Archiv úřední desky

Usnesení ze schůze č.1 dne 25.1.2022

    1. US N E S E N Í  č. 1
    1. ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
    2. konaného dne 25.1.2022

Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Lukeše a Šturmu. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelkou zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Hanzlová.

Zastupitelstvo obce schválilo:

-           odměnu za vedení účetnictví obce paní Šeflové ve výši 5.000,- Kč měsíčně

-           odměnu za kontrolu účetnictví obce paní Veselé ve výši 2.000,- Kč měsíčně

-           odměnu paní Šeflové za vedení knihovny ve výši 600,- Kč měsíčně

-           neodvolávat se proti rozsudku Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 8.12.2021

            o stálém opatrovnictví na Petra Kolomazník

-           pokácení památné lípy na horní návsi

 

Zastupitelstvo bere na vědomí projednávané body.

 

V Korytech 25.1.2022