Archiv úřední desky

Zápis č.12 z 2.12.2013

Z Á P I S  č.12

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 2.12.2013 od 19.00 hod. na OÚ Koryta

 

Přítomni:        J.Kratochvílová, V.Šeflová, E.Kozák, P.Šturma, L.Koťátko

     

Omluveni:      V.Hanzlová (nemoc), J.Lukeš (práce)  Neomluveni:

 

Zapisovatel:   E.Kozák                                  Ověřovatelé zápisu: Šturma, Šeflová

 

Program:

 1. Zahájení, seznámení s programem
 2. Projednání návrhu rozpočtu
 3. Zpráva o stavu vozovky u p. Havleho a Kopeckého
 4. Příprava Mikuláš
 5. Osvětlení
 6. Projednání stavu odtokových vod návrh možných řešení
 7. Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné

Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 7 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatel byl navržen E.Kozák a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Šeflová a pan Šturma. Paní starostka navrhla rozšířit program o tyto body:

 1. Příloha č.2 k vyhlášce o odpadech
 2. Informace o odvozu odpadů o vánočních svátcích
 3. Poplatky za pronájem obecních pozemků
 4. Informace o výměně řidičských průkazů

Hlasování:        pro návrh 5 členů

                        zdrželo se 0 členů

                        proti návrhu 0 členů

k bodu 2:        Projednání návrhu rozpočtu

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2014 dle přílohy. Rozpočet je schodkový, protože je zde započítána oprava kapličky, na níž slíbená dotace je zúčtovatelná až v roce 2015.

Hlasování:        pro návrh 5 členů

                        zdrželo se 0 členů

                        proti návrhu 0 členů

k bodu 3:        Zpráva o stavu vozovky u p. Havleho a Kopeckého

Starostka zajistila projektanta odvodnění obecní komunikace před p.Havlem (Petr Jedlička z Mnichova Hradiště). Starostka na dopis pana Kopeckého a pana Havleho ze dne 6.11.2013 písemně co nejdříve odpoví.

k bodu 4:        Příprava Mikuláš

Starostka zajistí pozvánky a rozdá do schránek. Topení zajistí pan Šefl. Občerstvení zajistí paní Šeflová.

 

k bodu 5:        Osvětlení

U vodárny nesvítí světlo, bude v nejbližší době opraveno. Zajistí pan Šturma a pan Lukeš. Starostka navrhuje změnit svícení veřejného osvětlení s tím, že se od 0,00 hodin do 5,00 hodin nebude svítit-nastaví pan Šturma.

 

k bodu 6:        Projednání stavu odtokových vod návrh možných řešení

Zastupitelstvo zahájilo jednání o současném stavu likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých domů a bude se snažit tento problém vyřešit pro celou obec. Bližší informace budou sděleny na výroční schůzi.

 

k bodu 7:        Diskuse

Dne 24.12.2013 bude v 21 hodin jako každý rok setkání u obecního stromečku.

Pravděpodobně 23.12.2013 budou děti roznášet Betlémské světlo.

Výběrové řízení na opravu kaple-p.Kozák seznámil zastupitelstvo s návrhem podmínek výběrového řízení, tyto byly ještě upraveny a budou osloveny firmy Nohýnek Mnichovo Hradiště, Pojizerská MB, Stavebniny ASTRA Jablonecn.N., Adapta Mnichovo Hradiště

Zastupitelstvo obce projednalo znovu žádost paní Polákové o odkoupení části pozemku parc.č.789/1-viz příloha s geodetickým zaměřením. Jedná se o v současné době přeplocené pozemky-celkem 432 m2, paní ing.Poláková pozemky již pozemky dlouhou řadu let užívá a nyní chce dát stav do pořádku. Starostka vyvěsí na úřední desku nabídku na odkoupení zmíněných částí pozemku.

Hlasování:        pro návrh 5 členů

                        proti návrhu 0 členů

                        proti návrhu 0 členů

 

k bodu 8:        Příloha č.2 k vyhlášce o odpadech

Občanům, kteří doposud nemají zaplacený poplatek za odpady, bude zaslána upomínka. Zastupitelstvo projednalo a schválilo přílohu č.2 k obecně závazné vyhlášce 01/2012.

 

k bodu 9:        Informace o odvozu odpadů o vánočních svátcích

Starostka podala informaci o odvozu odpadů o vánočních svátcích. Je vyvěšeno na úřední desce.

 

k bodu 10:      Poplatky za pronájem obecních pozemků

Zastupitelstvo obce projednalo dodržování obecně závazné vyhlášky obce Koryta č.2 z roku 2008 o místních poplatcích,které budou striktně od 1.1.2014 vymáhány. Doporučujeme občanům se seznámit s touto vyhláškou, především o povinnosti tyto poplatky přijít na obecní úřad bez vyzvání uhradit.

 

k bodu 11:      Informace o výměně řidičských průkazů

Odbor dopravy v Mnichově Hradišti upozorňuje na poslední fázi výměny řidičských průkazů-viz nástěnka.

 

 

Závěr:

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21.45. Příští schůze bude 27.12.2013 od 19 hodin.

 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

 1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
 2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

 Koryta dne 2.12.2013

 

Zapisovatel:                                                                            Ověřovatelé zápisu:

E.Kozák                                                                                 Šeflová, Šturma

 

 

Starostka obce: 

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 2.12.2013

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec KORYTA

 

U S N E S E N Í  č.12

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 2.12.2013

 

 

Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Šturmu a paní Šeflovou. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen pan Kozák.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • návrh rozpočtu na rok 2014 dle přílohy
 • změnit svícení veřejného osvětlení
 • zveřejnění nabídky odprodeje části pozemku parc.č.789/1-viz příloha s geodetickým zaměřením
 • úpravu přílohu č.2 k obecně závazné vyhlášce 01/2012

 

 

 

 

V Korytech 2.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                            

         starostka obce                                                                            místostarostka obce

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne:2.12.2013

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: