Archiv úřední desky

zápis č. 6. z 31.7.2008

Zápis č.6
 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 31.7.2008 od 20.00 hodin.
 
Přítomní: Ing. Evžen Kozák, Věra Hanzlová, Ladislav Koťátko, Jaromír Lukeš,
Jaroslav Míka, Pavel Šturma, Miroslav Šefl a občané dle přiložené listiny přítomných
          
Jednání řídil starosta obce Ing. Evžen Kozák, který konstatoval, že jednání je usnášeníschopné.
Zapisovatelem z jednání byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Ladislav Koťátko a Jaroslav Míka.
Zastupitelstvo schválilo program jednání navržený na pozvánce. Starosta seznámil přítomné se zápisem z posledního jednání zastupitelstva, k zápisu nebyly připomínky.
 
1.     Starosta seznámil přítomné s návrhem   projektové dokumentace na úpravu zeleně v oklí budovy obecního úřadu. Obec požádá o dotaci SZIF. Zastupitelstvo schválilo zadání vypracování žádosti Asistenčním centrem a.s. v Mostě. (6 hlasů pro, 1 proti)
 
2.     Diskuse: Pan Zeman žádá o zamezní průjezdu po „Staré cestě“ nejlépe instalací závory.
Žádost byla zamítnuta (6 hlasů proti, 1 se zdržel)
 
3.     Zabezpečením voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje byla pověřena paní Věra Hanzlová.
 
 
Jednání bylo ukončeno v 21.30 hodin
 
V Korytech 31.7.2008
 
Zapsala Vladimíra Šeflová ………………
 
Starosta Ing. Evžen Kozák…………………….
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Míka .…………………………
 
                                 Ladislav Koťátko……………………….