Archiv úřední desky

zápis č. 5 z 11.5.2009

Obec KORYTA

 

Z Á P I S  č.5

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 11.5.2009 v 20.00 hod. na OÚ Koryta

 

 

Přítomni: ing.E.Kozák, V.Hanzlová, L.Koťátko, J.Lukeš, P.Šturma,

M.Šefl, V.Šeflová

Omluveni:J.MíkaNeomluveni

 

Zapisovatel:Kozák Ověřovatelé zápisu: Lukeš, Šturma

 

Program jednání:

  1. Zahájení, seznámení s programem

  2. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření

  3. Schválení závěrečného účtu

  4. Výběr zhotovitele na kácení smrků v parku

  5. Výběr materiálu na podium na hřišti

  6. Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta obce, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhuje program rozšířit o tyto body:

7. Žádost Základní školy Loukovec o schválení příspěvku na 1 dítě v mateřské škole

 

Hlasování: pro návrh 6 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lukeš, Šturma

 

Hlasování: pro návrh 6 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů
Návrh byl schválen.

Starosta obce sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.3.2009 byl zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na úřední desce obce Koryta. Nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.

 

k bodu 2: Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání hospodaření za rok 2008. Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (chybné zaúčtování 2 položek). Zastupitelstvo obce ukládá účetní obce věnovat zvýšenou pozornost správnému účtování.

 

Hlasování: pro návrh 6 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 3: Schválení závěrečného účtu

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2008.

 

Hlasování: pro návrh 6 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 4: Výběr zhotovitele na kácení smrků v parku

Na kácení stromů v parku byly osloveny 3 firmy či osoby, zabývající se touto činností. Jedna z nich do dnešního dne nepředložila cenovou nabídku. Z došlých nabídek Jan Kerda (25 000-30 000 Kč) a Radek Šámal (25.925,-Kč) zastupitelstvo vybralo nabídku pana Šámala.

 

Hlasování: pro návrh 6 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 5: Výběr materiálu na podium na hřišti

Byly zvoleny betonové dlaždice 50x50 cm. V rámci mimořádné brigády bude připraven podklad a položeny dlaždice.

 

Hlasování: pro návrh 6 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 6: Diskuse

Do diskuse nebyly žádné připomínky.

 

k bodu 7: Žádost Základní školy Loukovec o schválení příspěvku na 1 dítě v mateřské škole

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce jednáním se školou a ostatními obecními úřady, kde budou upřesněny podmínky příspěvku a přesná částka.

 

Hlasování: pro návrh 6 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

Závěr:

Termín příštího jednání v pondělí 15.6.2009 od 20.00 hodin.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21.05 hod.

 

 

 

 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

  1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce

  2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

Koryta dne 11.5.2009

 

 

 

Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Lukeš, Šturma