Archiv úřední desky

usnesení z 24.11.2008

Obec KORYTA
 
 
U S N E S E N Í č.9
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 24.11.2008
 
 

Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce p.Šefla a Šturmu.

Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen p.Kozák.

 
Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje:

-        Termín výroční schůze 31.1.2009 od 19 hodin

-        Rozpočtové provizorium na rok 2009

-        Rozpočtovou změnu č.3

-        Vyhlášení výběrového řízení na funkci účetní obce

-        Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na pozemky v místě budoucí křižovatky

-        Příloha č.1 k OZV č.3/2008

-        Cenovou nabídku SOU Hubálov na výrobu 15 ks laviček

-        Inventarizaci obecního majetku do 31.12.2008

-        Pokácení borovice a lípy u hasičské zbrojnice a dále prořezání lípy vedle staré cesty a buku před hasičskou zbrojnicí

 
 
 
 
V Korytech 24.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………….                                                        ……………………………….                                            

         starosta obce                                                                            místostarosta obce