Archiv úřední desky

zápis č. 1. z 21,1,2008

Zápis č.1
 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 21.1.2008 od 19.00 hodin.
 
Přítomní: přiložená listina přítomných
          
Jednání řídil starosta obce Ing. Evžen Kozák, který konstatoval, že  jednání je usnášeníschopné.
Zapisovatelem z jednání byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
Ověřovateli zápisu  byli navrženi a schváleni  Ladislav  Koťátko a Miroslav Šefl.
 
 1. Zastupitelstvo schválilo program jednání navržený na pozvánce. Starosta seznámil přítomné se zápisem z posledního jednání zastupitelstva, které se konalo 3.12 2007.  K zápisu nebyly připomínky.
 2. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za rok 2007.
 3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku o požárním řádu obce.
 4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis inventarizační komise.
 5. Zastupitelstvo schválilo p.Noswitzovi úpravu obecní cesty parc.č.806 s tím, že veškeré úpravy si provede na vlastní náklady. Další podmínkou je zajištění krytu cesty tak, aby nedocházelo k jeho splavování na sousední pozemky.
 6. Zastupitelstvo schválilo zvýšení platu starosty o 200,- Kč měsíčně a zástupce starosty o 50,- Kč měsíčně z důvodu odvodu zdravotního pojištění z této mzdy.
 7. Zastupitelstvo projednalo a  schválilo rozpočet na rok 2008.
Rozpočet obce na rok 2008
třída 1 - Daňové příjmy
532400,00
třída 2 – Nedaňové příjmy
7800,00
třída 3 – Kapitálové příjmy
0
třída 4 - Přijaté dotace
5800,00
Příjmy celkem
546000,00
třída 5 - Běžné výdaje
546000,00
třída 6 – Kapitálové výdaje
 
Výdaje celkem
546000,00
Saldo: Příjmy - výdaje
0,00
Třída 8 - Financování
 
Prostředky z minulých let
0,00
Financování celkem
0,00
 
        8.     Starosta uložil jednotlivým členům zastupitelstva úkoly k zajištění zasedání, které se uskuteční  v sobotu  26.ledna od 18.00 hodin s tímto programem:
  •       zahájení
  •       zpráva o činnosti za rok 2007
  •       rozpočet na rok 2008
  •       diskuse
  •       Po skončení jednání bude podáno občerstvení.
 
Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin
 
Příští jednání zastupitelstva  10.3.2008 v 19.00 hodin.
Topí M. Šefl.
 
V Korytech  21.1.2008
Zapsala Vladimíra Šeflová ………………Starosta Ing. Evžen Kozák…………………….
 
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Šefl…………………………
 
                                 Ladislav  Koťátko……………………….