Archiv úřední desky

Zápis č.1 z 13.1.2014

Z Á P I S  č.1
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 13.1.2014 od 19.00 hod. na OÚ Koryta

Přítomni:  J.Kratochvílová, V.Šeflová, E.Kozák, V.Hanzlová, L.Koťátko, J.Lukeš
     
Omluveni:  P.Šturma (nemoc)  Neomluveni:

Zapisovatel:  E.Kozák                              Ověřovatelé zápisu: Hanzlová, Lukeš

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem
2. Příprava výroční schůze
3. Oprava kapličky – výběrové řízení
4. Výron vody na horní návsi
5. Osvětlení
6. Diskuse

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné
Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 6 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatel byl navržen E.Kozák a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Hanzlová a pan Lukeš. Paní starostka navrhla rozšířit program o tyto body:
7. Prodej části pozemku parc.č.789/1 ing.Polákové
Hlasování: pro návrh 6 členů
  zdrželo se 0 členů
  proti návrhu 0 členů
k bodu 2:  Příprava výroční schůze
Výroční schůze bude dne 1.2.2014 společně s SDH Koryta, nejprve bude schůze SDH od 18.00 hodin, schůze Obecního úřadu Koryta bude od 18.30 hodin. Program připraví starostka, zprávu o hospodaření paní Šeflová. Občerstvení bude zajištěno.  Topení zajistí p. Lukeš a pí. Kratochvílová.
k bodu 3:   Oprava kapličky – výběrové řízení
Byly vyzvány 4 firmy , místní prohlídky se zúčastnila pouze jedna firma, druhá přijede v tomto týdnu. Nabídky budou podány do 30.1.2014, výběr firmy bude 17.2.2014. V rámci opravy kapličky bude na náklady obce provedena rekonstrukce elektroinstalace kapličky včetně vnějšího rozvaděče (32.454,-Kč bez DPH). Dále bude instalováno vnější osvětlení kapličky (19.069,-Kč bez DPH). Pro tyto práce byla vybrána firma Eltro Šťastný z Mnichova Hradiště.

k bodu 4:   Výron vody na horní návsi
Dle vyjádření firmy Jedlička-PROZIS není v tuto chvíli žádný výstup. Firma je momentálně ve stadiu přípravných prací.

k bodu 5:   Osvětlení
Problém s výpadky veřejného osvětlení bude vyřešen při rekonstrukci elektroinstalace kapličky.
k bodu 6:   Diskuse
Starostka navrhla osadit zvon do kapličky. Starostka zkusí poptat cenu zvonu, automatického zvonění. Starostka seznámila zastupitelstvo s vyhláškou ohledně zřízení živnosti při podávání alkoholu (divadlo,atd.). Místostarostka navrhla řešit vytápění OÚ. Poptá topenářské firmy a seznámí zastupitelstvo na příštím zasedání.
k bodu 7:   Prodej části pozemku parc.č.789/1 ing.Polákové
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej části pozemku parc.č.789/1 v k.ú.Koryta u Mnichova Hradiště ing.Polákové za cenu 35,-Kč/m2 dle geometrického plánu.
Hlasování: pro návrh 6 členů
  zdrželo se 0 členů
  proti návrhu 0 členů

Závěr:
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 22.00. Příští schůze bude 2.12.2013 od 18.30 hodin.


Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 Koryta dne 13.1.2014

Zapisovatel:                                                                    Ověřovatelé zápisu:
E.Kozák       Hanzlová, Lukeš


Starostka obce: 


Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 14.1.2014
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

 

 

Obec KORYTA

U S N E S E N Í  č.1
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 13.1.2014


Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Hanzlovou a pana Lukeše. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen pan Kozák.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zprávu o průběhu přípravných prací firmy Jedlička-PROZIS k výronu vody na horní návsi

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Zadání rekonstrukce elektroinstalace v kapličce a její vnější osvětlení firmě ELTRO Šťastný Mnichovo Hradiště
- prodej části pozemku parc.č.789/1 v k.ú.Koryta u Mnichova Hradiště ing.Polákové za cenu 35,-Kč/m2 dle geometrického plánu

 


V Korytech 13.1.2014

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                           
         starostka obce                                                                            místostarostka obce


Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 14.1.2014
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: