Archiv úřední desky

Zápis č.6 z 3.6.2013

Z Á P I S  č.6

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 3.6.2013 od 19.00 hod. na OÚ Koryta

 

Přítomni:       J.Kratochvílová, E.Kozák, P.Šturma, V.Hanzlová, , L.Koťátko, J.Lukeš

     

Omluveni:      V.Šeflová                               Neomluveni:

 

Zapisovatel:   E.Kozák                                 Ověřovatelé zápisu: Hanzlová, Lukeš

 

Program:

  1. Zahájení, seznámení s programem
  2. Schválení rozpočtové změny č.3
  3. Zpráva o finančním přezkoumání obce za rok 2012
  4. Návrh závěrečného účtu za rok 2012
  5. Nový přívěs
  6. Příprava divadla
  7. Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné

Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 6 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatel byl navržen E.Kozák a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Hanzlová a pan Lukeš.

Hlasování:       pro návrh 6 členů

                        zdrželo se 0 členů

                        proti návrhu 0 členů

 

k bodu 2:  Schválení rozpočtové změny č. 3

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.3 dle přílohy.

Hlasování:       pro návrh 6 členů

                        zdrželo se 0 členů

                        proti návrhu 0 členů

 

k bodu 3:  Zpráva o finančním přezkoumání obce za rok 2012

Starostka seznámila zastupitelstvo s výsledky kontroly hospodaření obce Koryta za rok 2012. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

 

k bodu 4:  Návrh závěrečného účtu za rok 2012

Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu a ten byl vyvěšen na úřední desce i webových stránkách obce.

 

k bodu 5:  Nový přívěs

Obec zakoupila pro potřeby údržby obce valník za osobní auto, který se může zapojit i za obecní traktor. Starostka prověří možnost pojištění traktoru a jeho pohybu po veřejných komunikacích.  Obec bude valník zapůjčovat občanům trvale hlášených v obci za částku 200,-Kč/den.

 

k bodu 6:  Příprava divadla

Divadlo bude 15.6.2013 od 19 hodin na hřišti. Bude hrát spolek Tyl z Kutné Hory hru Dámská šatna. Po divadle bude ohňostroj a hrát kapela Putna z Mladé Boleslavi.

 

k bodu 7:  Diskuse

Byla opětovně projednána připomínka pana Havle ohledně výronu vody na horní návsi. V rámci pokládání žlabovek na horní návsi nad kalem budou položeny žlabovky i podél plotu pana Havle.

 

Do konce června se má dohodnout reklamace cesty, kterou provedla firmy Zoubek. Během prázdnin by měla být reklamace vyřízena.

 

 

 

Závěr:

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20.10 hod. Příští schůze bude 2.9.2013 od 19 hodin.

 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

  1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
  2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

 Koryta dne 3.6.2013

 

Zapisovatel:                                                                           Ověřovatelé zápisu:

E.Kozák                                                                                Hanzlová, Lukeš

 

 

Starostka obce: 

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne:

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec KORYTA

 

U S N E S E N Í  č.6

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 3.6.2013

 

 

Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Hanzlová, Lukeš. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen pan Kozák.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí projednávané body programu.

Zastupitelstvo schválilo:

  • rozpočtovou změnu č.3 dle přílohy

 

 

V Korytech 3.6.2013

 

 

 

 

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                           

         starostka obce                                                                            místostarostka obce

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne:

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: