčastnil se sbor hasičský 22 členy.
V pátek 27.dubna zemřel Černý Jos. z č.p. 13. Pohřben byl v neděli v 10 h. a odpoledne přišlo jmenované krupobití. V neděli 6.května pořádány bohoslužby církve československé ve zdejší kapli do které přišlo jak jsem vystihl 130 občanů nehledě na vyznání ze sousedních obci. Po ukončených obřadech zahrála hudba „Kde domov můj“ a „Nad Tatrou se blýská“ po té se občané rozešli. Ve středu 16.května ráno byl mráz, že chrást u raných brambor úplně zmrzla a ještě v 9 hod. bylo bílo. Dne 30 květ. byl mráz 2 stupně pod nulou. Dne 20. června zemřela Prchlíková Anna z č.p. 14 ve věku 76 roků pohřbu zúčastnil se sbor 18 muži
V pondělí začalo se pracovati na rozbitých cestách, které byli po 29. dubnu po průtrži rozemleté, a to naturálním výkonem. Ve čtvrtek dne 5. července uspořádali příslušníci církve českosl. mistru Janu Husovi průvod ku hranici, která vystavena byla na Dalešíně. V Loukovci u památníku padlých ve světové válce shromáždil se celý průvod s hudbou. Účast byla veliká 1500 možno říci 1600 občanů a občanek a to následovně. Sbor dobr. has. v plném počtu, Sbor dobr. has. z Loukovce, Sbor dor. has. ze Sovenic, Sbor dobr. has. ze Sezemic, a mnoho jiných příznivců církve českosl. U hranice pronesl krásnou řeč důstojný p. Jahoda z Přepeř. Po ukončení přednášky, hranice zapálena a hudba hraje „Hranice splála“ po přehrání ubíral se průvod do vsi, načež zástup rozešel se za svoji povinnosti a dle své libovůle. V pátek 13. července v 11 hod. začala bouře, ne příliš veliká, zato ale dosti vydatný déšť, který potrval do večera. Ve čtvrtek 23. srpna zemřel Formáček Václav z č.p. 11. Pohřbu zúčastnil se sbor dobr. hasičů 21 členy. V pátek 28, září zahájena byla u nás ovocnická výstava, která potrvala 3 dny. Výstavy zůčastnilo se mnoho osob vynikajících jak dosvědčuji podpisy v knize pamětí. Výstavy zúčastnilo se mnoho lidí ze sousedních okresů z Českodubska, Turnovska, Semilska a Mladoboleslavska. Mnoho dítek ze všech obecných i měšťanských škol. Po skončené výstavě zasláno několik beden jablek a to. Panu presidentovi T.G. Masarykovi. Panu předsedovi vlády Malipetrovi. Slepcům na Kampě a jiným významnějším osobám. Podzim byl velice pěkný suchý a byla obava že obili nevzejde, obili urostlo pěkně a na některých parcelých se pšenice sekala kosou jako na jaře. 24. prosince se krmilo ještě zeleným, ovšem výminečně v některém menším hospodářství. Do vánoc úplně beze sněhu. sníh napadl až o novém roce.
V úterý 13. listopadu vysázel jsem topoly po staré silnici 30 kusů u hasičské zbrojnice 4 kusy a okolo kalu hořeního 9 kusu, které věnoval p. Dr. Koťátko Antonín. Tímto události z r. 1934 myslím, že jsou všechny do detailu vystiženy a správně zanešeny.
 
Četl 7/2 1935  Okresní školní inspektor: Alois Průcha
 
Rok 1935
Letošního roku nebylo žádné zvláštní události. Dne 29. března po poledni snesla se veliká bouře sněhová  a dvakrát zahřmělo. Bouře se opakovala několikrát za sebou. Od toho času začalo suché počasí a napršelo 13. dubna asi 2 mml což nestojí ani za zmínku. Na svátky Velikonoční sehrála zdejší Beseda divadelní hru „Za touhou po matce“ Hra sehrána bezvadně a návštěva byla hojná.
Katastrofální sucho panovalo až do 18. července. Dne 16. května byl mráz, že po 6 hod. ráno bylo bílo. Chrást u raných brambor zmrzla. Od rána důl veliký vítr. Dne 16. června o půl druhé odpoledne bylo zaznamenáno 43 stupně tepla, nesnesitelné vedro. Následkem toho bylo málo sena a otavy žádné. Dne 16. června prodáno ve veřejné držbě červené ovoce za 201 Kč. a tímto samým postupem prodán zimní sad. za který obec stržila 430 Kč. Oba sady koupil Jar. Červa ze Sovenic. Obilí bylo přes všechno katastrofální such dosti pěkné. V začátcích podzimu počasi bylo suché, ale později vydatně pršelo že na mnoha místech nebylo možno ani řepu dobýti a nastalo špatné seti. Vzdor tomu obili krásně urostlo. Sníh nebyl skoro žádný až do samých vánoc. O svátcích vánočních sehrála zdejší Beseda operetu „Nezapomeň čili Ničema“. Opereta sehrána s uspokojením obecenstva.
Je nutno zmíniti se a popsati čísla pop. a jejích majitelé.
Majitel č.p. 1  Černý Václav
Majitel č.p. 2 Koťátko Lad.
Majitel č.p. 3 jest mrtev, byl jím Nezdara Florian a nyní je majitel Bělik Frant., který budovu i      
                      pozemky po jmenovaném strýci dědil.
Majitel č.p. 4 Bělik Frant.
            č.p. 5 žádné nestává
Majitel č.p. 6 Vochvest Rudolf
Majitel č.p. 7 Hanzl Fr. zdejší krnikář
Majitelka č.p. 8  Kunstová Marie
Majitelka č.p. 9 Šnajdrová Anna
Majitel č.p. 10 Koťátko Jos., který usedlost koupil v r. 1928 po Čeňku Koťátkovi, poněvadž       
                     rodina úplně vymřela a jeho jediný syn se stal oběti války světové
Majitel č.p. 11 Formáček Bohumil, jmenovanému majiteli narodil se 16. dubna syn jménem
                        Bohuslav.
Majitel č.p. 12 Černý Jos., který v r. 1934 zemřel a jeho syn Jos. se také ze světové války
                        nevrátil. Ve jmenovaném hospodářství  vše řídí Kunstová M.
Majitel č.p. 13 Bártová Žofie
Majitel č.p. 14 Prchlík Jan
Majitel č.p.  15 byl do června jmenovaném roce Šindelář Jos., který usedlost č.p. 19 po červnu 
                         koupil
Majitel č.p. 16 Konopka Jos. který svůj obchod pronajal p. Bednářovi a odstěhoval se na 
                         Veselici u Domousnice
Majitel č.p. 17 Tvrznik Jos.
Majitel č.p. 18  Nezdara Frant. který v tuto dobu jest vážně nemocen
Majitel č.p. 19 Šindelář Jos. usedlost koupil od P.Jos. Vernera
Majitel č.p. 20 Nezdara Frant.  
            č.p. 21 nestává
Majitel č.p. 22 Málek Jos.
Majitel č.p. 23 Sameš Jos.
Majitel č.p. 24 Šelemberk Frant.
            č.p. 25  nestává
Majitel č.p. 26 Bernad Vác.
Majitel č.p. 27 Brdlík Vác.
Majitel č.p. 29 Buriánek Jos., jmenovanénu narodil se dne 28.října Vratislav
Majitel č.p. 30 Hanzl Josef 
Majitel č.p. 31 Šturma Karel
Majitel č.p. 32 a 33 jsou majitelé na Křidlovačinech a přiděleny Politické Obci Sovenice
Majitel č.p. 34 Laurin Jos.
Majitel č.p. 35 Šelemberk Bohumil
Majitel č.p. 36 Červa Frant.
Majitel č.p. 37 Krsek Vác. Italský legionář
Majitel č.p. 38 Beránek Jos.
Majitel č.p. 39 Řezáč Jan, kterému byla v r. 1933 amputována noha
Majitel č.p. 40 Havle Jos.
Majitel č.p. 41 Koťátko Lad. z č.p. 2
Majitel č.p. 42 Koňa Jos.
Majitel č.p. 43 Koťátko Lad.
Majitelé všech těchto popisných čísel až na malou výjimku jsou (republikani)
 
Rok 1936
Upomínka na výstavku ranných švestek, ringlí, meruněk a broskví
2.8.1936.
ČSL. ovoc. jednota, odboč. Mn. Hradiště.
 
Následují popisy
Poznámka:  Vytrženy dva list(chybí strany 65,66,67,68)
 
Rok 1937
Jmenovaný rok započal špatným počasím a samé deště a bláta až pod uši. Mráz žádný úplně beze sněhu a jen sem tam malý mrazík. Dne 6. ledna odbývala ovocnická jednota svou valnou hromadu d které se dostavil pan ministr Jan Říha v.v. Praha. Dne 23. ledna uzavřen byl sňatek p. Lad. Koťátky syna zdejšího starosty, sňatek uzavřen ve zdejší kapli. Měsíc duben bal velice nepřízniví a na poli nemohlo se nic dělati, stále déšť a mokro. Za to měsíc květen byl úplně suchý  mohu směle říci že jen dvakrát málo pršelo. V červnu též samé počasí jako v květnu a nikdo nedbal že seno špatně uklidí. Seno bylo pěkné  suché a bezvadné.
Vracím se ku 15mu březnu neb zapomínám že jmenovaný den zemřel p. Bohus. Formáčkovi z č.p. 11 synek jménem Jaromír ve stáří 6ti měsíců. Dne 14. června prodán sad červeného ovoce oferním řizením, nejvyšší podání učinil p. Václav Brdlík z Koryt č.p. 26   800 Kč čímž koupě uzavřena.
28ho června zadána malba ve zdejší kapli panu Svobodovi z Benešovic za cenu 1000 Kč.
P. Dr. Koťátko Ant. věnoval na malbu 500 Kč. Sbírka ve zdejší obci vynesla 80 Kč.
Z toho je viděti jak málo pochopeni mají občané ve zdejší obci pro dobré účely.
Zbytek 420 Kč zaplatila obec. Při této příležitosti věnoval p. Dr. Koťátko Ant. obraz do zdejší kaple, který představuje „Zkříšeni“, obraz ten uměle je proveden. Po ukončení zadána p. Ant. Herbstovi Mn. Hradišti dlažba ve zdejší kapli a to v podobě mramoru ovšem že umělého, za cenu 1800 Kč.
V letošním roce propukla veliká horečka ku stavbám v naši obci.
P. Bělík Frant. opravil č.p. 3 které mu patří a které v loni vyhořelo nákladem
P. Šelemberk Fr. č.p. 24 dával na domovní celou střech novou i s krovami nákladem
P. Dr. Horna Frant. dnes bytem na Moravě v Uherském Hradišti postavil pro sebe totiž na letní byt Budovu za kanálem která nese č.p. 32. Všechny tyto stavby zadány panu Herianovi staviteli z Doubrab.
P. Dr. Koťátko Ant. postavil ve své zahradě vilu která nese č.p. 33. Stavba zadána panu Dámecovi staviteli z Mnich. Hradiště a dozor nad stavbou a jiných prací měl p. arcit. Schmeisser z Prahy.
Z volné ruky prodány solanky p. Vác. Brdlíkovi za 100 Kč. poněvadž žádné jiné ovoce v obecní zahradě nebylo.
Nyní přicházím ku dni 14ého září ku dni bolestnému a chmurnému. Zajisté z mnoha očí mladých, děti ba i starců kanula slza nad úmrtím našeho prvního presidenta T.G.Masaryka který 14ého září v ranních hodinách vypustil svou šlechetnou duši. Zůstávají nám po něm jeho krásná a poslední slova. Budu se na Vás dívat. Ale Bohužel teď choré oči se zavřeli navždy, a z nervosní krásně modelované ruky vypadlo péro bojovníka i člověka. Ale jeho duch k nám  z jeho díla bude hovořit ještě dlouho, dlouho, do budoucna.
Dne 14 list. narodil se v č.p. 39 Václavu Váňovi synek jménem Slavomír.
Dne 24 list. narodil se zdejšímu hostinskému totiž nájemci hostince Frant. Lukášivi synek v č.p. 2 jméno jeho je Jaromír.
Dne 7ého prosince zemřela moje tchýně jménem Mocová Kateřina ve věku 81 roků. Pohřbu zúčastnil se sbor. dob. hasičů zdejších za účasti 15 členů.
Musím ještě zmíniti že do Vánoc napadalo dosti sněhu a několik mrazů.
 
Okresní školní inspektor: Alois Průcha 16.února 1938
 
Rok 1938
V tomto roce přejímá zápisy do této pamětnice Josef Beránek č.p. 38 za zemřelého kronikáře Frant. Hanzla s č.p. 7.
Začínaje uvádím že od jara až do léta bylo počasí příznivé avšak podzim byl velmi mokrý tak že i opožděné obilí vzrostlo. okopaniny se těžko dobyli z země a mnoho půdy zůstalo nezaseto. K tomu se přidružila ještě epidemie slintavka a kulhavka hovězího dobytka i koz při čemž uhynulo v obci 5 kusů.
V nadepsaném roce bylo míst. obec. zastupitelstvem usnešeno postaviti nový bazén na 500 hl vody v hoření návsi což bylo téhož roku uskutečněno.
Dále uvádím že se narodil Josefu Laurinu čp. 34 syn Jiří a čp. 2 Lad. Koťátkovi  syn jménem též Jiří a Josefu Loudovi z čp. 8 dcera Hanička.
V roce tomto zemřelo: 3 muži  a 2 ženy a to: Jan Bělík čp. 38 zakládající člen sboru dobrovolných hasičů ve stáří 81 let, Frant. Hanzl čp. 7 velitel dobrovolných hasičů a místní kronikář, Frant. Koťátko čp. 43, Anna Koťátková čp. 43 ve stáři      , a Marie Sedláčková čp. 37 ve stáří 84 roků. Při každém pohřbu se zúčastnil sbor dobrov. hasičů v hojném počtu.
V roce tomto se provdala Milada Beránková s čp. 38 za Frant. Jiroše úředníka M.N.O. téhož roku přidělen na Slovensko.
V předvečer 6. března k oslavě narozenin p. Presidenta Masaryka uspořádána slavnost za účasti sboru dobrov. hasičů kde byla složena přísaha při čemž promluvil Josef Beránek co vzdělavatel o významu práce Oslavovatele.
Nastává květen a s ním nepokoje v pohraničí. V důsledku vojenských opatřeních byli povolány k mimořádnému cvičeni za zdejší obce a to Jos. Hanzl čp. 30 Boh. Šelemberk čp. 35
Lad. Koťátko čp. 43. po třech týdnech byli nuceny narokovat další osoby a sice vzdejší obchodnik Karel Jiroš čp. 16, Václav  Koťátko čp. 43, oba bratři Wernerovi Jos. a František s čp. 14 a 15.
Dnem 23.9 byla rozhlasem vyhlášena všeobecná mobylisace a ráno vyvěšena na úřední tabuli.
Této noci jsme žádný nespal. Druhého dne rukují, plně nadšeni hájit naši milou vlast tyto osoby: Karel Jiroš obchodník čp. 16, Jos. Werner čp. 15 s nákl. autem a jeho bratr František, Václav Váňa čp. 39, Jos. jaurin čp. 34, Frant. Šelenberk čp. 24, Frant. Lukáš místní hostinský, Jos. hanzl čp. 30, Báclav Koťátko čp. 43, Frant. Bělík čp. 4, Bohum. Šelenberk čp. 24, Boh. Formáček čp. 11, Jos. Buriánek čp. 29 a Karel Šturma čp. 31. Současně odvedeni 3 koně.
Po zradě západních mocností a po odtržení uněmčeného území přicházejí naše hoši opět domu  v rozhořčené náladě netušíc že příjde pro Český národ daleko větší pokoření a utrpení.
Dodatek roku 1938
29. května byli provedeni obecní volby.
Téhož roku byla provedena Jos. Beránkem a Fr. Lukášem sbírka na obranu státu, sbírka vynesla téměř 5000 Kč což bylo s radisti kvitováno.
Mnoho našich občanů se zúčastnilo X všesokolského sletu v Praze.
Dne 29.9 byli nám nadiktovány hrozné podmínky.
4.X. nová vláda gen Syrového.
5.X byl německým nátlakem přinucen vzdáti se presidentského úřadu
30XI zvolen Hácha presidentem.
 
 
Rok 1939
Po bouřlivém minulém roce zdálo se, že vstupujem opět do lepších klidnějších časů neboť sama příroda se  přizpůsobila neb v lednu i únoru byla zima mírná. S příchodem března přišla vánice a napadlo mnoho sněhu tak že ku konci měsíce se jezdilo na saních.
S příchodem sněhových vánic přišli též Němečtí okupanti by nám násilně zrušili naší samostatnost a utvořili dne 15.3. tak zvaný „protektorát“ pod jejich panstvím. Po jistém uklidněni byli zrušeny veškeré politické strany a utvořena organizace Národního souručenství. V naši obci byl za součinnosti místního starosty Lad. Koťátky proveden nábor.. května přihlásilo se ze 60 mužů 59. Vedením této organizace byl pověřen Jos. Beránek který po krátkém čase činnost tuto odmítl a ujal se vedeni Václ. Brdlik kteroušto funkci zastával až do naší znovu zrozené samostatnosti. Koncem roku zavádí se lístkový systém a jízda vpravo.
Počasí až do konce roku průměrné.
Začínají stoupat ceny.
28. října nar. Frant. Jiroš v čp. 38 po evakuaci jeho rodičů ze Slovenska.
 
Rok 1940
Tento rok začíná zimou 10. ledna jest 20 cm sněhu a naměřeno 25 stupňů mrazu. Ku konci ledna napadlo na 40cm sněhu a mráz dostoupil 35 stupňů. 14. ledna zamrzl vodovod což trvalo plných 7 týdnů než mohla téci opět voda. V prosinci téhož roku napadlo opět mnoho sněhu a mráz dostoupil až na 30 stupňů.
Od jara do zimy byl rok příznivý spíše vlhký s dobrou úrodou.
Tuto zimu se dostavil citelný nedostatek uhlí.
Dále znamenám, že vstupujem do druhého roku války.
Jest všem zemědělcům nařízena povinná dodávka mléka.
Připomínám, že na jaře t.r. obsadili Němci Belgii, Holandsko a Lucembursko. 9. dubna přepadlo Německo Dánsko a Norsko.
Též nám byly vnucovány kursy Německého jazyka. Dlužno poznamenat a vzpomenouti že Řecko vstoupilo do války proti Německu.
K podzimu začíná být vše na lístky které vydávají k tomu ustanoveni tajemníci.
Ježto v obci ani nejbližším není nic co bych zapsal, uzavírám tento rok.
Ku konci znamenám že v tomto roce se provdala Milada Běliková čp. 4 za Jos. Pecinu rolníka z Neveklovic a její sestra Marta za Jos. Orta z Mladé Boleslavi.
V lednu jsme doprovodili na poslední cestu Josefa Móce z čp. 7 který zemřel ve věku 84 let.
 
Rok 1941
Poznamenávám že rok 41 začíná opět tuhou zimou velkými vánicemi a závěje dosahují značné výše, tuto zimu zajíci ohlodali velké množství ovocných stromů tak že nám vznikla v naši obci velká škoda.
Na všech školách pro nedostatek topeni byly dva měsíce mimořádné prázdniny. Jaro bylo příznivé a časné avšak květen mimořádně studený. 4. května bylo vše pod sněhem. V důsledku tom žita až na 80 % vyhynula. Léto bylo převážně suché tak že  nebyla píce pro dobytek.
V únoru se za přítomnosti četnictva blombují všechny odstředivky. S politického života znamenám, zastavena činnost Sokola. Vyhlášen výjimečný civilní stav. Předseda gen. ing. Eliáš zatčen a odsouzen k trestu smrti. V tomto roce přejímá Fr. Wener domek čp. 14 od Fr. Prchlíka. Rok tento jest v naši obci bohatý na svatby. Jsou oddáni Ludmila Bártová čp. 13 s Jos. Tvrzníkem z Vápna současně se ujímá této usedlosti. Dále jsou oddáni Fr. Werner s Anežkou Filipovu z Červenice a Marie Černá čp. 1 za Jos. Střevíčka ze Sychrovka.
Rok tento končí předčasnou zimou a velkými sněhovými vánicemi.
 
 
Rok 1942
Začíná opět tuhými mrazy tak že nám znovu zamrzl vodovod. Dlužno znamenati že 5. května napadlo mnoho sněhu.
Školy i továrny zavřeny pro nedostatek uhlí. Po zastavení továrny v Hubálově byl zaveden téměř v celé obci návlek korali. Drahota všeho zboží denně vstoupá v místě se platí pod rukou 1 kg másla 200-300 Kč vejce 5 Kč malá housata 150 Kč a vykrmená husa 3000 Kč. Občani si dělají různé skrýše a schovávají vše před náhlou hospodářskou kontrolou. Samozásobitelská dávka jest snížena na 16 ½ kg obilí na měsíc což nestačilo k normální spotřebě a byli jsme nuceni mleti na černo často spojeno s velkým rizikem.
V tomto roce nám byl opět vzat Němci zvon.
1. července byl zrušen náš okres Mnich. Hradiště a jsme přiděleni do Ml. Boleslavi což nám působí nesnáze. Byly nám rozdány lístky na dřevo.
Politický život se přiostřuje. 27. května atentát na Hejdricha, vzápětí vyhlášeno stanné právo. Denně popraveno mnoho Českých lidí. Dne 10. VI srovnány Lidice se zemí a později i Ležáky.
V roce 1942 se narodil Frant. Wenrovi čp. 14 syn jménem František a Loudovi Jos. čp. 8 dceruška.
Zdeněk Havle jest oddán s Věrou Kočovou ze Sezemic a ujímají se hospodářství čp. 40.
Ku konci znamenám že léto bylo velice suché a do vánoc zůstalo beze sněhu.
 
 
Rok 1943
V tomto roce jest zima mírnější jest časné jaro takže v polovině dubna už rozkvetli třešně.
Léto převážně suché jest méně píce avšak obilí jest dostatek., celý květen chodí citelné mrazíky.
Dne 6. ledna zemřela Anna Formáčková čp. 11 dále Anna Havlová čp. 3 a její švagrová Bohumila Havlová čp. 40 a František Horna čp. 32
Josefu Tvrzníkovi čp. 13 narodil se syn Josef.
V roce tomto byli velké hosp. prohlídky což neminulo ani naši obec. Po skončených prohlídkách byl rolník Frant. Šelenberk čp. 24 hnán před soud až do Prahy kde pro zatajeni 2q žita jest odsouzen na 2a1/2 roku nucené práce v Říši.
Počasí do konce roku mírné a střídavé.
 
Rok 1944
Rok 1944 byl bez zvláštních událostich v naši obci. Však přece znamenám že dlouholetý starosta Laď. Koťátko čp. 2 se vzdal funkce a na jeho místo byl zvolen Václ. Černý čp. 1.
Po usnešení zastupitelstva jest zakoupen nový nábytek pro obecní úřadováni.
Frant. Wernerovi čp. 14 narozena dcera jménem Eva a Zdeňku Havlovi čp. 40 narozen syn.
15.III bylo páté výročí protektorátu. Persekuce dostupovala vrcholu. Stáváme se všichni netrpělivý a pozorujem bedlivě všechna události jak vnitřní tak na všech frontách.
Nastaly pochody smrti, útěk ruských zajatců atd.
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 1945
Začínaje znamenati události v tomto připomínám že od počátku roku byl námi denně bedlivě poslouchán Pražský ale hlavně cizí rozhlas. s čehož jsme zvěděli že válka jde ku konci v náš prospěch.
Válečné pole se blížilo k naším hranicím a od počátku dubna bylo slyšeti hřmění děl směrem přes Liberec.
Do naší obce přijeli Němečtí vojíni a kopali na mnoha místech kryty pro strojní pušky. Za pomoci zdejšího obyvatelstva byly postaveny překážky přes silnici. Vumáhá se mezi námi neklid a strach, byly dělány skrýše pro živobytí a cenější věci. Nebyli jsme ještě hotovi a
3. května přichází zpráva o revoluci v Podkrkonoší a dva dny na to povstání v celých Čechách.  Byl rozhodný
5. Květen 1945
Praha volá o pomoc.
Nám nezbývá než čekati na vývoj události. Záhy přichází Česká nařizení, místní schopní mužové se formují a shání zbraně ale již přichází první Němečtí vojíni s fronty většinou už odzbrojeni. Jsou námi na návsi znovu prohlíženi a posíláni dále do zajateckých táboru.
Dne 8. května kolem čtvrté hod. odpolední přijel do naší obce prvý oddíl ruského vojska jemuž velel jistý major. Byli námi s jásotem a radostí uvítáni. Zmíněný velitel řekl zde jsou ti Bolševici co řežou krky a rukou výrok napodobil. Pak vzal do náručí naše děcka a každému dal hubičku.
Toho dne zažili jsme mnoho vzrušeni a radosti.
V následujících dnech se vše pomalu uklidňuje a začíná nový život ve svobodné vlasti.
Z nařízení našich úřadu přestávají (fungovat) být činný obecní úřady a na místě nich jsou utvořeny místní národní výbory. V místě byl ustaven národní výbor z následujících občanu
Václav Brdlík před. členové výboru Jos. Šindelář čp. 19 Jos. Buriánek čp. 39 Jos. Hanzl ml. čp.30 Jos. Werner čp. 15 Laď Koťátko ml. čp. 2 Frant. Prchlík čp. 18 Frant. Lukáš místní hostinský z čp. 2
Frant. Šelenberk vrací se po dvou letech vězení z Říše domů kde pracoval za trest jako zemědělský dělník.
V místě se jeví nedostatek pracovních sil a tak byli rolníkům přiděleni Němci na práci. K podzimu nastává stěhování do pohraničí. Nejprve odchází rodiny které v roce 1938 byly nuceny opustit tzv. Sudety. jsou to Hlubuček Jos. čp. 3 Havle Jan čp. 3 Rajnyš Jos. čp. 19 Janku Frant. čp. 9 za nimi odchází Louda Jos. čp. 8 místní hostinský Lukáš Frant.. Karel Jiroš obchodnik čp. 16 a přichází Jos. Konopka by obchod přejal. Dodatečně odchází Jos. Kóňa  čp.42 . Dne 10. list. byla nám vrácena tato kniha která byla na rozkaz okupantů odvezena do Prahy. V tomto roce byli zase první odvody. za naši obec se dostavilo 11 branců kteří byli všechny odvedeni. Jsou to: Formáček Václ. čp. 11, Paulus Jos. čp. 44 Málek Jos. čp. 22
Vochvest Vlad. čp. 6 Prchlík Čest. čp. 18 Havle Jos. čp. 40 Werner Boh. 15 Hanzl Jos. čp. 12 Řezáč Jan čp. 39 Koťátko Jan čp. 2 Lukeš Jar. 9
Tento rok ztrácíme dvě mladé ženy které zemřely zákeřnou smrti: Koťátková Vlasta čp. 10 ve věku 18 let a Milada Vochvestová čp. 6 ve věku 24 let. Škoda jejich mladých životu.
V náhradu za odešlé se narodila v obci 4 dítka. Janu Soukalovi čp. 43 chlapec jménem Jan, Frant. Bělikovi čp. 4 dceruška Růžena Josefu Havlovi čp. 30 syn Josef a Josefu Hanzlovi čp. 13 dceruška Danuše.
Téhož roku byla hořeni náves  vysázena ovocným stromovým. Počasí bylo tento rok příznivé polní úroda dobrá avšak ovoce nebylo téměř žádné.
Ku konci znamenám že 18.5. byl znovu zřízen okres Mnichovohradišský což i pro nás mělo velkého významu.
 
 
Rok 1946
V roce tomto tuhá dlouho trvající zima neb bylo naměřeno až 46 st. pod nulou. Léto bylo příznivé a úroda na polích dobrá.
Téhož roku provedeny všeobecné volby. V obci naši získávají převahu komunisté. Do místního N.V.  byli zvoleni 5 členů komunistické strany a 4 členové národních socialistů. Předsedou zvolen Jos. Hanzl čp. 30
Změny obyvatel:
Tento rok se oženil Václav Koťátko s Blaženou Flanderkovou ze Sezemic, týž si zavedl v čp.3 živnost klempířskou. Ku konci roku se provdala Zdeň. Řezáčová za J. Krajíčka železničáře z Podmoklí.
Narozeno 4 dítek: Josef Hanzlovi čp. 12 syn Josef, Josefu Málkovi čp. 22 také syn Josef. Václavu Brdlíku dceruška Libuše a Koťátku L. čp. 2 syn Ladislav.
V roce tomto zemřel Boh. Šelenberk čp. 35 před. hasic. sboru ve věku 74 let dále odchází Jan Prchlík krejčí čp. 14 ve vysokém stáří 88 let a 14. března Marie Krsková která nezanechala potomků a usedlost přichází do cizích rukou. Tj. všechno co mohu druhý rok po válce znamenat.
 
Rok 1947
Rok 47 počíná mírnou zimou, studeným jarem, léto bylo katastrofálně suché též podzim
od června do listopadu nepršelo tak že zemědělci a s nimi celý národ utrpěl velké hospodářské škody tak že i životní příděly byly sníženy. Země vyschla do hloubky více jak 1 m a ještě 13. září  bylo naměřeno 32 st. tepla. Otavy nebyly téměř žádné a tím poklesla dodávka mléka což mělo za následek snížení přídělu másla i mléka. Jsme odkázáni na dovoz skoro všech denních životních potřeb. V době kdy píši v této knize dováží k nám Sovět. svaz velké množství pšenic a krmného obilí. Poznamenávám že i bramborů byl velký nedostatek. Podzimní setí bylo velmi ztíženo neb se silo do úplně vyprahlé půdy a zrno leželo v zemi až 6 týdnů do příchodu zimních dešťů. Na jaře byla vysázena obecní stráň za kanálem avšak pro velké such mnoho sazenic zašlo.
V roce 47 se provdala Milada Řezáčová čp. 39 za Lad. Černého z Příšovic. V tomto roce se narodili Brdlíku Václ. čp. 27 syn Václav Josefu Tvrzníku čp. 13 dcera Ivanka, Laď. Koťáktovi čp. 3 dcera Milena a Frant. Bělikovi čp. 4 dcera Jiřina
13. ledna t.r. jsme doprovodili na Loukovecký hřbitov pani Annu Šnajdrovou čp. 9 která zemřela ve věku 82 let.
 
Přichází historický Rok 1948
Rok začíná mírnou zimou, jaro jest opět suché jen s nepatrnými srážkami.
Dále znamenám že po rušných vnitropolitických události přichází vítězný únor, kdy ujímá se vlády nově obrozená národní fronta, podpořena všemi pracujícími v celé republice.
Reakce byla zatlačena a veškeré vedeni přechází na pracující za vedení Komunistické strany Českosl. v čele s nově zvoleným presidentem Gotwaldem. Na  výzvu národní fronty ustavuje se i v naši obci dne 7. března A.V.N.F. jehož předsedou zvolen Jos. Beránek čp. 38 místopřed. Frant. Nezdara čp. 20 členové jsou Šindelář Jos. Buriánek Jos. a Nedvěd Jos.
Výbor tento má za úkol dozírat na politický i hospodářský vývoj v naši obci.
V květnu byly provedeny volby do parlamentu s jednotnou kandidátkou. Ze 112 oprávněných voličů bylo v naši obci odevzdáno pro N.F. 105 hlasů 4 lístky bílé a 4 neplatné.
Hlubších zněm v obci nebylo, přesto činím připomínku, že se v obci ustavilo hospodářské družstvo s odborem žen, dále byla pro obec jmenována 3 členná mimořádná vyživovací komise s těmito členy  Beránek Jos. Buriánek Jos. Laurin Jos.
Ku konci znamenám že byl oddán Jan Koťátko čp. 2 s Boženou Havlovou čp. 40 a Jan Řezáč čp. 39 s Jiřinou Loudovou ze Sezemic. Jako poslední událost znamenám že se narodila Janu Soukalovi dceruška jménem Marie a Václavu Koťátkovi čp. 3 narodil syn Václav.
 
Rok 1949
Rok ten začíná mírnou zimou suchým a chladným počasím. Toho roku se polní práce zdržely až do konce dubna. Celé jaro bylo bez dešťů až v létě přišlo dosti vláhy. Úroda byla normální.
Rok ten nepřinesl nic, co by bylo hodno zaznamenat. Zapisuje jen že na návrh AVNF v červenci t.r. byl zvolen Beránek Jos. čp. 38 předsedou MNV a po schváleni ONV se ujímá této funkce.
Dále znamenám že zemřel Řezáč Jan z čp. 39 člen dobrovolných hasičů. Ku konci roku po těžké nemoci odešel z našeho středu Lauryn Josef ve věku 50 let. Byl dobrým pracovníkem MNV a zásobovacím referentem naši obce. Současně znamenám že na podzim t.r. Ministerstvo zeměd. přidělilo na místní národní výbor přes 8 ha zahrad k užívání a opatrováni z majetku bývalého Dr. Ant. Koťátky.
A jako poslední událost jest narozeni
 
Rok 1950
V tomto roce můžeme klidně říci, že to byl rok velmi úrodný na veškeré zemědělské (produkty) kultury až na to, že se v obci vyskytli na některých pozemcích velké spousty pondravy chroustů takže místy vážně ohrozily sklizeň cukrovky i bramborů.
Leč dlužno poznamenat že dne 6.7.. utrpěla naše obec velké škody průtrži mračen. V týž den navečer snesla se nad naši obec tak silná bouře že se současně z mraků jen  lilo a za 20 minut byla dolení náves pod vodou. Byl to hrozný večer který nepamatují ani nejstarší občané. Byly poškozeny domy a zaplavena na nížinách úroda. Přes tuto velkou katastrofu splnila naše obec veškeré dodávky více jak na 100 % a tím dávají naši zemědělci v sobě dobré vysvědčeni že plněním závazku nejen budem mít větší kus chleba, ale současně posilují světový mír.
Dále znamenám, že M.N.V byl přidělen Minist. zemědˇ. veškerý majetek Dr. Ant. Koťátka i s obytným domem kde na žádost O.N.V byla zřízena úřadovna pro M.N.V.
V tomto roce se přetvořil hasičský sbor na součást M.N.V. a dle daných dispozic byl ustaven sbor o 20 mužích ve dvou četách. Národním výborem byl zvolen velitel Formáček Boh. čp.11
a Václ. Koťátko klempíř čp. 3 zbrojmistrem. V tomto roce nenastalo žádné úmrtí ale narodily se 2 děti a to Hanzlovi Jos. čp. 12 a Štěp. Mikulovi čp. 20 a Retorvá Dagmar. (poznámka: Retrová Dagmar dopsáno později). 
 
 
Rok 1951
V tomto roce uvádím, že zima byla mírná jaro střídavé, léto velmi suché až do podzima.
Třetího května přejímá Oblastní správa v Turnově náš místní vodovod do své správy. Současně znamenám že zeměd. usedlost Bělíka Frant. čp. 4 byla dána do nuceného pachtu podle zákona č. 55z r. 1947. Místní národní výbor je povinen na této usedlosti hospodařit na účet vlastníka. V obci není tento rok význačnější události ani politických ani hospodářských. Toliko znamenám, že jsou odvedeni 3 branci. M.N.V. prodělával určitou krizi, ale přesto se na okrese uplatnil jako jeden z nejlepších. Obec prodělala hodně schůzi a nastává snaha utvořeni J.Z.D. Dodávky jsou v roce 1951 plněny přes 100% mimo mléka, neb nebyl plánovaný stav dojnic. Dne 29. března zemřela Růžena Bělíková z čp. 4 v mladém věku.
Na Klůčkach bylo vysázeno M.N.V. 86 kusů třešní z místní školky.
 
 
 
Rok 1952
Počasí roku 1952 bylo výjimečné, jaro se dostavilo pozdě, ještě v dubnu byla velká chladna a dokonce v druhé polovině května přišel mráz až 5 stupňů, který zničil mnoho ovoce a měl také nepříznivý vliv na polní kultury. Léto bylo suché a tím nastal nedostatek pícnin pro dobytek tak že zemědělci museli záhy krmit suchou letošní píci (seno). Tak jak léto bylo suché, podzim byl převážně mokrý, stále pršelo a bylo chladno, toto nevlídné počasí trvalo až do listopadu, kdy bylo vystřídáno opravdu zimním počasím. Sklizeň brambor se značně opozdila a také sklizeň cukrovky velmi těžko pokračovala, často lidé na poli pracovali již za mrazu i sněhových vánic. Přes toto nepříznivé počasí sklidili naši občané všechno obilí i okopaniny, zatím co v okolních obcích nezaseli plánované výměry ozimu, u nás se zaselo vše co nám bylo předepsáno.
Tak jako v okolních obcích, kat i u nás se připravovalo uskutečnění společného hospodaření. Ve dnech 22.  až 23. srpna byl proveden v naší obci nábor do jed. zeměď. družstva za vedeni před. místní org. KSČ s Johanise z čp. 7, místního tajemníka N.V. Brodiny a výkupčím Okr. pln. M.V. Barákem t.č. bytem Sezemice. Tento nábor měl dobrý výsledek a v ustavující schůzi konané dne 29. srpna se přihlásilo 42 členů. Naše zemědělci měli brzy dospěti  k provedení II.typu, dodatečně se počet členů zvýšil na 50, během tohoto roku a lze říci, že celá obec vstoupila do družstva. První předseda byl zvolen Prchlík Fr. z čp. 18 ale po krátké době byl vystřídán Jos. Hanzlem z čp. 30. Naše družstvo obhospodařuje celkem 120 ha orné půdy. Týž rok byly rozorány meze a můžeme říci, že si družstvo dosti dobře vede. Současně družstvo přijalo k užívání zeměděl. usedlost čp. 4 s veškerými pozemky i budovami čímž se ruší zák. č. 55. Mimo to převzalo veškeré pozemky od Míst. nár. výboru i s budovou mlékárny. Tento rok byl ustaven výbor žen při M.N.V. Předsedkyní výboru jest zvolena Laurynová Jiřina z čp. 34, též byl doplněn počet členů pléna o dva a to o Šelenberka Boh. a Černého Václ. ml. V únoru byl nám přidělen místní tajemník Jos. Brodina z Rumburka.
Divadla se u nás nyní nehrají, ale dojíždí do vsi pojízdné kino které hrálo celkem 4 krát. Veřejných schůzi bylo dosti spojené často s hodnotnými přednáškami za účasti dosti hojné i ženy byly vždy plně zastoupeny.
V tomto roce zemřel Koťátko Lad. dlouholetý starosta.
Ku konci znamenám, že jest třeba by o budováni našeho J.Z.D. měli více zájmu jak místní organizace K.S.Č. tak lidospáva by se sešly tyto tři složky na jedné cestě k přetvořeni naší obce na novou socialistickou vesnici.
 
Rok 1953
Příroda v roce 1953 byla v našem kraji rozmarná neboť ještě 9. května padá sníh, pak do poloviny srpna zůstává příznivé počasí. Pak nastává obdoba sucha neb mimo malých srážek nepršelo od 12.srpna až do vánoc.kdy padal sníh a záhy zamrzlo. Následkem sucha byla ztížena podzimní polní práce a nedostatek píce přiměl naše J.Z.D. snížit stav hovězího dobytka ze 186 kusů na 127 kusů.
Nutno poznamenat, že úroda obilí i okopanin byla u nás dobrá. Státní dodávky zemědělských produktů byly v obci splněny na 100 % a bylo mimo to dodáno dosti výrobků za volné ceny. K obci byla na základě vstupu J.Z.D. do III. typu provedena hosp. tech. úprava pozemků čímž se získalo od sousedních obcí 5 ha půdy. Současně byly vyměřeny zahumenky pro členy J.Z.D. Obecní lesy byly předány státu a tak nastává kolektivní hospodařeni, ale přesto, že začátkem roku byli vyměněni někteří funkcionáři J.Z.D. dochází často k neshodám a někteří družstevníci i přes dobré hospodářské výsledky družstva podávají odhlášky. Nutno připomenout že v obci jest málo pochopeni pro společné hospodařeni a je nutno bojovat za udrženi J.Z.D.  Dále znamenám, že v obci byla přijata finanční reforma dosti ukázněně a občané pochopili správná zákrok naší vlády. Z hospodářských otázek lze poznamenat, že v tomto roce se urodilo hodně raného ovoce tak že zůstalo někde i na stromech. jako další uvádíme nevídaný oheň, který vypukl 19. května v usedlosti Josefa Tvrzníka čp. 13 a dle šetřeni oheň způsobil sousedův chlapec. Téměř celá usedlost lehla popelem. Dále jest třeba se zmíniti o složeni obce. Ze 44 čp. jsou 3 neobydlena počet obyvatel ku dnešnímu dni tj. 15. února 1953 jest 151 z toho dvě třetiny jsou zemědělci ostatní pracují v průmyslu a jinde. V obci máme 2 Jednoty hostinec a obchod oba jsou součásti Selpa se střediskem Mohelnice.
Dle zjištění mají občané 37 ks radiopřijímačů, 13 motocyklů a 3-4 auta osobní. Z dospělých 112 obyvatel jest 24 důchodců. Jest ustaven 20 ti členný požární sbor jehož velitelem jest Jan Soukal čp. 43, který si je vědom své odpovědné funkce a stará se o dobrou činnost sboru. Tento rok jest zakončen bez významných události v obci.
 
Rok 1954
Rok 1954 začíná příznivým počasím  mírnou zimou. Hůře bylo na podzim kdy při sklizni okopanin bylo mokro často pršelo až do zamrznuti. Cukrovka se těžko dobývala za sněhu i mrazu. Nutno připomenout že 5. listopadu se přes naši obec přehnala bouře zjev ojedinělý.
V tomto roce byla špatná úroda a úrod a ovoce následkem jarních mrazů. Možno říci, že úroda v tomto roce byla průměrná a také se to projevilo v hospodaření v JZD, tím z družstva vystoupilo 20 členů.
V roce 1954 konané celostátní volby do N.V. i poslanecké sněmovny. V naši obci M.N.V. byli zvoleni tito občané s. Johanis Josef čp. 7, Hanzl Josef čp.30 Tvrzník Josef čp. 13, Šturmová Anna čp. 31, Koťátko Josef čp. 10 Formáček Bohumil čp. 11 Vochvest Vladimír čp. 6 Beránek Josef čp. 38.  Na všech volbách se naší občané podíleli 100% účastí.
Ku konci roku byl u nás otevřen nově vybudovaný obchod s potravinami spolu s průmyslovými výrobky. Celá tato prodejna Jednota jest vybudována z budovy bývalé mlékárny s finančním nákladem (Selpa) z Mohelnice za podpory z ústředí v Mnich. Hradiště. S vybudováním ze spádové prodejny dostala obec živější ráz. Přesto panuje v naší obci určitý nesouhlas a JZD dostává další odhlášky a obec se jaksi dělí na dva tábory ku neprospěch nás všech.
Ku konci zapisuji že nám letošním rokem zemřely 3 osoby náhlou smrtí a to 2 ženy Paulusová Marie 62 roků Marešová Anna 63 roků a Ladislav Werner 23 roků, který byl zabit elektrikou. Všichni želíme odchodu tak mladého muže. Pohřeb jeho konán dne 1. ledna 195 za velké účasti občanstva.
 
Rok 1955
tento rok počíná opět mírnou zimou a přiměřeným jarem tak, že práce na poli byla včas hotova. Jak často tak i letos přišly v květnu mrazíky a zničily úrodu ovoce, která nebyla slibná a naše obec i okolí jsme zůstali bez ovoce. Úroda polní byla dobrá i hodně píce narostlo. Těžko se však sklízelo jak seno tak ostatní úroda, neb od června do podzima stále pršelo.
U cukrovky se vyskytla hniloba ale i přes tuto nákazu výnosy cukrovky byly dosti vysoké. Politicko hospodářských události konstatuji, že zbylo i místě jen menšinové Jednotné zemědělské družstvo se 16ti členy, kteří hospodaří na 61 ha z celkové výměry 173 ha zemědělské půdy. Současně připomínám, že předepsané dodávkové úkoly ve všech produktech byly řádně a včas obojim sektorem plněny a mnohde vysoko překročeny. V důsledku výstupu dalších členů z JZD jest provedena nová HTUP. Obec jest nyní rozdělena takto: 10 drobných držitelů půdy, kteří vlastní celkem 1,82 ha.
2 zemědělci o velkosti od 0,01 ha do 0,50 ha
5    -   „   -                    od 0,51 ha do 2,- ha
11  -   „   -                    od 2,-  ha do 5,- ha
3    -   „   -                    od 5,-  ha do 10,- ha
2    -   „   -                     od 10,- ha do 15,- ha
Na zbytku hospodaří JZD. Součastně MNV žádá o zalesnění 5 ha neplodné (neproduktivní) půdy.
Průměrné roční srážky 700 – 900 mm a průměrná teplota jest u nás 7,5 st. Celsia.
I zároveň zapisuji, že v prosinci se přes naši obec přehnala bouřka tak jako v létě.
 
Toto je poslední zápis zapsaný v této pamětní knize.
Na volně vloženém listu jsou poznámky pro záznamy do kroniky.
 
Rok 1956 a 1957 spojuji záznamy do jednoho listu neb rok 1956 neměl vážných událostí, které bych mohl do kroniky zaznamenat a proto rok 1956 bude splynut s událostmi v 1957. Rok 1956 počal mírnou zimou a ještě  mírněji začíná leden 1957 kdy se denní teploty pohybují kolem 6 stupňů Celsia a  noci jsou bez mrazu. Zima na jaře 1956 se protáhla až do dubna a tím se zemědělské práce značně zpozdily, hlavně u okopanin. jaro bylo proto krátké a jen od 15. května do 7. června bylo hezky bez větších dešťových srážek. Od 8. června 1956 nastalo neustále deštivé počasí, které trvalo až do vánoc. Toto nepříznivé počasí mělo vliv na špatný vývoj okopanina jejich opracování ba byla sklizeň přímo ohrožena neb předčasně na určitou dobu zamrzlo a cukrovka zůstale z velké části v zemi a to hlavně v sousedních obcích. Obilí přes toto vlhké počasí bylo pěkné a poskytovalo dobré výnosy. Dlužno se zmínit o tom, že v roce 1956  v naší obci i okolí byla nadměrná úroda ovoce, takže ho zemědělci nemohli ani prodat a v mnoha případech zůstalo pro nízkou cenu a neprodejnost na stromech Zjev nepěkný. V roce 1956 při hodnocení plnění dodávek jak v JZD tak i u s.sektoru byl MNV zjištěno, že jsou všechny daleko překročeny než jak stanovil plán.
Jako politicko-hospodář. vývin znamenám, že naše JZD se v roce 1956 konsolidovalo a je hospodářsky na výši s dobrou pracovní morálkou i jednotkou, která byla stanovena na 20 Kč
jednotka 20 Kč byla hlavně zásluhou dobrého výnosu cukrovky a dodávky na státní nákup v živočišné výrobě., ponejvíce v mléce a vepřovém mase.
Také znamenám, že hodně ovocných stromů pomrzlo.
V roce 1956 zemřel Hanzl Josef z čp. 30 a Havle Josef z čp. 40. Naproti tomu se narodila dceruška Věra Josefu a Jar.  Hanzlovým čp.12.
Do zbrojnice byla přidělena stříkačka a auto.
 
20. ledna 1957 o 4 hod. bouřka.
V roce 1957 volby do N.V. Navrženi byli, zvoleni byli
 
 
To již je opravdu vše co se dochovalo