Archiv úřední desky

Zápis č.3 z 17.2.2014

Z Á P I S  č.3

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 17.2.2014 od 19.00 hod. na OÚ Koryta

 

Přítomni:        J.Kratochvílová, V.Šeflová, E.Kozák, P.Šturma, V.Hanzlová, , L.Koťátko, J.Lukeš

     

Omluveni:                                                     Neomluveni:

 

Zapisovatel:   E.Kozák                                  Ověřovatelé zápisu: Koťátko, Šturma

 

Program:

  1. Zahájení, seznámení s programem
  2. Výběrové řízení na dodavatele opravy kapličky
  3. Příprava na kontrolu JPO 5 a vydání „Řádu ohlašovny požáru“
  4. Navýšení cen dárkových balíčků
  5. Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné

Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 7 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatel byl navržen E.Kozák a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Koťátko a Šturma.

k bodu 2:        Výběrové řízení na dodavatele opravy kapličky

Do výběrového řízení na dodavatele opravy kapličky byly doručeny dvě nabídky:

Nabídka č.1: Tomáš Klaban,Dolní Slivno 67-nabídková cena 482.778,-Kč včetně DPH

Nabídka č.2: Nohýnek&Nohýnek, Tylova 521, Mnichovo Hradiště-nabídková cena 513.138,-Kč včetně DPH

Vzhledem k malému počtu podaných nabídek zastupitelstvo obce rozhodlo výběrové řízení zrušit a oslovit větší počet firem. Starostka obešle firmám, které nabídku podaly, dopis s oznámením o zrušení výběrového řízení.

Hlasování:        pro       5 členů

proti     2 členové

nezdržel se nikdo

k bodu 3:        Příprava na kontrolu JPO 5

Zastupitelstvo obce zkontrolovalo a aktualizovalo požární dokumentaci obce. Zastupitelstvo obce schválilo vydání „Řádu ohlašovny požáru“, které bude v celém znění vyvěšeno na webových stránkách obce.

k bodu 4:        Navýšení ceny dárkových balíčků

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zvýšení ceny dárkových balíčků při životním jubileu na 500,-Kč za balíček.

 

k bodu 5:        Diskuse

Dle obecně závazné vyhlášky jsou povinni všichni občané s trvalým pobytem v obci platit likvidaci odpadů.

Starostka poptá 2 firmy na pokácení akátů nad starou cestou, popřípadě prodej tohoto dřeva.

Starostka osloví úřad práce, zda by bylo možné znovu získat pracovníka pro veřejně prospěšné práce.

Pan Kozák poptá pana Hrušku, zda by byl ochoten se podílet na výrobě přístřešku nad podiem na hřišti, dále zda by byl ochoten pronajmout příležitostně část pozemku mezi pilou a Pěnčínským potokem.

 

Závěr:

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21.30 hodin. Příští schůze bude 7.4.2014 od 19 hodin.

 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

  1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
  2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

 Koryta dne 17.2.2014

 

Zapisovatel:                                                                            Ověřovatelé zápisu:

E.Kozák                                                                                 Koťátko, Lukeš

 

 

Starostka obce: 

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 27.2.2014

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec KORYTA

 

U S N E S E N Í  č.3

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 17.2.2014

 

 

Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Koťátka a pana Šturmu. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen pan Kozák.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  • Zrušení výběrového řízení na dodavatele na opravu kapličky
  • Vydání Řádu ohlašovny požáru
  • Zvýšení ceny dárkových balíčků při životním jubileu na 500,-Kč

 

 

 

 

V Korytech 17.2.2014

 

 

 

 

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                            

         starostka obce                                                                            místostarostka obce

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 27.2.2014

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: