Archiv úřední desky

Obecně závazná vyhláška 01/2012

o odpadech

 

OBEC KORYTA

Obecně závazná vyhláška č. 01/2012,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Zastupitelstvo obce Koryta se na svém zasedání dne 3.12.2012 usnesením č. 11 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Koryta touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.

 

Čl. 2

Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů platí:

 

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky

pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu

cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.

Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti

nejpozději do 15 dnů  ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku

zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,

jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské

konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto

změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

Čl. 4

Sazba poplatku

(1) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za nádobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

(2) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28.2. a do 31.8. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

Obec může osvobodit platbu poplatku osobě, která je dlouhodobě v ústavní péči, popř. se v obci dlouhodobě nezdržuje.

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za

zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně;

zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

 (2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2008o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad schválená dne 15.9.2008.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle

dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 19.12.2012 / patnáctým dnem po dni vyhlášení /

dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................                                                               ..........................................

 Vladimíra Šeflová                                                                          Ing.Jitka Kratochvílová

   místostarostka                                                                                        starostka

 

 

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce Obce Koryta č. 01/2012
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad
     
Druh a objem sběrné nádoby Frekvence odvozu Výše poplatku
Vlastní nádoba 110 nebo 120 litrů 1 x za 14 dnů 1 200,00 Kč
Pronajatá nádoba 110 nebo 120 litrů 1 x za 14 dnů 1 300,00 Kč
Pronajatá nádoba 240 litrů 1 x za 14 dnů 2 500,00 Kč
Vlastní nádoba 110 nebo 120 litrů kombinovaný 1 400,00 Kč
Pronajatá nádoba 110 nebo 120 litrů kombinovaný 1 500,00 Kč
Pronajatá nádoba 240 litrů kombinovaný 2 900,00 Kč
Pytle 110 litrů  8 kusů 550,00 Kč
samostatný pytel 1 ks 55,00 Kč
     
Platná od 19.12.2012
Schválená Zastupitelstvem Obce Koryta dne 3.12.2012 
     
Ing. Jitka Kratochvílová    
Starostka obce Koryta