Archiv úřední desky

Zápis č.4 z 8.4.2013

Obec KORYTA

 

Z Á P I S  č.4

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 8.4.2013 od 19.00 hod. na OÚ Koryta

 

Přítomni:             J.Kratochvílová, E.Kozák, P.Šturma, V.Hanzlová, V.Šeflová, J.Lukeš

     

Omluveni:             L.Koťátko                               Neomluveni:

 

Zapisovatel:             P.Šturma                                        Ověřovatelé zápisu: V.Šeflová, V.Hanzlová

 

Program jednání:

1.             Zahájení, seznámení s programem

2.             Informace o údržbě lesního porostu- prodej dřeva vytěženého na obecním pozemku

3.             Řešení bezpečnostní situace v obci                                                 

4.             Účet v ČNB

5.             Dotace pro opravu kaple

6.             Příprava divadla, koncertu a výzva k „dýním“

7.             Příprava „Čarodějnice“

8.             Strom u Michalíčků

9.             Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné

Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 6 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatel byl navržen E.Kozák a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Šeflová a Hanzlová.

Hlasování:            pro návrh 6 členů

                        zdrželo se 0 členů

                        proti návrhu 0 členů

 

k bodu 2:  Informace o údržbě lesního porostu- prodej dřeva vytěženého na obecním pozemku

Starostka podala zprávu o prodeji vytěženého dřeva. Příjem z prodeje pokryje náklady na těžbu s malým přebytkem.

 

k bodu 3:  Řešení bezpečnostní situace v obci

Starostka podala zprávu o konfliktní situaci v Loukovci s problematickými občany. Bližší informace podá po schůzce starostů ve středu 10.4.2013.

 

k bodu 4:  Účet v ČNB

Obec zřídila povinně ze zákona dotační účet v ČNB.

 

 

k bodu 5:  Dotace pro opravu kaple

Mikroregion Český ráj doporučil žádost o dotaci na opravu kaple v Korytech ke schválení s počtem 95 bodů.

 

k bodu 6:  Příprava divadla, koncertu a výzva k „dýním“

Termín divadla bude 15.6.2013, bude hrát ochotnický spolek z Kutné Hory hru Dámská šatna. Korytská šlápota bude 27.4.2013 se srazem ve 14 hodin u Obecního úřadu. Občané dostanou do schránek informace o soutěži v dýních.

Dne 31.8.2013 bude v Korytech na hřišti koncert Beatles revival. Bližší informace budou upřesněny.

 

k bodu 7:   Příprava „Čarodějnice“

Pálení čarodějnic bude 30.4.2013 v 19.30 hodin se srazem na návsi o Obecního úřadu. Nejprve bude pálení na Dalešíně, poté občerstvení na obecním úřadě.

 

k bodu 8:   Strom u Michalíčků

Odborná firma pokácela jasan na parc.č.789/1 nad pozemkem manželů Michalíčkových, který mohl způsobit škodu značného rozsahu a ohrozit zdraví. Obec Koryta uhradila pokácení, dříví bude prodáno za cenu 800,-Kč za metr. Jedná se o cca 3,15 m3.

 

k bodu 9:   Diskuse

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení internetu v knihovně (povinně ze zákona) prostřednictvím p.Kurzweila z Mnichova Hradiště.

Hlasování:            pro návrh 6 členů

                        zdrželo se 0 členů

                        proti návrhu 0 členů

 

Závěr:

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21.15 hod. Příští schůze bude 6.5.2013 od 19 hodin.

 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

1.      Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce

2.      Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

 Koryta dne 8.4.2013

 

Zapisovatel:                                                                               Ověřovatelé zápisu:

E.Kozák                                                                                  Šeflová, Hanzlová

 

 

Starostka obce: 

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne:

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

 

 

Obec KORYTA

 

U S N E S E N Í  č.4

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 8.4.2013

 

 

Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Šeflovou a Hanzlovou. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen pan Kozák.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí projednávané body programu.

Zastupitelstvo schválilo:

-         zřízení internetu v knihovně (povinně ze zákona) prostřednictvím p.Kurzweila z Mnichova Hradiště

 

 

 

V Korytech 8.4.2013

 

 

 

 

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                           

         starostka obce                                                                            místostarostka obce

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne:

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: