Archiv úřední desky

Obecně závazná vyhláška 03/2008

o odpadech

Obec Koryta
okres Mladá Boleslav
 
Obecně závazná vyhláška
obce Koryta
č. 3/2008
 
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad
 
Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje a vydává dne 15.9.2008 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 17 odst. 2) a § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad:
 
 
Část I.
Základní ustanovení
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
1)       Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Koryta (dále jen "obec"), přičemž touto obecně závaznou vyhláškou se neřeší nakládání se stavebním odpadem.
2)       Tato obecně závazná vyhláška v souladu s ust. § 17 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, též určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad.
3)       Tato obecně závazná vyhláška rovněž stanovuje výši a způsob výběru poplatku za komunální odpad.
 
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
a)        objemným odpadem - komunální odpad, k jehož shromažďování nelze z důvodu jeho rozměrů, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek, pneumatiky, atd.) použít běžné sběrné nádoby,
b)        směsným odpadem - komunální odpad, který zbyde po vytřídění komunálního odpadu na složky uvedené v ust. čl. 3 této obecně závazné vyhlášky,
c)        pověřenou osobou - oprávněná osoba podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kterou obec uzavřela smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce,
d)        sběrnou nádobou - typizovaná nádoba z kovu či plastu nebo plastový pytel označený logem pověřené osoby, splňující technické parametry s vnitřním objemem od 50 do 1100 litrů, určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a zbytkového odpadu, v níž jsou komunální odpady skladovány do doby sběru a svozu komunálních odpadů.
 
 
 
 
Část II.
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
 
Čl. 3
Třídění komunálních odpadů
Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území obce třídit na následující složky:
a)       papír
b)       plasty
c)       sklo
d)       objemný odpad
e)       nebezpečný odpad.
O případném třídění na další složky informuje způsobem v místě obvyklým Obecní úřad Koryta. V informaci obecní úřad uvede zejm. druh třídění, místo pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu a počátek třídění.
 
Čl. 4
Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů
1)       Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu obcí určená:
a)       papír – sběrné nádoby modré barvy umístěné u Obecního úřadu
b)       plasty – sběrné nádoby žluté barvy umístěné u Obecního úřadu a na horní návsi
c)       sklo – sběrné nádoby zelené barvy umístěné u Obecního úřadu
d)       objemný odpad – shromažďuje se do velkoobjemových kontejnerů o objemu 9 až 25 m3, které obec přistaví na předem označená místa minimálně 1x za tři roky. Sběr, přepravu a odstranění  odpadů zajistí pověřená osoba. Obec o termínu sběru objemného odpadu a o umístění sběrných kontejnerů informuje obyvatele vyvěšením oznámení na úřední desce.
e)       nebezpečný odpad – shromažďuje se do speciální sběrny nebezpečných odpadů, kterou obec přistaví na předem označená místa minimálně 2x ročně. Sběr, přepravu a odstranění odpadů zajistí pověřená osoba. Obec o termínu sběru nebezpečného odpadu a o umístění sběrných kontejnerů informuje obyvatele vyvěšením oznámení na úřední desce.
2)       Směsný odpad  se shromažďuje do plastových nebo kovových nádob o objemech 110 nebo 120 litrů nebo do  plastových pytlů o objemu 60 a 110 litrů. Sběr  a odstranění odpadů z těchto nádob provádí pravidelně, minimálně však 1x za 2 týdny, pověřená osoba.
3)       Doporučené objemy nádob na shromažďování směsného odpadu a doporučená frekvence jejich odvozu jsou pro jednotlivé nemovitosti:
a)       nemovitost užívaná k trvalému bydlení jednou  fyzickou osobou
-          objem nádoby: 110 nebo 120 litrů nebo 10 plastových pytlů o objemu 110 litrů
-          frekvence odvozu: 1 x za 14 dnů
b)       nemovitost užívaná k trvalému bydlení dvěma  až pěti fyzickými osobami
-          objem nádoby: 110 nebo 120 litrů
-          frekvence odvozu:  1 x za 14 dnů nebo kombinovaný svoz tj. od listopadu do dubna  1 x  týdně  od května do října 1 x za 14 dnů
c)       nemovitost užívaná k trvalému bydlení více než pěti fyzickými osobami
-          objem nádob: 25 litrů na každou fyzickou osobu užívající nemovitost. Vypočtený objem nádob se zaokrouhluje vždy směrem nahoru na celé nádoby.
-          frekvence odvozu: 1 x za 14 dnů nebo kombinovaný svoz  tj od listopadu do dubna  1 x  týdně  od května do října 1 x za 14 dnů
d)       nemovitost užívaná k individuální rekreaci bez ohledu na počet fyzických osob, které ji užívají
-          objem nádob:  plastových pytel o objemu 110 litrů
-          frekvence vývozu: 10 x ročně
-          nebo objem nádob:  plastových pytel o objemu 60 litrů
-          frekvence vývozu: 20 x ročně.
4)       Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají těmito způsoby:
a)       sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro nějž jsou určeny,
b)       do sběrných nádob je zakázáno ukládat:
-          stavební odpad a jiný podobný odpad,
-          uhynulá zvířata a jejich části,
-          horký popel,
-          tekutiny a ztekucené odpady.
c)       do sběrných nádob určených k odkládání směsného odpadu je kromě materiálu uvedeného pod písm. b) dále zakázáno ukládat:
-         nebezpečný odpad,
-         objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve),
d)       směsný odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával,
e)       odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.
 
 
 Část III.
Poplatek za komunální odpad
 
Čl. 5
Správce poplatku
1)       Obec stanovuje a vybírá poplatek za komunální odpad[1] vznikající na jejím území (dále jen „poplatek“).
2)       Správu poplatku vykonává Obecní úřad Koryta (dále jen "správce poplatku").
 
Čl. 6
Poplatník a plátce poplatku 
1)       Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území obce Koryta vzniká komunální odpad.
2)       Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Plátce poplatku rozúčtuje poplatek na jednotlivé poplatníky užívající nemovitost. Plátce poplatku je povinen pod vlastní majetkovou odpovědností vybrat poplatek od poplatníků a odvést ho včas a ve správné výši správci poplatku.
 
Čl. 7
Ohlašovací povinnost
1)       Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost[2], kterou splní tím, že správci poplatku sdělí své jméno a příjmení (název), datum narození (IČ), adresu (sídlo), údaje o nemovitosti (druh nemovitosti, číslo popisné či orientační) a počet a druh nádob pro shromažďování zbytkového odpadu pro nemovitost, popř. frekvenci jejich svozu, a to za každou jím vlastněnou nemovitost do 30 dnů ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku, nebo do 30 dnů ode dne, kdy nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku.
2)       Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození poplatníka, který neuhradil příslušnou část poplatku, období, za které neuhradil příslušnou část poplatku a výši příslušné části poplatku, a to ve lhůtě splatnosti poplatku dle ust. čl. 9 této obecně závazné vyhlášky.
 
Čl. 8
Sazba poplatku
1)       Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných oprávněných nákladů obce v kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními odpady.
2)       Poplatek se rozpočítává na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu sběrných nádob určených k shromažďování zbytkového odpadu, připadajících na jednotlivé nemovitosti.
3)       Výše poplatku pro kalendářní rok je stanovena v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce.
 
Čl. 9
Splatnost poplatku
1)       Poplatek na příslušný kalendářní rok je splatný bez vyměření vždy nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku.
2)       Činí-li poplatek více než 500,-Kč, je splatný bez vyměření ve dvou stejných splátkách splatných vždy nejpozději do 28. 2. a do 15. 7. příslušného kalendářního roku.
3)       Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku po termínu splatnosti poplatku, je poplatek splatný nejpozději do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
4)       Poplatek se platí v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Koryta v pondělí od 19.00 do 20.00 hod. nebo na účet obce Koryta č. 37723-181/100.
 
 
Část III.
Závěrečná ustanovení
 
Čl. 10
Přechodná a zrušovací ustanovení
1)       Poplatky za komunální odpad na rok 2008 nebo jejich části uhrazené podle obecně závazné vyhlášky obce Koryta č. 2/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad, ze dne 18. 11. 2003 se považují za úhradu poplatků za komunální odpad nebo jejich částí podle této obecně závazné vyhlášky.
2)       Práva a povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky obce Koryta č. 2/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad, ze dne 18. 11. 2003 zůstávají nedotčena a posuzují se podle této obecně závazné vyhlášky a dosavadních právních předpisů.
3)       Zrušují se obecně závazné vyhlášky obce Koryta č. 2/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad, ze dne 18. 11. 2003, č. 1/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, ze dne 26. 11. 2001 a č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 26. 11. 2001.
 
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení na úřední desce obecního úřadu.
 
 
 
 
 
------------------------------------                                                ------------------------------------
            Věra Hanzlová                                                                       Ing Evžen Kozák
místostarostka                                                             starosta obce
 
 
 
 
Vyvěšeno:
 
Sejmuto:


Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Koryta č. 3/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad
 
 
 
Poplatek za komunální odpad činí ročně:
 
 
Druh a objem sběrné nádoby                        Frekvence odvozu                 Výše poplatku
                                                                                         
Vlastní nádoba 110 nebo 120 litrů       1 x za 14 dnů                          1100,- Kč
Pronajatá nádoba 110 nebo 120 litrů            1 x za 14 dnů                          1200,- Kč
 
Vlastní nádoba 110 nebo 120 litrů            kombinovaný                             1300,- Kč
Pronajatá nádoba 110 nebo 120 litrů            kombinovaný                             1400,- Kč
 
Pytle 110 litrů 8 kusů                                                                             500,- Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------                                                ------------------------------------
            Věra Hanzlová                                                                       Ing Evžen Kozák
místostarostka                                                             starosta obce
 
 
 
 
 
 


[1] § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
[2] § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů