Archiv úřední desky

zápis č. 3 z 17.2.2009

Obec KORYTA

 

Z Á P I S  č.3

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 17.2.2009 v 19.00 hod. na OÚ Koryta

 

 

Přítomni: ing.E.Kozák, V.Hanzlová, L.Koťátko, J.Míka, J.Lukeš, P.Šturma,

M.Šefl

Omluveni:Neomluveni:

 

Zapisovatel:Kozák Ověřovatelé zápisu: Šturma, Lukeš

 

Program jednání:

 1. Zahájení, seznámení s programem

 2. Žádost na Pozemkový fond ohledně parc.č.779/6

 3. Zhodnocení nabídek na opravu kapličky

 4. Dohoda o dotacích na rok 2009

 5. Schválení rozpočtu obce na rok 2009

 6. Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta obce, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhuje program rozšířit o tyto body:

 1. Projednání žádosti manželů Kopeckých o vyjádření ke stavbě dřevníku na parc.č.550/3

 2. Projednání žádosti pana Bernarta o pokácení třešně na jeho pozemku

 3. Projednání žádosti pana Koťátka Luboše o pokácení náletů na jeho pozemku 678, 700/2, 700/1

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Šturma, Lukeš

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů
Návrh byl schválen.

Starosta obce sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.1.2009 byl zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na úřední desce obce Koryta. Nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.

 

 

k bodu 2: Žádost na Pozemkový fond ohledně parc.č.779/6

Zastupitelstvo pověřilo starostu k jednání s Pozemkovým fondem o odkoupení zmíněného pozemku 779/6 do vlastnictví obce pro možnost pozdějšího využití pro výstavbu inž.sítí.

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 3: Zhodnocení nabídek na opravu kapličky

K dnešnímu dni byly předloženy dvě nabídky na opravu kapličky (izolace proti zemní vlhkosti, nátěry střechy, oken a dveří, vnitřní malba a podlaha) od firem Nohýnek+Nohýnek a Saturn Mnichovo Hradiště. Protože zatím neznáme rozhodnutí o dotaci na úpravu parku a tím pádem i množství finančních prostředků, které by případně byly k dispozici, rozhodlo zastupitelstvo o odložení opravy kapličky na pozdější roky s tím, že v letošním roce bude opraven pouze nátěr dveří.

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 4: Dohoda o dotacích na rok 2009

K dnešnímu dni neznáme výsledek udělení dotace na úpravu parku, tudíž zastupitelstvo přijalo rozhodnutí, že v případě neudělení dotace budou pokáceny pouze přestárlé smrky, u nichž hrozí zřícení při větru (viz posudek dendrologa v dokumentaci na úpravu parku).

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 5: Schválení rozpočtu obce na rok 2009

Dnešního dne byl schválen rozpočet obce na rok 2009.

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 7: Projednání žádosti manželů Kopeckých o vyjádření ke stavbě dřevníku na parc.č.550/3

Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou dřevníku na uvedené parcele.

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 8: Projednání žádosti pana Bernarta o pokácení třešně na jeho pozemku 555/1

Zastupitelstvo souhlasí s pokácením třešně na pozemku pana Bernarta.

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 9: Projednání žádosti pana Koťátka Luboše o pokácení náletů na jeho pozemku 678, 700/2, 700/1

Zastupitelstvo souhlasí s kácením náletů na okrajích pozemků 678, 700/1 a 700/2. Ohledně pokácení ovocných stromů na parcele č.615-manželé Hanzlovi mají uzavřenou smlouvu se Zemědělským družstvem Sever Loukovec o pronájmu zmíněného pozemku s tím, že stromy vlivem špatného stavu byly rozpadlé a ztrouchnivělé, tudíž byly odstraněny, aby bylo možné pozemek sekat.

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 6: Diskuse

Nebyly žádné připomínky.

 

Závěr:

Termín příštího jednání úterý 23.3.2009 od 18.00 hodin. Topení zajistí Kozák.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20.00 hod.

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

 1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce

 2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

Koryta dne 17.2.2009

 

 

 

Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Šturma, Lukeš