Archiv úřední desky

zápis č. 4 z 23.3.2009

Obec KORYTA

 

Z Á P I S  č.4

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 23.3.2009 v 18.00 hod. na OÚ Koryta

 

 

Přítomni: ing.E.Kozák, V.Hanzlová, L.Koťátko, J.Míka, J.Lukeš, P.Šturma,

M.Šefl, V.Šeflová

Omluveni:Neomluveni:

 

Zapisovatel:Kozák Ověřovatelé zápisu: Hanzlová, Koťátko

 

Program jednání:

  1. Zahájení, seznámení s programem

  2. Příprava jarní brigády

  3. Seznámení se stavem dotací

  4. Dohoda o kácení v parku

  5. Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta obce, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhuje program rozšířit o tyto body:

  1. Informace o zřízení Czech Point
  2. Projednání žádosti pana Bernarta o vyjádření ke stavbě přístřešku na parc.č.555/1

  3. Informace o datových schránkách
Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Hanzlová, Koťátko

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů
Návrh byl schválen.

Starosta obce sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.2.2009 byl zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na úřední desce obce Koryta. Nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.

 

k bodu 2: Příprava jarní brigády

Brigáda bude dne 30.3.2009 v 15.30 hodin. Bude se čistit svah nad starou cestou, kácet dvě soušky na hřišti, cca 3 větve pod Šelemberkovými a čistit příkop k Dalešínu.

k bodu 3: Seznámení se stavem dotací

Starosta seznámil přítomné s výsledkem dotace ze SZIF na opravu parku-dotace nebyla přidělena. Jsou vypsány další dvě dotace, a to jedna z fondu životního prostředí Středočeského kraje a druhá dotace FROM rovněž ze Středočeského kraje. Zastupitelstvo rozhodlo požádat o dotaci z programu FROM na sadové úpravy v obci.

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 4: Dohoda o kácení v parku

Zastupitelstvo se rozhodlo vzhledem ke stavu smrků v parku všechny tyto stromy pokácet bez ohledu na nepřidělení dotace. Budou osloveny tři firmy, které se zabývají kácením stromů v nepřístupných místech, na předložení cenové nabídky. Dřevo bude nabídnuto na pilu ke zpracování.

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 5: Diskuse

V roce 2009 budou opraveny dveře kapličky novým nátěrem. Bude osloven pan Adam-tel.603974030.

Pan Koťátko předložil žádost o pokácení smrku na parc.č.529, poškozeného při vichřici. Zastupitelstvo pokácení odsouhlasilo.

Na horní návsi budou u nádrže vysazeny dva ořešáky.

Divadlo-je potřeba připravit zpevnění a vyrovnání podia.

Čarodějnice – 30.4.2009 ve 20 hodin.

Obec požádá v POV na opravu cesty do Kněždolu.

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 6: Informace o zřízení Czech Point

Zastupitelstvo se rozhodlo Czech Point v Korytech nezřizovat.

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 8: Projednání žádosti pana Bernarta o vyjádření ke stavbě přístřešku na parc.č.555/1

Zastupitelstvo souhlasí s vydáním kladného vyjádření ke stavbě.

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 9: Informace o datových schránkách

Starosta obce informoval o povinnosti obce zřídit od 1.7.2009 datovou schránku. V průběhu května a června se upřesní, zda budeme datovou schránku provozovat sami s Českou poštou nebo formou hostování na Městském úřadu v Mnichově Hradišti.

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů
Závěr:

Termín příštího jednání v pondělí 11.5.2009 od 20.00 hodin.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.45 hod.

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

  1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce

  2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

Koryta dne 23.3.2009

 

 

 

Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Hanzlová, Koťátko