Archiv úřední desky

zápis č. 2 z 31.1.2009

Obec KORYTA

 

Z Á P I S  č.2

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 31.1.2009 v 19.00 hod. na OÚ Koryta

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni:Neomluveni:

 

Zapisovatel:Kozák Ověřovatelé zápisu: Koťátko, Šefl

 

Program jednání:

  1. Zahájení, seznámení s programem

  2. Zhodnocení roku 2008

  3. Plány obce na rok 2009

  4. Rozpočet obce na rok 2009

  5. Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta obce, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Koťátko, Šefl

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů
Návrh byl schválen.

Starosta obce sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.1.2009 byl zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na úřední desce obce Koryta. Nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.

 

k bodu 2: Zhodnocení roku 2008

Hospodářka seznámila přítomné s o plnění rozpočtu za rok 2008 a rozpočtem na rok 2009.

 

k bodu 3: Plány obce na rok 2009

Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za rok 2008 a návrh práce

na rok 2009.

 

k bodu 4: Rozpočet obce na rok 2009

Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2009.

 

k bodu 5: Diskuse

Nebyly žádné připomínky do diskuse.

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

  1. Prezenční listina přítomných

  2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

Koryta dne 31.1.2009

 

 

 

Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Koťátko, Šefl