Archiv úřední desky

Zápis č.10 z 2.11.2011

Obec KORYTA
 
Z Á P I S  č.10
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 2.11.2011 od 19.30 hod. na OÚ Koryta
 
Přítomni: J.Kratochvílová, V.Šeflová, V.Hanzlová, E.Kozák, J.Lukeš, L.Koťátko, P.Král
     
Omluveni:    P.Šturma                                              Neomluveni:
 
Zapisovatel: E.Kozák                                               Ověřovatelé zápisu: Lukeš, Koťátko
 
Program jednání:
1.             Zahájení, seznámení s programem
2.             Návrh rozpočtu na rok 2012
3.             Příprava Mikulášské besídky
4.             Vánoční zpívání
5.             Diskuse
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné.
Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 6 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatel byl navržen E. Kozák a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Lukeš a Koťátko.
Hlasování:            pro návrh 6 členů
                        zdrželo se 0 členů
                        proti návrhu 0 členů
 
k bodu 2: Návrh rozpočtu na rok 2012
 
Hlasování:            pro návrh 6 členů
                        zdrželo se 0 členů
                        proti návrhu 0 členů
 
k bodu 3:   Příprava Mikulášské besídky
Mikuláš a jeho družina je zajištěna. Datum 3.12.2011 od 17 hodin. Občerstvení zajistí starostka. Topení zajistí p.Koťátko.
 
k bodu 4: Vánoční zpívání
Bude se konat dne 2.12.2011 od 17.30 hodin v kapličce. Bude zpívat dětský sbor Koťata z Mnichova Hradiště. Obec zajistí dopravu dětí tam i zpět a jejich občerstvení.
 
k bodu 5: Diskuse
Dnešní schůzi byl přítomen p.Král, který představil koncept programu rozvoje obce.
Odvoz posekané trávy od úřadu a od Šelemberků-zajistí p.Šeflová v ZD Loukovec.
Nesvítí světlo v čekárně-opravu zajistí p.Lukeš.
Nastavení veřejného osvětlení na pozdější vypínání-zajistí p.Lukeš.
Pročištění strouhy přes pozemek p.Koťátka – bude zajištěno společně s vybráním spodního kalu.
Provozování kalu s vyhrazeným stavidlem-zjistí p.Kozák na odboru ŽP v Mnichově Hradišti.
Termín výroční schůze – 10.2.2012.
 
Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na vedení účtu a účetnictví zastupitelstvo schválilo zvýšení příspěvku svazku obcí Loukovec, Koryta, Sezemice na 1.000,-Kč.
Hlasování:            pro návrh 6 členů
                        zdrželo se 0 členů
                        proti návrhu 0 členů
 
 
 
Závěr:
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 22.00 hod. Termín příštího jednání zastupitelstva obce bude 6.12.2011 od 18.00 hodin.
 
Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
1.      Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2.      Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
 
 Koryta dne 2.11.2011
 
Zapisovatel:                                                                               Ověřovatelé zápisu:
E.Kozák                                                                                  Lukeš, Koťátko
 
 
Starostka obce: 
 
 
Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 3.11.2011
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec KORYTA
 
 
U S N E S E N Í č.10
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 2.11.2011
 
 
Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Lukeše a Koťátka. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen p.Kozák.
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
-         návrh rozpočtu na rok 2012
-         zvýšení příspěvku svazku obcí Loukovec, Koryta, Sezemice na 1.000,-Kč
 
 
V Korytech 2.11.2011
 
 
 
 
 
 
 
………………………….                                                        ……………………………….                                           
         starostka obce                                                                            místostarostka obce
 
 
Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne:3.11.2011
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: