Archiv úřední desky

zápis č. 2. z 30.1.2010

Obec KORYTA

 

Z Á P I S  č.2

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 30.1.2010 v 18.00 hod. na OÚ Koryta

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Neomluveni:

 

Zapisovatel: Kozák Ověřovatelé zápisu: Koťátko, Hanzlová

 

Program jednání:

 1. Zahájení, seznámení s programem

 2. Zpráva o hospodaření obce v roce 2009

 3. Plány obce na rok 2010

 4. Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta obce, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 6 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů

 

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Koťátko, Hanzlová

Hlasování: pro návrh 6 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů

 

Starosta obce sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.1.2010 byl zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na úřední desce obce Koryta. Nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.

 

k bodu 2: Zpráva o hospodaření obce v roce 2009

Paní Šeflová seznámila přítomné s hospodařením obce v roce 2009.

 

k bodu 3: Plány obce na rok 2010

Starosta seznámil přítomné s plány v obci na rok 2010. Jedná se především o revitalizaci návsi v spodní části obce (oprava kapličky, založení parku, přemístění křížku, přemístění plechové haly, oprava cesty ke Šturmům, úprava Staré cesty, atd.). na tuto akci je podána žádost o dotaci z FROM.

k bodu 4. Diskuse

V diskusi zazněly tyto připomínky:

 • P.Havle-kdy bude dokončeno odvodnění cesty od sadu k Tvrzníkům – je objednáno u firmy H-INTES, starosta bude urgovat provedení v letošním roce

 • P.Havle-oprava Staré cesty po výkopových pracích na vodovodu-cesta je dnes vyspravena odfrézovaným asfaltem, který by se měl po letním období tepelně spojit a vytvořit celistvou plochu. Pokud se tak nestane, starosta bude urgovat opravu u firmy Zikuda Turnov

 • p.Hejduková-žádost o prořezání stromů po červencové vichřici na cestě pro pěší pod jejich domem-starosta zajistí u p.Šámala

 • p.Hejduk-oprava zábradlí u cesty pro pěší pod jejich domem-starosta bude urgovat opravu u firmy Zikuda Turnov

 • p.Michalíčková-žádost o prořez buků, jasanu a lípy před jejich domem z důvodu velkého zastínění-starosta zajistí u p.Šámala

 • p.Lukeš ml.-kdy obec koupí traktor na sekání obecních ploch-starosta tento bod přednese na příštím zasedání zastupitelstva obce

 • bude pokácena nahnutá borovice za hasičárnou-starosta zajistí u p.Šámala

 

 

Závěr:

Termín příštího jednání v pondělí 1.3.2010 od 18.00 hodin. Topí J.Míka.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20.15 hod.

 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

 1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce

 2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

 

 

Koryta dne 30.1.2010

 

 

 

Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Koťátko, Hanzlová