Archiv úřední desky

Zápis č.10 z 8.9.2014

Z Á P I S  č.10
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 8.9.2014 od 20.00 hod. na OÚ Koryta

Přítomni:  J.Kratochvílová, V.Šeflová, V.Hanzlová, P.Šturma, E.Kozák,L.Koťátko
           
Omluveni:     J.Lukeš   Neomluveni:

Zapisovatel:  E.Kozák                      Ověřovatelé zápisu: Šeflová, Koťátko
Program:
1. Zahájení, seznámení s programem
2. Oprava kapličky navýšení - vícepráce
3. Oprava výronu projekt
4. Diskuse

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné
Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 6 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatelek byl navržen E.Kozák a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Šeflová a pan Koťátko.
Hlasování:                                                                                                                                                                                                                                pro       6 hlasů                                                                                                                          proti    0 hlasů                                                                                                                        zdržel se 0 hlasů                                                                                          
k bodu 2:  Oprava kapličky navýšení - vícepráce
Protože k dnešnímu dni nepředložil pan Klaban ocenění předpokládaných víceprací, jak zastupitelstvo požadovalo, nebyly vícepráce projednávány. Zastupitelstvo se rozhodlo poptat další stavební firmy na ocenění těchto prací a na příští schůzi rozhodne o jejich provedení.
k bodu 3:   Oprava výronu vody-projekt
Posudek bude postoupen p.Jedličkovi k dokončení projektu, aby mohly být práce realizovány.
k bodu 4:   Diskuse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Závěr:
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20.40 hodin. Příští schůze bude 6.10.2014 od 19.00 hodin.

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

 Koryta dne 8.9.2014
Zapisovatel:                                                                    Ověřovatelé zápisu:
E.Kozák       Šeflová, Koťátko

Starostka obce: 
J.Kratochvílová

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 8.9.2014
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obec KORYTA

U S N E S E N Í  č.10
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 8.9.2014


Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Šeflovou a pana Koťátka. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen pan Kozák.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí projednávané body.


V Korytech 8.9.2014

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                           
         starostka obce                                                                            místostarostka obce


Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 8.9.2014
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: