Archiv úřední desky

zápis č. 4. z 14.5.2008

Zápis č.4
 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 14.5.2008 od 20.00 hodin.
 
Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Evžen Kozák, Věra Hanzlová, Ladislav Koťátko ml., Jaromír Lukeš, Jaroslav Míka,  Miroslav Šefl, Pavel Šturma
Ostatní přítomní: Vladimíra Šeflová
          
Jednání zahájil a  řídil starosta obce Ing. Evžen Kozák, který konstatoval, že  jsou přítomní všichni zvolení zastupitelé a  jednání je usnášeníschopné.
Zapisovatelkou z jednání byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
Ověřovateli zápisu  byli navrženi a schváleni  Jaroslav Míka a  Ladislav Koťátko
 
1.     Zastupitelstvo schválilo program jednání navržený na pozvánce. Starosta seznámil přítomné se zápisem z posledního jednání zastupitelstva.
K zápisu nebyly připomínky.
 
2.      Zastupitelstvo projednalo a schválilo  hlasy všech  přítomných závěrečný účet za rok 2007, jehož nedílnou součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření obce.
 
3.      Všichni přítomní zastupitelé schválili dokončení protipovodňových opatření v horní části obce – vybudování  příčného asfaltového prahu bude zadáno firmě H-INTES Mladá Boleslav.
 
4.      Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh starosty obce na zpracování  projektové dokumentace na úpravu  zeleně v dolní části obce  (okolí budovy obecního úřadu) – schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
 
5.      Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Šulcových, kteří žádali o prodej části obecního pozemku parc.č.789/2 před jejich domem.
Zastupitelstvo prodej neschválilo. Dva hlasy byly pro prodej, dva proti prodeji, tři zastupitelé se zdrželi hlasování..
 
6.      Zastupitelstvo schválilo uspořádání divadelního představení pod širým nebem. Představení se uskuteční v sobotu 21.6.2008 od 20.00 hodin. Vystoupí divadelní soubor Vojan z Českého Dubu s komedií Holka odjinud.
 
Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin
 
Příští jednání zastupitelstva v úterý  17.6.2008 ve 20.00 hodin.
 
 
V Korytech  14.5.2008
 
Zapsala Vladimíra Šeflová ………………
 
Starosta Ing. Evžen Kozák…………………….
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Míka………………………..
 
                                 Ladislav Koťátko……………………