Archiv úřední desky

zápis 27.8.2007

Zápis č.8
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 27.8.2007 od 19.30 hodin.
 
Přítomní: přiložená listina přítomných
Omluveni: Ladislav Koťátko - vedoucí na dětském táboře, Miroslav Šefl -  směna          
Jednání řídil starosta obce Ing. Evžen Kozák, který konstatoval, že  jednání je usnášeníschopné.
Zapisovatelem z jednání byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
Ověřovateli zápisu  byli navrženi a schváleni Jaromír Lukeš a Věra Hanzlová
 
1.      Zastupitelstvo schválilo program jednání navržený na pozvánce. Starosta seznámil přítomné se zápisem z posledního jednání zastupitelstva, které se konalo dne 4.6.2007. K zápisu nebyly připomínky.
 
2.      Zastupitelstvo pověřilo starostu obce vypracování žádosti o dotaci na úpravu územního plánu obce.
 
3.      Zastupitelstvo schválilo žádost ing. Petra Fišera a souhlasí s umístěním sloupu nadzemního vedení elektrické energie na pozemku obce.
 
4.      Zastupitelstvo schválilo žádost pana Jiřího Hrušky a souhlasí se změnou užívání budovy bývalého kravína. Tato budova je fakticky již několik let přebudována na pilu, jedná se o uvedení do souladu se skutečností a zapsání  této skutečnosti do katastru nemovitostí.
 
5.      Starosta předložil členům ZO záměr na založení Dobrovolného svazku obcí  Loukovec, Koryta, Sezemice a vstup obce do tohoto svazku.
 Členové zastupitelstva obce vyslovili s návrhem souhlas a schválili založení DSO a vstup 
      obce do tohoto svazku.
 
6.      Na základě žádosti občanů rozhodlo zastupitelstvo, že  přístřešek  v horní části obce bude dokončen jako uzavřená  stavba a bude přidána ještě jedna lavice.
 
7.      Starosta prověří možnost uvádět v zápisech  jak hlasovali jednotlivý zastupitelé (jmenovitě).Následně byl toto konzultováno na Krajském úřadě s tím, že pokud se pro tuto možnost zastupitelstvo rozhodne, pak je nutné změnit jednací řad. Bude projednáno na příští schůzi zastupitelstva.
 
8.      Diskuse:
p. Šeflová  žádá o zlepšení osvětlení v knihovně a zakoupení záclony do knihovny.
15.9.2007 v 8. 00 hodin cyklovýlet na Trosky
 
Jednání bylo ukončeno ve 21.30 hodin
 
Příští jednání zastupitelstva  22.10.2007 v 19.30 hodin.
 
V Korytech  27.8.2007
Zapsala Vladimíra Šeflová ………………   Starosta Ing. Evžen Kozák …….……………….
 
Ověřovatelé zápisu: Věra Hanzlová……………… Jaromír Lukeš…………………………….