Archiv úřední desky

zápis č. 10. z 6.12.2008

Obec KORYTA
 
Z Á P I S  č.10
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 6.12.2008 v 15.30 hod. na OÚ Koryta
 
 
Přítomni: ing.E.Kozák, V.Hanzlová, V.Šeflová, L.Koťátko, J.Míka, J.Lukeš, P.Šturma,
      M.Šefl
Omluveni:                                                                 Neomluveni:
 
Zapisovatel: Kozák                                                   Ověřovatelé zápisu: Hanzlová, Míka
 
Program jednání:
1.           Zahájení, seznámení s programem
2.           Vyhodnocení výběrového řízení na funkci účetní obce
3.           Diskuse
4.           Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta obce, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:      pro návrh 7 členů
                        zdrželo se 0 členů
                        proti návrhu 0 členů
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Šefl, Šturma                                                                   
Hlasování:      pro návrh 7 členů
                        zdrželo se 0 členů
                        proti návrhu 0 členů
Návrh byl schválen.
Starosta obce sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.11.2008 byl zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na úřední desce obce Koryta. Nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.
 
k bodu 2: Vyhodnocení výběrového řízení na funkci účetní obce
K dnešnímu dni byla na Obec Koryta doručena celkem 1 přihláška paní Lenky Tomkové, Mohelnice n.J.31. Přihláška obsahuje všechny požadované náležitosti. Starosta dohodne schůzku s paní Tomkovou, paní Šeflovou a paní Hanzlovou, na které budou dohodnuty podrobnosti vedení účetnictví, mzdové nároky, předávání podkladů, atd. Konečnou podobu vedení účetnictví projedná zastupitelstvo obce na příštím zasedání v lednu 2009.
Hlasování:      pro návrh 7 členů
                        zdrželo se 0 členů
                        proti návrhu 0 členů
 
 
Termín příštího jednání 19.1.2009 od 19.00 hodin. Topení zajistí Koťátko.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 16.30 hod.
 
Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
1.     Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2.     Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
 
 
 Koryta dne 6.12.2008
 
 
 
Zapisovatel:                                                                   Ověřovatelé zápisu:
 
 
 
Starosta obce: 
 
 
Vyvěšeno:
Sejmuto: