Archiv úřední desky

zápis č. 6 z 15.6.2009

Obec KORYTA

 

Z Á P I S  č.6

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 15.6.2009 v 20.00 hod. na OÚ Koryta

 

Přítomni: ing.E.Kozák, V.Hanzlová, L.Koťátko, , P.Šturma, M.Šefl, V.Šeflová, J.Míka,

J.Lukeš

Omluveni:Neomluveni:

 

Zapisovatel:Kozák Ověřovatelé zápisu: Míka, Šefl

 

Program jednání:

  1. Zahájení, seznámení s programem

  2. Příprava divadelního představení

  3. Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta obce, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhuje program rozšířit o tyto body:

4. Žádost p.Koťátka o souhlas se změnou územního plánu obce

5. Žádost p.Hrušky o přidělení čísla popisného pro objekt pily

6. Žádost p.Kopecké o udržování obecního pozemku

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Míka, Šefl

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů
Návrh byl schválen.

Starosta obce sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.5.2009 byl zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na úřední desce obce Koryta. Nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.

 

k bodu 2: Příprava divadelního představení

Sobota 9.00 příprava hřiště-stánky, lavice (zajistí p.Koťátko), elektrika (p.Šturma)

Občerstvení zajistí p.Lukešová u p.Šťastného

Sekání trávy, dostavba podia – brigáda úterý 16.00

 

 

k bodu 4: Žádost p.Koťátka o souhlas se změnou územního plánu obce

Pan Koťátko představil projekt fotovoltaické elektrárny na svém pozemku. Žádost o změnu územního plánu byla projednána a odsouhlasena. Změnu územního plánu bude hradit p.Koťátko.

Hlasování: pro návrh 6 členů
zdrželo se 1 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 5: Žádost p.Hrušky o přidělení čísla popisného pro objekt pily

Zastupitelstvo obce přidělilo objektu na parc.č.86 v k.ú.Koryta u Mnichova Hradiště číslo popisné 4.

Hlasování: pro návrh 7 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 6: Žádost p.Kopecké o udržování obecního pozemku

Zastupitelstvo obce zajistí posekání pozemku dvakrát ročně, pokud by i nadále bodláky prorůstaly, pak bude použit chemický postřik.

 

k bodu 3: Diskuse

Do diskuse nebyly žádné připomínky.

 

Závěr:

Termín příštího jednání v úterý 1.9.2009 od 20.00 hodin.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21.25 hod.

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

  1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce

  2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

Koryta dne 15.6.2009

 

 

 

Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Míka, Šefl