Archiv úřední desky

zápis č. 2. z 26,1,2008

Zápis č.2    
 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 26.1.2008 od 18.00 hodin.
 
Přítomní: přiložená listina přítomných
          
1 . Jednání zahájil a  řídil starosta obce Ing. Evžen Kozák, který konstatoval, že  jednání
     je usnášeníschopné.
     Zastupitelstvo schválilo program jednání navržený na pozvánce. 
     Zapisovatelkou z jednání byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
     Ověřovateli zápisu  byli navrženi a schváleni  Věra Hanzlová a Miroslav Šefl.
 
2.     Hospodářka seznámila přítomné s o plnění rozpočtu za rok 2007 a rozpočtem na rok 2008.
 
3.     Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za rok 2007 a návrh práce
         na rok 2008.
 
4.     Diskuse: - p. Pavel Šturma upozornil na ničení čekárny
        - p. Hana Michalíčková – děti se schází v čekárně, protože nemají jiný prostor pro hry
        - p. František Hejduk – upozornil na potřebu natření dveří u kapličky
Zastupitelstvo se bude náměty a připomínkami občanů, které vyplynuly z diskuse zabývat na svých příštích jednáních.
 
Jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin
 
Po skončení jednání bylo podáno občerstvení.
 
 
V Korytech  26.1.2008
 
Zapsala Vladimíra Šeflová ………………
 
Starosta Ing. Evžen Kozák…………………….
 
Ověřovatelé zápisu: Věra Hanzlová ……………………….
 

                                 Miroslav Šefl…………………………