Archiv úřední desky

Zápis č.5 z 6.5.2013

Obec KORYTA

 

Z Á P I S  č.5

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 6.5.2013 od 19.00 hod. na OÚ Koryta

 

Přítomni:             J.Kratochvílová, E.Kozák, P.Šturma, V.Hanzlová, V.Šeflová, L.Koťátko, J.Lukeš

     

Omluveni:                                                      Neomluveni:

 

Zapisovatel:             E.Kozák                                         Ověřovatelé zápisu: P.Šturma, L.Koťátko

 

Program:

1.             Zahájení, seznámení s programem

2.             Schválení rozpočtové změny č. 2

3.             VPP květen – prosinec 2013 jednání na ÚP Mladá Boleslav

4.             Horní náves úpravy

5.             Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné

Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 7 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatel byl navržen E.Kozák a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Šturma a pan Koťátko.

Hlasování:            pro návrh 7 členů

                        zdrželo se 0 členů

                        proti návrhu 0 členů

 

k bodu 2:  Schválení rozpočtové změny č. 2

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.2 dle přílohy.

Hlasování:          pro návrh 7 členů

                        zdrželo se 0 členů

                        proti návrhu 0 členů

 

k bodu 3:  VPP květen – prosinec 2013 jednání na ÚP Mladá Boleslav

Starostka seznámila zastupitelstvo, že od druhé poloviny května 2013 bude na obci pracovat pan Václav Hanzl na VPP.

 

k bodu 4:  Horní náves - úpravy

V průběhu letních měsíců 2013 budou položeny žlabovky na horní návsi v části místní komunikace k Bernartům a do sadu.

 

k bodu 5:  Diskuse

Severočeské komunální služby Jablonec n.N. mění od 3.6.2013 den svozu odpadu na úterý, a to každé liché úterý. První odvoz dle této změny bude tedy v úterý 4.6.2013.

Reklamace cesty ke Šturmům- bude znovu uplatněna s odstraněním okamžitě.

Zastupitelstvo odprodá p.Vávrové zbývající dřevo u cesty na Dalešín za cenu 100,-/m s tím, že provede veškerý úklid tohoto dřeva.

Zastupitelstvo projednalo žádost pana Hanzla o vyměření hranice mezi parcelami 216/2 a 599/1 k.ú.Koryta u MH. Starostka písemně odpoví po zjištění ceny za zaměření.

 

Závěr:

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20.10 hod. Příští schůze bude 3.6.2013 od 19 hodin.

 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

1.      Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce

2.      Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

 Koryta dne 6.5.2013

 

Zapisovatel:                                                                               Ověřovatelé zápisu:

E.Kozák                                                                                  Šturma, Koťátko

 

 

Starostka obce: 

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne:

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec KORYTA

 

U S N E S E N Í  č.5

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 6.5.2013

 

 

Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Šturmu a pana Koťátka. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen pan Kozák.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí projednávané body programu.

Zastupitelstvo schválilo:

-         rozpočtovou změnu č.2 dle přílohy

 

 

V Korytech 6.5.2013

 

 

 

 

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                           

         starostka obce                                                                            místostarostka obce

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne:

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: