Archiv úřední desky

Zápis č.6 z 5.5.2014

Z Á P I S  č.6
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 5.5.2014 od 19.00 hod. na OÚ Koryta

Přítomni:  J.Kratochvílová, V.Šeflová, , L.Koťátko, J.Lukeš V.Hanzlová
           
Omluveni:      P.Šturma E.Kozák  Neomluveni:

Zapisovatel:  V.Šeflová                     Ověřovatelé zápisu:  Koťátko, Hanzlová

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem
2. Oprava kapličky
3. Sekání trávy
4. Volby do Evropského parlamentu
5. Diskuse

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné
Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 5 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatelka byla navržena V.Šeflová a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Hanzlová a pan Koťátko.
k bodu 2:  Oprava kapličky
Starostka seznámila přítomné s postupem opravy kapličky firmou Klaban. Práce budou zahájeny v průběhu června.
Na restaurování obrazu oltáře bude upřednostněna lepší cenová nabídka. Firmy poptá pí.Kozáková.
k bodu 3:    Sekání trávy
Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku p. Tomáše Nevyhoštěného na sekání trávy s tím, že nabídka přišla po vypsaném termínu a v současné době je dohoda na sekání již uzavřena. Nabídka p.Nevyhoštěného bude brána v úvahu pro další období. Za nabídku děkujeme.

k bodu 4:   Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu budou 23.-24.5.2014. Volební místnost bude na Obecním úřadě Koryta č.p.5.
k bodu 5:  Diskuse

P. Nevyhoštěný  požádal o pronajmutí místnosti OÚ dne 24.5.2014 k soukromé oslavě. Současně prosí o shovívavost při rušení nočního klidu po 22.hodině.

P.Koťátko seznámil zastupitelstvo s postupem stavby přístřešku nad jevištěm na hřišti.


Závěr:
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20.10 hodin. Příští schůze bude 2.6.2014 od 19.00 hodin.

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

 Koryta dne 5.5.2014
Zapisovatel:                                                                    Ověřovatelé zápisu:
V.Šeflová       Hanzlová, Koťátko

Starostka obce: 
J.Kratochvílová

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 6.5.2014
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

 

 

 

 

 

 

 

 


Obec KORYTA

U S N E S E N Í  č.6
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 5.5.2014


Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Hanzlovou a pana Koťátka. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Šeflová.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí projednané body schůze


V Korytech 5.5.2014

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                           
         starostka obce                                                                            místostarostka obce


Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 6.5.2014
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: