Archiv úřední desky

usnesení z 6.12.2008

Obec KORYTA
 
 
U S N E S E N Í č.10
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 6.12.2008
 
 
Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce p.Hanzlovou a p.Míku.
Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen p.Kozák.
 
Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje:
-        Přijetí přihlášky paní Tomkové na vedení účetnictví obce
 
 
 
 
V Korytech 6.12.2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….                                                        ……………………………….                                           
         starosta obce                                                                            místostarosta obce
 
 
Vyvěšeno:
Sejmuto: