Archiv úřední desky

zápis č. 5. z 17.6.2008

Zápis č.5
 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 17.6.2008 od 20.00 hodin.
 
Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Evžen Kozák, Věra Hanzlová, Jaromír Lukeš,
Jaroslav Míka, Miroslav Šefl, Pavel Šturma
Omluven: Ladislav Koťátko ml.,
Ostatní přítomní: Vladimíra Šeflová
Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Evžen Kozák, který konstatoval, že jednání je usnášeníschopné.
Zapisovatelkou z jednání byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Pavel Šturma a Miroslav Šefl
 
1.     Zastupitelstvo schválilo program jednání navržený na pozvánce. Starosta seznámil přítomné se zápisem z posledního jednání zastupitelstva.
K zápisu nebyly připomínky.
 
2.     Starosta seznámil přítomné s návrhy projektu na úpravu parku u budovy obecního úřadu. Zastupitelstvo schválilo návrh projektu na komplexní obnovu. 
 
3.     Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh směny části pozemku p.č 788/2 v KÚ obce Koryta o výměře o výměře cca 30 m2 (pozemek je ve vlastnictví Obce Koryta), za část pozemku p.č.580 v KÚ obce Koryta o výměře cca 18 m2 , který je ve vlastnictví manželů Šeflových. Obec potřebuje část pozemku p.č.580 pro výstavbu chodníku.
 
4.     Zastupitelstvo odložilo projednání opakované žádosti manželů Šulcových, o prodej pozemku p.č. 789/2 v KÚ Koryta. Zastupitelé zváží do příštího zasedání strategii prodeje pozemků v obci..
 
5.     Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtové změny č. 1. dle přílohy.
 
6.     V sobotu 21.6.2008 od 19.00 hodin vystoupí na dětském hřišti divadelní soubor Vojan z Českého Dubu s komedií Holka odjinud. Zastupitelstvo projednalo připravenost akce.
 
7.     Starosta seznámil přítomné s nutností zajistit ještě jednoho pracovníka na sekání obecních 
       pozemků. Zájemci se mohou přihlásit u starosty obce.
 
8.   Zastupitelstvo schválilo návrh zadat ZD Loukovec úklid pozemku po pálení čarodějnic.
 
Jednání bylo ukončeno ve 22.30 hodin
Příští jednání zastupitelstva v pondělí 15.9.2008 ve 20.00 hodin.
 
V Korytech 17.6.2008
Zapsala Vladimíra Šeflová ………………
 
Starosta Ing. Evžen Kozák…………………….
 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Šturma………………………..
 
                                 Miroslav Šefl……………………