Archiv úřední desky

zápis č. 3. z 10,3,2008

Zápis č.3
 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 10.3.2008 od 19.00 hodin.
 
Přítomní: přiložená listina přítomných
          
Jednání zahájil a  řídil starosta obce Ing. Evžen Kozák, který konstatoval, že  jednání je usnášeníschopné.
Zapisovatelkou z jednání byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
Ověřovateli zápisu  byli navrženi a schváleni  Jaromír Lukeš a  Miroslav Šefl.
 
1.     Zastupitelstvo schválilo program jednání navržený na pozvánce. Starosta seznámil přítomné se zápisem z posledního jednání zastupitelstva.
K zápisu nebyly připomínky.
2.     Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy přítomných opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán pro správní území obce Koryta.
3.     Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje všemi hlasy přítomných pořízení 1. změny Územního plánu pro správní území obce Koryta.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pořizovatelem 1. změny Územního plánu bude Městský úřad Mnichovo Hradiště a určuje Ing. Evžena Kozáka, starostu obce jako osobu určenou pro jednání s pořizovatelem 1. změny územního plánu.
4.     Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o  nepřiznání dotace na divadelní představení pod širým nebem, které se bude konat  v sobotu dne 21.6.2008 na hřišti.
5.     Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí schválení územního rozhodnutí na stavbu křižovatky na dolní návsi .
6.     Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost manželů Hanzlových o ošetření památné lípy před jejich domem čp. 30. . Zastupitelstvo určuje starostu  Ing. Evžena Kozák k jednáním o ořezání stromu.
7.     Zastupitelstvo projednalo žádost Pavla Šturmy o vyřezání keřů na pozemku č. 490, které zastiňují jeho nemovitost. Zastupitelstvo s vyřezáním keřů souhlasí.
8.     Zastupitelstvo schválilo dokončení prací na protipovodňových opatřeních v horní části obce a pověřilo starostu obce zajištění firmy na provedení prací.
9.     Zastupitelstvo schválilo termín jarního úklidu obecních pozemků.  Brigáda se koná v sobotu 29.3.2008 v 8.00 hodin.
Od pátku 4.4. do neděle 6.4. bude u čekárny  přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
10.  Zastupitelstvo schválilo s platností od 1.3. 2008  zvýšení mzdy hospodářky o 300,- Kč/mšsíčně. Hrubá mzda činí 2800,- Kč.  
 
Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin
Příští jednání zastupitelstva ve středu  14.5.2008 ve 20.00 hodin.
 
V Korytech  10.3.2008
Zapsala Vladimíra Šeflová ………………
 
Starosta Ing. Evžen Kozák…………………….
 
Ověřovatelé zápisu: Jaromír Lukeš………………………..
 
                                 Miroslav Šefl…………………………