Archiv úřední desky

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ

Městský úřad Mnichovo Hradiště 
odbor výstavby a životního prostředí – oddělení speciálních činností
Masarykovo nám. čp. 1, PSČ  295 21 Mnichovo Hradiště
 
č.j., datum, osoba
Číslo jednací:
VŽP 4194/2008
 
 
Číslo evidenční:
16334/2008
 
 
Vyřizuje:
Ing. Marcela Řezáčová
 
 
Telefon:
326 776 741
 
 
E-mail:
marcela.rezacova@mnhradiste.cz
 Mnichovo Hradiště dne:
30.4.2008
           
 
 
OZNÁMENÍ  O  VEŘEJNÉM  PROJEDNÁNÍ  NÁVRHU  ZADÁNÍ 
1. ZMĚNY ÚZEMNÍHO  PLÁNU  OBCE
 
Městský úřad Mnichovo Hradiště, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ve smyslu ust. § 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), předkládá v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona k projednání „Návrh  zadání 1. změny územního plánu obce Koryta“, zpracovaný dle § 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.
 
Návrh zadání  bude vystaven k veřejnému nahlédnutí  od 6. května 2008 do 6. června 2008 na Městském úřadě v Mnichově Hradišti, odboru výstavby a ŽP, Masarykovo nám. 1,  II.patro č.dveří 202 - odd. speciálních činností a na Obecním úřadě v Korytech.
V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky.
 
Dotčené orgány a krajský úřad mohou uplatnit své požadavky na obsah změny územního plánu do 30 dnů od obdržení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své podněty.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám uplatněným po lhůtách výše uvedených se nepřihlíží.
 
Požadavky,podněty a připomínky zasílejte písemně na adresu pořizovatele :
Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, Masarykovo nám.1, 295 01 Mnichovo  Hradiště.
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Marcela Řezáčová                                                           
                                                                                           vedoucí odd. speciálních činností
                                                                                              odboru výstavby a ŽP
            oprávněná úřední osoba                                                           
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a Obce Koryta a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mnhradiste.cz  a www.obeckoryta.eud.cz
                                            Vyvěšeno dne :..................................            Sejmuto dne : ....................................
 
                                            ...........................................................               ...........................................................
                                                osoba pověřená vývěsní službou                                osoba pověřená vývěsní službou
 
                                                           ...........................................................               .............................................................
                                                                    podpis                                                             podpis                                                                                                        
 
Obdrží :
 1. Obec Koryta, 294 11 Loukov
 2. Obec Sezemice, 294 11 Loukov
 3. Obec Loukov, 294 11 Loukov
 4. Obec Loukovec, 294 11 Loukov
 5. Obec Chocnějovice, 294 13 Mohelnice n. Jiz.
 6. Krajský úřad Středočeského kraje,odbor územ. a staveb. řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
 7. Krajský úřad Středočeského kraje,odbor ŽP a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov 150 21 žádáme o vydání koordinovaného stanoviska
 8. Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP – odd. ŽP, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mn. Hradiště žádáme o vydání koordinovaného stanoviska
 9. VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova ul. 1151, 293 22 Ml. Boleslav
 10. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
 11. Zemědělská vodohospodářská správa, územ. pracoviště Ml. Boleslav, V. Nejedlého 793, Kosmonosy 293 06
 12. Pozemkový fond ČR, Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
 13. Ministerstvo zemědělství ČR, zemědělská agentura a pozemkový úřad, Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
 14. Krajská hygienická stanice Stč. kraje, územ. pracoviště MB, Staroměstské nám. 150, 293 34 Mladá Boleslav
15.   Krajská veterinární správa pro Stč. kraj, inspektorát Mladá Boleslav, V. Nejedlého 797, 293 06 Kosmonosy
16.   HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně, územní odbor MB, Laurinova 1370/II, 293 59, Mladá Boleslav
 1. Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, p.o., Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště
 2. Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany
 3. MŽP ČR, odbor ochrany ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
 
 
 
 
 
 
 

Obec Koryta

Středočeský kraj
 
Zadání
1. změny územního plánu obce
Pořizovatel: Městský úřad Mnichovo Hradiště
 
Datum : květen 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah návrhu zadání 1. změny Územního plánu obce Koryta:
 
a)      Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě širších územních vztahů
 
b)     Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
 
c)      Požadavky na rozvoj území obce, zdůvodnění dle § 55 odst. 3 stavebního zákona
 
d)     Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)
 
e)      Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
 
f)      Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
 
g)     Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
 
h)     Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
 
i)       Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
 
j)       Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
 
k)     Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií
 
l)       Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
 
m)   Požadavky na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území
 
n)     Požadavek na zpracování konceptu řešení
 
o)     Požadavky na uspořádání návrhu II. změny územního plánu a na uspořádání obsahu jeho zdůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Koryta z 10.3.2008 předkládá úřad územního plánování
Zadání 1. změny Územního plánu obce Koryta
ve kterém pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, Ing. Evženem Kozákem - starostou obce Koryta, formuluje požadavky na to, jakým způsobem  a s jakými hlavními cíli a požadavky má být 1. změna územního plánu (dále jen ÚPO) vypracována.
 
a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje
  Usnesením vlády č. 561 ze dne 17.5.2006 byl schválen dokument Politika územního rozvoje ČR. Tímto dokumentem byly vymezeny v České republice rozvojové oblasti a rozvojové osy, které tyto oblasti propojují. Řešené území (správní území obce Sezemice) leží v rozvojové ose OS7 „Praha-Liberec-Hrádek nad Nisou-hranice ČR“. Hlavním úkolem pro rozvojovou osu OS7 vztahujícím se k řešenému území je vymezit koridor pro kapacitní dopravní cestu, napojující rozvojovou osu na významné dopravní cesty v SRN. Řešeným územím neprochází žádný stávající ani navržený významný dopravní koridor.
1. změna ÚPO bude řešena v rozsahu hranic správního území obce Koryta, katastrální území Koryta.
 
b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Územně analytické podklady nebyly dosud pro toto území zpracovány. V roce 2008 byl schválen Územní plán obce. Tato dokumentace je použita pro zpracování 1. změny ÚPO jako podklad a nahrazuje průzkumy a rozbory.
 
c) Požadavky na rozvoj území obce, zdůvodnění podle § 55 odst.3 stavebního zákona
1.      Pozemek parc.č. 456 (PK) k.ú. Koryta zařadit mezi rozvojové plochy pro smíšené bydlení – přízemní stavba objektu pro bydlení + hospodářský objekt pro chov koní + výběh – max. 15 ks.
2.      Pozemek parc.č. 705/2 (KN) k.ú. Koryta zařadit mezi rozvojové plochy pro smíšené bydlení – přízemní stavba objektu pro bydlení + hospodářský objekt pro chov ovcí + oplocená pastvina – max. 30 ks.
Zdůvodnění :  V platném územním plánu je vymezena jen jedna plocha smíšeného bydlení SB1. K této ploše se vážou regulativy neumožňující chov zvířat v počtu větším než 2 (skot), resp. 4 (vepři). Plocha svým umístěním (navazuje na bydlení venkovské) ani svou rozlohou (příliš malá pro umístění 2 staveb + výběhu) nevyhovuje předpokládaným záměrům.
 
d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)
            Pozemky přípustné pro zalesnění : pozemky obklopené nebo sousedící se stávajícími lesy, pozemky svažité nevhodné k zemědělskému využití a pozemky v nejnižších třídách ochrany ZPF. Nesmí dojít k situaci, kdy by hranice nového lesa byla blíže než 50 m od stávajících nebo navrhovaných staveb a liniového vedení nadzemních inženýrských sítí – tento text uvést do textové části změny ÚP.
            Ve schváleném ÚPO byly zakresleny všechny prvky ÚSES, převzaté z Okresního generelu územního systému ekologické stability – zpracovala Ing. Milena Morávková v roce 2001.
Požadavek č. 1 parc.č. 456 dle PK bude respektovat skutečnost, že severní částí uvedeného pozemku prochází lokální biokoridor LBK 15. Biokoridor zůstane volný, neoplocený, výběh pro koně by začínal až jižně od hranice LBK 15.
 
e)      Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Napojení rozvojových lokalit na dopravní a technickou infrastrukturu bude řešeno v návrhu 1. změny ÚPO v hlavním výkrese. Napojení sítí technické infrastruktury bude projednáno se správci (vlastníky) rozvodných sítí v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Hlavní výkres bude vypracován v souladu s příl. č. 7 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb.
 
f)      Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Návrh zadání 1. změny ÚPO respektuje, chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území  prostřednictvím regulativů.
Soupis památkově chráněných objektů a jejich zákres do mapy je součástí schváleného ÚPO, navržená změna se těchto objektů nedotýká.
 
g)     Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
Návrh 1. změny ÚPO nevymezuje kromě technické infrastruktury nové požadavky na veřejně prospěšné stavby.
 
h)     Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
Vzhledem k tomu, že oba požadavky předpokládají chov většího počtu zvířat, je vhodné, aby nebyly umístěny v přímém sousedství obytné zástavby. Obě navržené lokality jsou dopravně dostupné a v dostatečné vzdálenosti, aby nedocházelo ke konfliktu (zápach, hluk).
Vznik nových rozvojových ploch neovlivní koncepci civilní ochrany v území. V nových rozvojových lokalitách nebudou kromě zpevnění příjezdové cesty a napojení na silnici budovány nové komunikace. Požární zásah je možný cisternovým autem z příjezdové cesty, popř. z dotčeného pozemku.
V řešeném území se nenachází ložiskové území a ložisko vyhrazených nerostů. Není zde evidováno poddolované území ani svahové deformace.
V řešeném území není stanoveno záplavové území vodního toku. 
 
i)       Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
Hlavním problémem území je veřejná infrastruktura, především doprava a odkanalizování. Tyto problémy jsou řešeny ve schváleném ÚPO, návrh zadání 1. změny ÚPO nevytváří nové střety v území, řeší pouze doplnění rozvojových ploch.         
 
j)      Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
Navrhované rozvojové lokality budou zahrnuty do zastavitelného území. Plochy přestavby nejsou návrhem zadání 1. změny ÚPO řešeny.
 
k)     Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií
Návrh zadání 1. změny ÚPO nevymezuje žádné plochy, které musí být řešeny územní studií.
 
l)       Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
Návrh zadání 1. změny ÚPO nevymezuje žádné plochy, které musí být řešeny regulačním plánem.
 
m)   Požadavky na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území
V řešeném území se nenachází žádná významná evropská lokalita ani ptačí oblast.Pokud dotčené orgány neuplatní požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí, nebude toto vyhodnocení řešeno.
 
n)     Požadavek na zpracování konceptu řešení
Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá variantní řešení, které by bylo nutné prověřit konceptem, nebude koncept řešení zpracováván a po schválení zadání bude zpracován přímo návrh 1. změny ÚPO. 
 
o)     Požadavky na uspořádání návrhu 1. změny územního plánu a na uspořádání obsahu jeho zdůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
I. změna ÚPO Koryta bude zpracována v souladu se zákonem  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.
Návrh řešení bude obsahově vycházet ze schváleného zadání 1. změny ÚPO. Po projednání návrhu bude územní plán vydán v souladu s ustanovením § 54 zákona č. 183/2006 Sb.
Obsah návrhu 1. změny ÚPO bude v souladu s přílohou č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. následovný : 
-       Textová část územního plánu : dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., bod I. odst. (1), písm. a) – i) , odst. (2) písm. b).
-       Grafická část územního plánu : dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., bod I. odst. (3), písm. a) – c).
-       Textová část odůvodnění územního plánu : dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., bod II. odst. (1), písm. a) – e).
-       Grafická část odůvodnění : dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., bod II. odst. (2), písm. a) – c).
Výkresy budou zpracovány v měřítku 1:5000, výkres širších vztahů bude v měřítku 1:25000. Návrh 1. změny ÚPO bude odevzdán ve třech vyhotoveních v papírové verzi a 1x v digitální podobě.
 
zpracovali Ing. Marcela Řezáčová a Ing. Radek Matějů
úřad územního plánování Mnichovo Hradiště
květen 2008