Archiv úřední desky

zápis č. 1. z 18.1.2010

Obec KORYTA

 

Z Á P I S  č.1

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 18.1.2010 v 18.00 hod. na OÚ Koryta

 

Přítomni: ing.E.Kozák, V.Hanzlová, L.Koťátko, P.Šturma, J.Lukeš, M.Šefl,

Omluveni: J.Míka-nemoc Neomluveni:

 

Zapisovatel: Kozák Ověřovatelé zápisu: Šturma, Lukeš

 

Program jednání:

  1. Zahájení, seznámení s programem

  2. Schválení rozpočtu na rok 2010 a 2011

  3. Projednání koncepce odkanalizování obce

  4. Příprava výroční schůze

  5. Příprava oslav výročí SDH Koryta

  6. Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta obce, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhuje program rozšířit o tyto body:

  • 6. rozpočtové změny k 31.12.2009

  • 7. plán rozvoje obce

Hlasování: pro návrh 6 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů

 

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Šturma, Lukeš

Hlasování: pro návrh 6 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů

 

Starosta obce sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.12.2009 byl zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na úřední desce obce Koryta. Nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.

 

 

 

 

 

k bodu 2: Schválení rozpočtu na rok 2010 a rozpočtového výhledu na rok 2011

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtu na rok 2010 a rozpočtový výhled na rok 2011 dle přílohy.

Hlasování: pro návrh 6 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů

 

k bodu 3: Projednání koncepce odkanalizování obce

Starosta seznámil zastupitelstvo se stavem legislativy v oblasti odkanalizování obcí, dále s možnostmi získání dotací. Zastupitelstvo se rozhodlo zatím situaci v odkanalizování neřešit, neboť náklady na kanalizaci a poměrnou část ČOV vycházejí na 16 mil.Kč.

Hlasování: pro návrh 6 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů

 

k bodu 4. Příprava výroční schůze

Datum 30.1.2010 v 18 hodin. Topení zajistí Koťátko, Kozák. Občerstvení bude zajištěno u p.Šťastného-p.Lukeš. Zákusky p.Šefl. Večeře-guláš-poptá se Šulc MH a SOU Hubálov-p.Kozák. Chléb-p.Šefl. Studené mísy-p.Hanzlová.

Hlasování: pro návrh 6 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů

 

k bodu 5: Příprava oslav výročí SDH Koryta

Oslava 120.výročí SDH Koryta se uskuteční buď 28.8.2010 nebo 4.9.2010 od cca 16 hodin. Program připraví SDH Koryta. Oslavy nebudou spojeny s hasičskou soutěží.

 

k bodu 6: Rozpočtové změny k 31.12.2009

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny k 31.12.2009 dle přílohy.

Hlasování: pro návrh 6 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů

k bodu 7: Plán rozvoje obce

Starosta představil pana Krále, který v rámci bakalářského studia Vysoké školy regionálního rozvoje Praha by mohl pro obec Koryta bezplatně vypracovat plán rozvoje obce, který bude moci obec v budoucnu využít jako podklad pro získání dotací. Bude sestavena pracovní skupina, která bude k dispozici zpracovateli plánu.

Hlasování: pro návrh 6 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů

 

k bodu 6: Diskuse

Nebyly vzneseny žádné body do diskuse.

 

 

 

 

 

 

Závěr:

Termín příštího jednání v pondělí 1.3.2010 od 18.00 hodin. Topí J.Míka.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.35 hod.

 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

  1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce

  2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

 

 

Koryta dne 18.1.2010

 

 

 

Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Šturma, Lukeš