Archiv úřední desky

Zápis č.2 z 9.2.2013

Obec KORYTA

 

Z Á P I S  č.2

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 9.2.2013 od 18.30 hod. na OÚ Koryta

 

Přítomni:             dle prezenční listiny

     

Omluveni:            -                                                          Neomluveni: -

 

Zapisovatel: E.Kozák                                               Ověřovatelé zápisu: Hanzlová, Lukeš

 

Program jednání:

1.             Zahájení, seznámení s programem

2.             Zpráva o činnosti v roce 2012

3.             Plán práce na rok 2013

4.             Zpráva o hospodaření

5.             Zpráva o stavu obyvatelstva v obci

6.             Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné.

Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 5 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatel byl navržen E. Kozák a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Hanzlová a pan Lukeš.

Hlasování:            pro návrh 5 členů

                        zdrželo se 0 členů

                        proti návrhu 0 členů

 

k bodu 2:  Zpráva o činnosti v roce 2012

Starostka obce seznámila přítomné s činností obce v roce 2012.

 

k bodu 3:   Plán práce na rok 2013

Starostka obce seznámila přítomné s plány obce v roce 2013.

 

k bodu 4: Zpráva o hospodaření za rok 2012

Místostarostka  obce seznámila podrobně přítomné s hospodařením obce v roce 2012.

 

k bodu 5: Zpráva o stavu obyvatelstva v obci

Místostarostka obce přednesla přehled o počtu  občanů v obci.

 

 

 

 

 

k bodu 4:  Diskuse

Manželé Michalíčkovi požádali obec o prořezání dřevin v okolí jejich domu z důvodu stínění a bezpečnosti. Starostka požádala o upřesnění čísla pozemku a popsat, o jaké stromy se jedná.

Pan Havel požadoval zprávu stavu řešení výronu vody na horní návsi. Starostka nezná přesné podmínky na získání dotace, zda se bude dělat povrchové nebo hloubkové odvodnění.

 

Závěr:

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.48 hod.

 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

1.      Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce

2.      Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

 Koryta dne 9.2.2013

 

Zapisovatel:                                                                               Ověřovatelé zápisu:

E.Kozák                                                                                  Hanzlová, Lukeš

 

 

Starostka obce: 

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 16.2.2013

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec KORYTA

 

 

U S N E S E N Í  č.2

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 9.2.2013

 

 

Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Hanzlovou a pana Lukeše. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen p. Kozák.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

-         Zprávu o činnosti obce v roce 2012

-         Plán obce na rok 2013

-      Zpráva o hospodaření

-      Zpráva o stavu obyvatelstva v obci

-         Připomínky p. Havle a manželů Michalíčkových

 

 

V Korytech 9.2.2013

 

 

 

 

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                           

         starostka obce                                                                            místostarostka obce

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 16.2.2013

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: