Archiv úřední desky

Zápis č.4 z 7.4.2014

Z Á P I S  č.4
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 7.4.2014 od 19.00 hod. na OÚ Koryta

Přítomni:  J.Kratochvílová, V.Šeflová, E.Kozák, P.Šturma, L.Koťátko, J.Lukeš
            E.Pacúltová
Omluveni:  V.Hanzlová (nemoc)   Neomluveni:

Zapisovatel:  E.Kozák                              Ověřovatelé zápisu: Lukeš, Šeflová

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem
2. Výběrové řízení na dodavatele opravy kapličky
3. Volby do Evropského parlamentu
4. Jarní brigáda
5. Rozpočtová změna č.1
6. Sekání trávy
7. Vedení účetnictví obce
8. Diskuse

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné
Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 6 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatel byl navržen E.Kozák a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Šeflová a pan Lukeš.
k bodu 2:  Výběrové řízení na dodavatele opravy kapličky
K datu odevzdání cenových nabídek 31.3.2014 přišly 4 cenové nabídky, všechny řádně zapečetěné. Protože se v nabídkách vyskytly drobné nejasnosti, budou firmy vyzvány k vysvětlení a výběr zhotovitele bude proveden 14.4.2014 v 18.30 hodin.
k bodu 3:   Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu budou 23.-24.5.2014. Starostka jmenuje zapisovatele Jana Kratochvíla a volební komisi.
k bodu 4:   Jarní brigáda
V letošním roce nebude obec mít pracovníka na veřejně prospěšné práce. Proto obec vyhlašuje jarní brigádu na úklid obce dne 23.4.2014 od 16 hodin se srazem na Obecním úřadu. 

k bodu 5:   Rozpočtová změna č.1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.1 dle přílohy.
Hlasování:  pro 6 hlasů
  proti 0 hlasů
  zdržel 0 hlasů

k bodu 6:   Sekání trávy
Zastupitelstvo obce vypisuje výběrové řízení na úpravu veřejných ploch za 80,-Kč / hod. Zájemci se přihlásí do 14.4.2014 do 15 hodin u starostky-tel.723 539 002 nebo mailem obeckoryta@gmail.com .

k bodu 7:   Vedení účetnictví obce
Paní Tomková bude dlouhodobě nemocná a nebude zpracovávat účetnictví obce. Po dobu její nemoci bude účetnictví zpracovávat paní Šeflová a bude na základě dohody za tuto práci odměňována ve stejné výši jako paní Tomková.
Hlasování:  pro 6 hlasů
  proti 0 hlasů
  zdržel 0 hlasů

k bodu 8:   Diskuse
Eva Palcútová podala návrh na změnu vyvážení odpadů tak, že by občané platili pytle místo popelnic. Pokud by toto nešlo změnit plošně, žádá o výjimku pro její rodinu. Zastupitelstvo obce žádost projednalo a neschválilo, protože nelze platbu za pytle vyčlenit z celkových nákladů obce na vyvážení odpadů. Občané platí v platbě za popelnici nejen vyvážení směsného komunálního odpadu, ale také vyvážení tříděného odpadu (žlutých pytlů na plasty, oranžových na tetrapaky, nádob na papír a sklo a za vyvážení nebezpečných odpadů 2xročně). Na to obec doplácí poměrně vysokou částku, proto je potřeba, aby občané dodržovali platnou obecně závaznou vyhlášku 01/2012 o odpadech, čl.2, odst.1, písm.a).

Obec má vystavený živnostenský list na hostinskou činnost, velkoobchod a maloobchod a prodej kvasného konzumního lihu (podávání občerstvení při obecních akcích).
Zdravotní průkazy-je potřeba, aby občané, kteří prodávají při obecních akcích občerstvení, měli zajištěný zdravotní průkaz. Poplatek za vystavení obec uhradí.

Výron na horní návsi-pan Bernard bude hloubit dle instrukcí hydrogeologa Pivrnce a projektanta Jedličky sondu a podle výsledků bude navrženo řešení.

Závěr:
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21.30 hodin. Příští schůze bude 5.5.2014 od 19.00 hodin.

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 Koryta dne 7.4.2014
Zapisovatel:                                                                    Ověřovatelé zápisu:
E.Kozák       Šeflová, Lukeš
Starostka obce: 
J.Kratochvílová
Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 7.4.2014
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:
Obec KORYTA

U S N E S E N Í  č.4
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 7.4.2014


Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Šeflovou a pana Lukeše. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen pan Kozák.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- rozpočtovou změnu č.1 dle přílohy
- výběrové řízení na úpravu veřejných ploch za 80,-Kč za hodinu
- účetnictví obce bude zpracovávat paní Šeflová a bude na základě dohody za tuto práci odměňována ve stejné výši jako paní Tomková

 

V Korytech 7.4.2014

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                           
         starostka obce                                                                            místostarostka obce


Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 7.4.2014
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: