Archiv úřední desky

zápis č. 7. z 15.9.2008

Zápis č.7
 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 15.9.2008 od 20.00 hodin.
 
Přítomní: Ing. Evžen Kozák, Věra Hanzlová, Ladislav Koťátko, Jaromír Lukeš,
Jaroslav Míka, Pavel Šturma, Miroslav Šefl, Eva Nosková, Vladimíra Šeflová
           
Jednání řídil starosta obce Ing. Evžen Kozák, který konstatoval, že jednání je usnášeníschopné.
Zapisovatelem z jednání byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Věra Hanzlová a Miroslav Šefl
Zastupitelstvo schválilo program jednání navržený na pozvánce. Starosta seznámil přítomné se zápisem z posledního jednání zastupitelstva, k zápisu nebyly připomínky.
 
1.     Starosta seznámil přítomné s korespondencí, která došla od posledního jednání zastupitelstva.
 
2.     Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závazné vyhlášky a nařízení:
- Nařízení obce Koryta č. 1/2008, kterým se vymezují úseky místních komunikací,
   na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
 odstraňováním sněhu a náledí
      - Obecně závazná vyhláška obce Koryta č. 2/2008 o místních poplatcích
      - Obecně závazná vyhláška obce Koryta č. 3/2008 o systému shromažďování, sběru,
         přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za
         komunální odpad
 - Obecně závazná vyhláška obce Koryta č. 4/2008o veřejném pořádku, opatření k jeho
         zabezpečení a čistotě v obci
 
3.     Zapisovatelkou pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje byla starostou jmenována paní Alfréda Šulcová.
 
4.     Zastupitelstvo projednalo žádost pana Evžena Kozáka o pokácení dvou stromů (jeřabina a hloh) Pokácení bylo schváleno (6 hlasů pro, 1 se zdržel)
 
5.     Zastupitelstvo opakovaně projednalo žádost manželů Zemanových o zamezení průjezdu po „Staré cestě“. Zastupitelstvo nesouhlasí s instalací závory. Bezpečná chůze na „Staré cestě“ bude řešena po konzultaci s Policí ČR.
 
6.     Zastupitelstvo znovu projednalo žádosti manželů Kopeckých a Šulcových o prodej pozemků v KÚ Koryta. Nejprve zastupitelstvo hlasovalo o návrhu pana Jaroslava Míky, který navrhoval zastavit veškerý prodej pozemků. Návrh nebyl schválen (5 hlasů proti, 1 pro, 1 se zdržel)
Poté zastupitelstvo hlasovalo o prodeji pozemků
-        žádost manželů Kopeckých – prodej pozemku nebyl schválen
       (3 se zdrželi, 4 proti)
-        žádost manželů Šulcových – prodej pozemku nebyl schválen
(2 pro, 2 proti, 3 se zdrželi)
 
 
 
 
7.      Diskuse:
       - V pátek 19.9.2008 v 19.00 hodin se na hřišti uskuteční vystoupení pěveckého sboru
          z Turnova. Obecní zastupitelstvo pomůže s přípravami SDH.
       - Podzimní brigáda na úklid obce se bude konat v sobotu 8.11.2008
 
 Příští schůze zastupitelstva 20.10.2008 v 19.00 hodin
 
Jednání bylo ukončeno ve 22.15 hodin
 
V Korytech 15.9.2008
 
Zapsala Vladimíra Šeflová ………………
 
Starosta Ing. Evžen Kozák…………………….
 
Ověřovatelé zápisu: Věra Hanzlová .…………………………
 
                                 Miroslav Šefl…….……………………..