Archiv úřední desky

Zápis č.2 z 1.2.2014

Obec KORYTA

 

Z Á P I S  č.2

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 1.2.2014 od 18.30 hod. na OÚ Koryta

 

Přítomni:        dle prezenční listiny

     

Omluveni:     -                                                         Neomluveni: -

 

Zapisovatel:  V.Šeflová                                           Ověřovatelé zápisu: Hanzlová, Lukeš

 

Program jednání:

 1. Zahájení, seznámení s programem
 2. Zpráva o činnosti v roce 2013
 3. Plán práce na rok 2014
 4. Zpráva o hospodaření
 5. Zpráva o stavu obyvatelstva v obci
 6. Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné.

Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 5 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatel byla navržena paní V.Šeflová a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Hanzlová a pan Lukeš.

Hlasování:        pro návrh 5 členů OZ + hosté dle prezenční listiny

                        zdrželo se 0 členů OZ + hosté dle prezenční listiny

                        proti návrhu 0 členů OZ + hosté dle prezenční listiny

 

k bodu 2:  Zpráva o činnosti v roce 2013

Starostka obce seznámila přítomné s činností obce v roce 2013.

 

k bodu 3:   Plán práce na rok 2014

Starostka obce seznámila přítomné s plány obce v roce 2014.

 

k bodu 4: Zpráva o hospodaření za rok 2013

Místostarostka  obce seznámila podrobně přítomné s hospodařením obce v roce 2013.

 

k bodu 5: Zpráva o stavu obyvatelstva v obci

Místostarostka obce přednesla přehled o počtu  občanů v obci. K 31.12.2013 j v obci 82 občanů.

 

 

 

 

 

k bodu 4:  Diskuse

 • pan Bronislav Kopecký, pan Zdeněk Havle a paní Eva Zemanová dotazy na výron vody na pozemku v horní části obce. Žádají písemné podání zprávy o postupu zamezení výronu vody.
 • Pan Bronislav Kopecký žádá o povolení vjezdu na místní komunikaci „Stará cesta“ v případě nepříznivých povětrnostních podmínek.
 • Pan Jaromír Lukeš vznesl dotaz, zda budou uzavřena stavidla u nádrže v dolní části obce
 • pan ing. Václav Kratochvíl navrhuje zvážit možnost zakoupení zvonu do kaple

 

 

.

 

Závěr:

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.45 hod.

 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

 1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
 2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

 Koryta dne 9.2.2013

 

Zapisovatel:                                                                            Ověřovatelé zápisu:

V.Šeflová                                                                               Hanzlová, Lukeš

 

 

Starostka obce: 

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 27.2.2014

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec KORYTA

 

 

U S N E S E N Í  č.2

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 9.2.2013

 

 

Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Hanzlovou a pana Lukeše. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen p. Kozák.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • Zprávu o činnosti obce v roce 2013
 • Plán obce na rok 2014
 •   Zpráva o hospodaření
 •   Zpráva o stavu obyvatelstva v obci
 • Připomínky v diskusi

 

 

V Korytech 9.2.2013

 

 

 

 

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                           

         starostka obce                                                                            místostarostka obce

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 27.2.2013

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: