Archiv úřední desky

Zápis č.5 z 14.4.2014

Z Á P I S  č.5
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 14.4.2014 od 19.00 hod. na OÚ Koryta

Přítomni:  J.Kratochvílová, V.Šeflová, E.Kozák, L.Koťátko, , V.Hanzlová

Omluveni:  P.Šturma, J.Lukeš  Neomluveni:

Zapisovatel:  E.Kozák                              Ověřovatelé zápisu: Hanzlová, Koťátko

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem
2. Výběrové řízení na dodavatele opravy kapličky
3. Diskuse
K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné
Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 5 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatel byl navržen E.Kozák a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Hanzlová a pan Koťátko.
k bodu 2:  Výběrové řízení na dodavatele opravy kapličky
K dnešnímu dni byla ověřena výše ceny od firmy LIPRACO, která doručila opravu ceny. Poté zastupitelstvo obce zhodnotilo všechny 4 nabídky z hlediska ceny a záruky na provedené práce a rozhodlo se vybrat firmu Tomáš Klaban z Dolního Slivna za nabídkovou cenu cca 390000 Kč a záruční dobou 60 měsíců. Zastupitelstvo požaduje úpravu smlouvy o dílo v bodě 5, a sice že průběžná  fakturace bude provedena max.do výše 80 % ceny díla. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřít smlouvu o dílo s firmou Tomáš Klaban.
Hlasování:  pro   5 hlasů
   proti  0 hlasů
  zdržel se 0 hlasů
k bodu 3:   Diskuse

Úprava veřejných prostranství – k dnešnímu dni se přihlásili dva zájemci, Miroslav Šefl a Tomáš Kratochvíl, kteří se budou při údržbě zeleně pravidelně střídat
Starostka urgovala zhotovení sondy na horní návsi ohledně výronu vody.

Závěr:
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hodin. Příští schůze bude 5.5.2014 od 19.00 hodin.

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 Koryta dne 14.4.2014
Zapisovatel:                                                                    Ověřovatelé zápisu:
E.Kozák       Hanzlová, Koťátko
Starostka obce: 
J.Kratochvílová
Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 24.4.2014
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

 

Obec KORYTA

U S N E S E N Í  č.5
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 14.4.2014


Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Hanzlovou a pana Koťátka. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen pan Kozák.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- výběr firmy Tomáš Klaban z Dolního Slivna na opravu kapličky a pověřuje starostku uzavřít smlouvu s touto firmou

 

V Korytech 14.4.2014

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                           
         starostka obce                                                                            místostarostka obce


Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 24.4.2014
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: