Archiv úřední desky

Návrh závěrečného účtu za rok 2013

N Á V R H

ZÁVĚREČNÉHO  ÚČTU
za rok 2013

OBCE  KORYTA
se sídlem v Korytech čp.5, IČ 42716870

    
Starostka obce: Ing. Jitka Kratochvílová

Zpracovatel závěrečného účtu, účetní: Tomková Lenka


- Rozpočet na rok 2013 byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne 3.12.2012.

 

Obec má tyto účty:

Účet Číslo účtu  k 1.1.2013 (Kč)  k 31.12.2013 (Kč)
1) BÚ u KB a.s., Ml. Boleslav 37723-181/0100 618.336,23 894.511,50
2) TÚ u KB a.s., Ml. Boleslav 107-906080297/0100 504.763,11 509.056,34
3) ČNB, Na Příkopě 28, Praha(založen 27.3.2014) 94-11611181/0710 0,00 688,60

 


Vyúčtování  finančních vztahů:

Poskytovatel Položka ÚZ Stanovený účel Poskytnuto (Kč) Čerpáno (Kč)
KÚ Stř.kraje 4111 98008 Volba Prezidenta  8.973,00 8.973,00
KÚ Stř.kraje 4111 98071 Volby do Posl.sněmovny Parlamentu ČR 7.518,50 7.518,50
CELKEM    16.491,50 16.491,50


Dotace byly řádně vyúčtovány.
-Dotace (ÚZ 98008) na volbu prezidenta byla použita v souladu se Směrnicí MF ČR
čj. MF-78977/2012/12-124 ze dne 3.12.2012, která upravuje postup obcí a krajů při financování volby prezidenta.
-Dotace (ÚZ 98071) na volby do PS Parlamentu ČR byla použita v souladu se Směrnicí
MF ČR čj. 124/1 354/2002 MF ze dne 12.2.2002 v platném znění, která upravuje postup
při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu ČR.

Údaje o plnění příjmů a výdajů ( v Kč)

 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2013
Daňové příjmy 742.500,00 856.550,00 849.131,62
Nedaňové příjmy 9.400,00 90.100,00 86.132,30
Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
Přijaté dotace 48.100,00 142.945,50 195.945,50
Celkem příjmy 800.000,00 1.089.595,00 1.131.209,42
   
Běžné výdaje 800.000,00 1.089.595,50 850.052,32
Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00
Celkem výdaje 800.000,00 1.089.595,50 850.052,32
   
Saldo(příjmy-výdaje) 0,00 0,00 281.157,10
Financování 0,00 0,00 -281.157.10

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze (výkaz FIN 2-12).

 


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koryta:

Přezkoumání hospodaření obce provedl dne 28.5.2014 na základě zákona č.420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly.

Závěr zprávy: 
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):
-Obec nedodržela obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v Příloze sestavené 31.12.2013 v části C.2.
-Obec neoznačila jednoznačným způsobem (inventarizačním identifikátorem) inventarizační položky svého majetku.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu.


Přílohy:
a) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO (FIN 2-12)
b)  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření


Vzhledem k rozsáhlosti příloh jsou dostupné na elektronické úřední desce obce a dále k nahlédnutí na obecním úřadě.


Vyvěšeno na úřední desce Obce Koryta dne: 3.6.2014

Sejmuto z úřední desky Obce Koryta dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce Obce Koryta dne: 3.6.2014

Sejmuto z elektronické úřední desky Obce Koryta dne: