Archiv úřední desky

zápis č. 7 z 1.9.2009

Obec KORYTA

 

Z Á P I S  č.7

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 1.9.2009 v 20.00 hod. na OÚ Koryta

 

Přítomni: ing.E.Kozák, V.Hanzlová, L.Koťátko, , P.Šturma, J.Míka,

Omluveni:J.Lukeš, M.ŠeflNeomluveni:

 

Zapisovatel:Kozák Ověřovatelé zápisu: Hanzlová, Koťátko

 

Program jednání:

  1. Zahájení, seznámení s programem

  2. Příprava voleb do parlamentu ČR

  3. Investiční akce na rok 2010

  4. Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta obce, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhuje program rozšířit o tyto body:

5. Žádost rodiny Hanzlových ohledně památného stromu

Hlasování: pro návrh 5 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Hanzlová, Koťátko

Hlasování: pro návrh 5 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů
Návrh byl schválen.

Starosta obce sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.6.2009 byl zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na úřední desce obce Koryta. Nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.

 

k bodu 2: Příprava voleb do parlamentu ČR

Přípravou voleb byla pověřena paní Hanzlová. Zastupitelstvo obce se usneslo na počtu členů volební komise-3+1. Zapisovatelem volební komise byla jmenována Jana Hanzlová.

Hlasování: pro návrh 5 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

 

k bodu 3: Investiční akce na rok 2010

Zastupitelstvo obce doporučuje zažádat o dotace, pokud budou vypsány, na následující akce v tomto pořadí priority:

-oprava místní komunikace od státní silnice směrem ke Kněždolu

-oprava parku
-oprava kapličky

-vyčištění dolního kalu a případně oprava zdí

-mechanizace na údržbu obecních pozemků

Hlasování: pro návrh 5 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 5: Žádost rodiny Hanzlových ohledně památného stromu

Zastupitelstvo obce souhlasí s ošetřením památného stromu, případně s jeho pokácením. Pověřilo starostu k zaslání dopisu na Městský úřad Mnichovo Hradiště, kde znovu požádá o ošetření lípy.

Hlasování: pro návrh 5 členů
zdrželo se 0 členů
proti návrhu 0 členů

 

k bodu 4: Diskuse

Pan Míka doporučuje požádat SÚS Mnichovo Hradiště o opravu překopu silnice u mostku u kalu. Oprava překopu klesla a na vzniklé prohlubni dochází při průjezdu k vynášení vozidel směrem k jeho plotu a domu a nebezpečí kolize.

Obec objedná vyfrézování pařezů po pokácených stromech v parku.

Zastupitelstvo obce nabídne manželům Hejdukům svolání bezplatné brigády při opravě opěrné zdi, která byla poškozena při poslední vichřici a dešti.

 

Závěr:

Termín příštího jednání ve čtvrtek 8.10.2009 od 19.00 hodin.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21.00 hod.

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

  1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce

  2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

Koryta dne 1.9.2009

 

 

 

Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Hanzlová, Koťátko