Archiv úřední desky

Zápis č.3 z 4.3.2013

Obec KORYTA

 

Z Á P I S  č.3

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 4.3.2013 od 19.00 hod. na OÚ Koryta

 

Přítomni:             J.Kratochvílová, , P.Šturma, L.Koťátko, V.Hanzlová, J.Lukeš, Tomková - účetní

     

Omluveni:             E.Kozák, V.Šeflová                                         Neomluveni:

 

Zapisovatel:             V.Hanzlová                                              Ověřovatelé zápisu: Lukeš, Koťátko

Program jednání:

1.             Zahájení, seznámení s programem

2.             Projednání rozpočtové změny č.1/2013

3.             ZŠ a MŠ Loukovec -faktura

4.             Čištění komínů v obci

5.             Kamerový systém

6.             Jednání s ÚP v Mladé Boleslavi o zřízení pozice VVP

7.             Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné

Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 5 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatelka byla navržena V.Hanzlová a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Lukeš a Koťátko.

Hlasování:            pro návrh 5 členů

                        zdrželo se 0 členů

                        proti návrhu 0 členů

 

k bodu 2:  Projednání rozpočtové změny č.1/2013

Paní Tomková seznámila zastupitelstvo s rozpočtovou změnou týkající se dotace na výkon státní správy.

 

k bodu 3:  ZŠ a MŠ Loukovec –faktura

Paní Tomková předložila faktury od ZŠ a MŠ Loukovec od roku 2009 zastupitelstvu pro srovnání. Zastupitelstvu připadají předložené faktury nepřehledné. Starostka si vyžádá konzultaci se starostou T. Patočkou.

 

k bodu 4:  Čištění komínů v obci

Na den 6.4.2013 je objednáno čištění a revize komínů do obce od Kominictví Kryštof. Cena za průduch je letos nižší pouze 380,- Kč. Zájemci o čištění komínů se mohou přihlásit u pí. Šeflové nebo pí. Kratochvílové do 4.4.2013

 

 

k bodu 5:  Kamerový systém

Vzhledem k množícím se krádežím v obci starostka urgovala firmu, která již dříve kamerový systém pro obec navrhovala, aby předložila řešení na monitorování obce.  

 

k bodu 6:  Jednání s ÚP v Mladé Boleslavi o zřízení pozice VVP

Starostka seznámila zastupitelstvo s možností zřízení VVP na rok 2013.

 

k bodu 6:   Diskuse

 

Paní Hanzlová vznesla dotaz jak pokračuje prodej vytěženého dřeva. Starostka po domluvě s panem Šlapákem vyhlásí jeden den, kdy se bude dřevo prodávat přímo na místě těžby. Jedná se o palivové dřevo, o který projevili občané obce zájem do 15.12.2012 a podali si žádost na OÚ.

Starostka informovala o nutnosti zřízení Internetu na OÚ prostřednictvím pevné linky.

 

Závěr:

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20.15 hod. Příští schůze bude 8.4.2013 od 19 hodin.

 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

1.      Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce

2.      Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

 Koryta dne 5.3.2013

 

Zapisovatel:                                                                               Ověřovatelé zápisu:

V.Hanzlová                                                                              Lukeš, Koťátko

 

 

Starostka obce: 

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne:

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec KORYTA

 

U S N E S E N Í  č.3

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 5.3.2013

 

 

Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Lukeše a pana Koťátka. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Hanzlová.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí projednávané body programu.

Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.1/2013.

 

 

 

V Korytech 4.3.2013

 

 

 

 

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                           

         starostka obce                                                                            místostarostka obce

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne:

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: