Archiv úřední desky

zápis č. 1 z 19.1.2009

Obec KORYTA

Z Á P I S  č.1
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 19.1.2009 v 19.00 hod. na OÚ Koryta


Přítomni: ing.E.Kozák, V.Hanzlová, V.Šeflová, L.Koťátko, J.Míka, J.Lukeš, P.Šturma,
      M.Šefl
Omluveni:                                                                  Neomluveni:

Zapisovatel: Kozák                                                   Ověřovatelé zápisu: Koťátko, Šefl

Program jednání:
1.    Zahájení, seznámení s programem
2.    Příprava výroč3.    ní schůze
4.    Projednání rozpoč5.    tu obce na rok 2009
6.    Seznámení se stavem stavby křižovatky-dotace na opravu kaplič7.    ky
8.    Diskuse
9.    Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta obce, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhuje program rozšířit o tyto body:
10.    Projednání a schválení podmínek zpracovávání úč11.    etnictví obce paní Tomkovou
12.    Pronájem společ13.    enské místnosti OÚ a dětského hřiště v č14.    ervenci 2009 na svatbu
15.    Odpověď na žádost Pozemkového fondu Č16.    R ohledně pozemku parc.č17.    .779/6
18.    Sdělení připomínek obce na stav silnice ve správě SÚS
19.    Projednání žádosti Základní školy Loukovec o příspěvek obce na umístění předškolních
      dětí
Hlasování:    pro návrh 7 členů
        zdrželo se 0 členů
        proti návrhu 0 členů
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Koťátko, Šefl                                                                    
Hlasování:    pro návrh 7 členů
        zdrželo se 0 členů
        proti návrhu 0 členů
Návrh byl schválen.
Starosta obce sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce ze dne 6.12.2008 byl zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na úřední desce obce Koryta. Nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.
k bodu 2:  Příprava výroční schůze
Termín 31.1.2009 od 19 hodin. Občerstvení je zajištěno, nealko pití paní Lukešová.
Topení v pátek Koťátko, v sobotu Kozák.
Hudba pan Lhota a spol. Zákusky zajistí paní Lukešová-50 ks.

k bodu 3:  Projednání rozpočtu obce na rok 2009
Obecní zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtového opatření číslo 4 na rok 2008 dle přiložené přílohy. Dnešního dne byl sestaven návrh vyrovnaného rozpočtu obce Koryta na rok 2009, který bude vyvěšen. Příjmy a výdaje jsou 752.500,-Kč. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude v roce 2009 hospodařit do doby schválení rozpočtu v tzv. rozpočtovém provizoriu ve výši 1/12 rozpočtu roku 2008.
Hlasování:    pro návrh 7 členů
        zdrželo se 0 členů
        proti návrhu 0 členů

k bodu 4:  Seznámení se stavem stavby křižovatky-dotace na opravu kapličky
V roce 2009 nebude prováděna výstavba kruhové křižovatky v dolní části obce z důvodu změny priorit ve Středočeském kraji. Obec tedy nebude v roce 2009 vynakládat žádné prostředky na její podíl na této stavbě (chodníky, chráničky). Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo využít vypsané dotace z Programu Podpory obnovy venkova na opravu kapličky (izolace proti vodě, nátěry a malby) a požádat o ni. Byly osloveny dvě stavební firmy na předložení cenové nabídky na tyto úpravy. Zastupitelstvo rozhodne na únorové schůzi, zda kapličku opravovat a popř.v jakém rozsahu a jaká firma zakázku dostane.
Hlasování:    pro návrh 7 členů
        zdrželo se 0 členů
        proti návrhu 0 členů

k bodu 7:  Projednání a schválení podmínek zpracovávání účetnictví obce paní Tomkovou
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo měsíční mzdu paní Tomkové ve výši 3.500,-Kč hrubého. V této ceně není obsaženo vedení pokladny obce. Tuto bude nadále vést paní Šeflová včetně vedení knihovny za mzdu ve výši 1.100,-Kč měsíčně.
Hlasování:    pro návrh 7 členů
        zdrželo se 0 členů
        proti návrhu 0 členů

k bodu 8:  Pronájem společenské místnosti OÚ a dětského hřiště v červenci 2009 na svatbu
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Himla z Mělníka na pronájem společenské místnosti a dětského hřiště a žádost schválilo za poplatek ve výši 800,-Kč.
Hlasování:    pro návrh 7 členů
        zdrželo se 0 členů
        proti návrhu 0 členů

k bodu 9:  Odpověď na žádost Pozemkového fondu ČR ohledně pozemku parc.č.779/6
Starosta odpoví dopisem, že na předmětném pozemku uvažuje obec do budoucna s vedením trasy kanalizace, plynovodu, apod., tudíž by ráda pozemek odkoupila.
Hlasování:    pro návrh 7 členů
        zdrželo se 0 členů
        proti návrhu 0 členů


k bodu 10:  Sdělení připomínek obce na stav silnice ve správě SÚS
Na žádost SÚS Mnichovo Hradiště budou oznámeny tři problematická místa na silnici SÚS v obci Koryta, a to úprava příkopu nad domem č.p.14 (p.Werner), sklony vozovky nad domem č.p.15 a pročištění propustku pod domem č.p.22.
Hlasování:    pro návrh 7 členů
        zdrželo se 0 členů
        proti návrhu 0 členů

k bodu 11:  Projednání žádosti Základní školy Loukovec o příspěvek obce na umístění   
                     předškolních dětí
Zastupitelstvo obdrželo žádost Základní školy Loukovec o poskytnutí příspěvku ve výši 8.635,-Kč na jedno dítě. Odsouhlasilo částku ve výši 5.000,-Kč na jedno dítě, tedy pro obec Koryta vychází celkem 15.000,-Kč ročně (Koťátko, Hanzlová, Zeman).

Hlasování:    pro návrh 7 členů
        zdrželo se 0 členů
        proti návrhu 0 členů

k bodu 5:  Diskuse
Žádost paní Šeflové o prořezání jívy u protipovodňové nádrže-odsouhlaseno a bude provedeno v rámci brigády.
Zastupitelstvo obce uděluje napomenutí panu Koťátkovi za opakované volné pobíhání psů s tím, že při opakování bude udělena pokuta.
Obecní zastupitelstvo vyzývá občany, kteří využívají obecní pozemky ke skladování dřeva, písku, atd,, aby uhradili poplatek za pronájem paní Šeflové v rámci otevíracích hodin knihovny.

k bodu 6:  Závěr
Termín příštího jednání úterý 17.2.2009 od 19.00 hodin. Topení zajistí Šefl.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21.15 hod.

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 Koryta dne 19.1.2009Zapisovatel:                                                                   Ověřovatelé zápisu: Koťátko, ŠeflStarosta obce: