Archiv úřední desky

usnesení z 10,3,2008

Usnesení

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 10. 3..2008 od 19.00 hodin.
 
Zastupitelstvo Obce Koryta  schvaluje:
  • opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán pro správní území obce Koryta       pro: 7 
  • pořízení 1. změny Územního plánu pro správní území obce Koryta Zastupitelstvo ber na vědomí, že pořizovatelem 1. změny Územního plánu bude Městský úřad Mnichovo Hradiště a určuje Ing. Evžena Kozáka, starostu obce jako osobu určenou pro jednání s pořizovatelem 1. změny územního plánu.    pro: 7 
  • žádost manželů Hanzlových o ošetření památné lípy před  jejich domem čp.30          pro: 7 
  • žádost Pavla Šturmy o vyřezání keřů na pozemku č. 490        pro: 6                 zdržel se: 1 
  • dokončení prací na protipovodňových opatřeních v horní části obce        pro : 7
  • jarní úklid obecních pozemků – termín  sobota 29.3.2008 v 8.00 hodin         pro : 7
  • s platností od 1.3. 2008  zvýšení hrubé mzdy hospodářky o 300,- Kč/měsíčně   pro : 7
 
 
Zastupitelstvo Obce Koryta  bere na vědomí:
    -    schválení územního rozhodnutí na stavbu křižovatky na dolní návsi
    -    zprávu o  nepřiznání dotace na divadelní představení pod širým nebem
 
 
 
 
 
V Korytech  10.3. 2008
 
Starosta: Ing. Evžen Kozák ………………………….
 
Ověřovatelé zápisu:  Jaromír Lukeš …………………
 

                                  Miroslav Šefl…..………………………