Archiv úřední desky

Zápis č.7 z 2.6.2014

Z Á P I S  č.7

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 2.6.2014 od 19.00 hod. na OÚ Koryta

 

Přítomni:       J.Kratochvílová, V.Šeflová, , L.Koťátko, , V.Hanzlová, P.Šturma E.Kozák

           

Omluveni:      J.Lukeš                                   Neomluveni:

 

Zapisovatel:   E.Kozák                    Ověřovatelé zápisu:  Šeflová, Hanzlová

 

Program:

 1. Zahájení, seznámení s programem
 2. Zpráva o finančním přezkoumání obce za rok 2013
 3. Nedobytné pohledávky
 4. Návrh závěrečného účtu za rok 2013
 5. Příprava divadla
 6. Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné

Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 6 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatelka byl navržen E.Kozák a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Hanzlová a Šeflová. Starostka navrhuje rozšířit program schůze tyto body:

 1. Projednání členství v MAS
 2. Výběr restaurátora obrazu
 3. Příprava voleb do obecního zastupitelstva
 4. Projednání změny smlouvy s paní Polákovou
 5. Projednání žádosti pana Kopsy

k bodu 2:       Zpráva o finančním přezkoumání obce za rok 2013

Dne 28.5.2014 proběhla kontrola hospodaření obce za rok 2013 s výsledkem vyhodnocení B, tedy s malými chybami (inventarizace majetku-nejednoznačné označení, chybná analytika účtu 403).

k bodu 3:        Nedobytné pohledávky

Obec eviduje pohledávky za odpady za rok 2012:                                                                                       Josef Koťátko-500,-Kč, František Šelemberk-500,-Kč                                               Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že tyto pohledávky jsou nedobytné z důvodu úmrtí obou jmenovaných a souhlasí s odpisem těchto pohledávek.                                                                 Hlasování:                                                                                                                                                                                                                                pro        6 hlasů                                                                                                                          proti            0 hlasů                                                                                                                        zdržel se 0 hlasů                                                                                          

 

k bodu 4:       Návrh závěrečného účtu za rok 2013

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh závěrečného účtu dle přílohy.         Hlasování:                                                                                                                                                                                                                                pro      6 hlasů                                                                                                                          proti    0 hlasů                                                                                                                        zdržel se 0 hlasů                                                                                          

 

k bodu 5:       Příprava divadla

Divadlo bude 21.6.2014 od 19 hodin. Bude hrát soubor Tyl z Bakova n.J. hru Klinika doktora Řezníčka a po divadle bude hrát Putna z Mladé Boleslavi. Termín brigády na přípravu divadla bude upřesněn v týdnu před představením.

 

K bodu 7:      Projednání členství v MAS

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo členství obce Koryta v MAS Český ráj na příští volební období 2014-2020.

pro      6 hlasů                                                                                                                          proti    0 hlasů                                                                                                                        zdržel se 0 hlasů                                                                                          

 

K bodu 8:       Výběr restaurátora obrazu

K dnešnímu dni obec obdržela dvě cenové nabídky na restauraci obrazu v kapli (MgA.Jakub Hamsík-cena 78.000,-Kč a MgA.Alice Hejčlová-cena 60.000,-Kč).  Zastupitelstvo vybralo a schválilo cenovou nabídku MgA.Hamsíka za cenu 78.000,-Kč.

pro      6 hlasů                                                                                                                          proti    0 hlasů                                                                                                                        zdržel se 0 hlasů                                                                                          

 

K bodu 9:       Příprava voleb do obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce navrhuje a schvaluje, aby v příštím volebním období bylo obecní zastupitelstvo tvořilo 7 členů.

pro      6 hlasů                                                                                                                          proti    0 hlasů                                                                                                                        zdržel se 0 hlasů                                                                                          

 

 

 

 

 

 

K bodu 10:     Projednání změny smlouvy s paní Polákovou

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že Katastrální úřad neodsouhlasil vklad do katastru nemovitostí na převod pozemku paní Polákové s tím, že si paní Poláková zajistí přepracování smlouvy.

 

K bodu 11:     Projednání žádosti pana Kopsy

Pan Kopsa žádá o pronájem pozemku 599/9 o výměře 100 m2 proti domu č.p.37. Pozemek bude srovnán do roviny inertním materiálem a úpravě povrchu pro účely parkování. Starostka písemně sdělí panu Kopsovi, že zastupitelstvo si musí místo prohlédnout i s ohledem na odtokové poměry a poté sdělí své rozhodnutí.

 

 

K bodu 6:      Diskuse

Starostka obce poptá  truhláře na opravu dveří do kaple.

Starostka obce písemně bude opět urgovat opravu místní komunikace ke Šturmům.

Zastupitelstvo bylo seznámeno s připomínkou, že očkování psů nebylo ohlášeno občanům s dostatečným předstihem. Veterinář MVDr.Brož sdělil termín očkování dva dny předem (prostřednictvím jiné obce) a ihned poté tato informace byla vyvěšena na obou informačních  deskách. Zákonnou povinností majitele psa je zajistit si očkování svého psa.

Stavba přístřešku na dětském hřišti bude placeno na dohodu o provedení práce ve výši 80,-Kč/hod. Vyúčtování předloží pan Koťátko.

Hydrogeolog p.Pivrnec se dostavil k vytyčení sondy, bohužel díky lokálním povodním (v jiné obci) se nedostavil p.Bernard. Tímto se opět prodlužuje termín opravy místní komunikace na horní návsi.

 

Závěr:

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21.30 hodin. Příští schůze bude 26.6.2014 od 17.00 hodin.

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

 1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
 2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

 

 

 Koryta dne 2.6.2014

Zapisovatel:                                                                           Ověřovatelé zápisu:

E.Kozák                                                                                Hanzlová, Šeflová

 

Starostka obce: 

J.Kratochvílová

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 3.6.2014

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

 

 

 

Obec KORYTA

 

U S N E S E N Í  č.7

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 2.6.2014

 

 

Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Hanzlovou a Šeflová. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Šeflová.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

-pohledávky za odpady za rok 2012 (Josef Koťátko-500,-Kč, František Šelemberk-500,-Kč)                                      jsou nedobytné z důvodu úmrtí obou jmenovaných a souhlasí s odpisem těchto pohledávek.                                                                

- návrh závěrečného účtu dle přílohy

- členství obce Koryta v MAS Český ráj na příští volební období 2014-2020

- cenovou nabídku za restauraci obrazu MgA.Hamsíka za cenu 78.000,-Kč

- v příštím volebním období bude obecní zastupitelstvo tvořit 7 členů

Zastupitelstvo obce bere na vědomí projednané body schůze

 

 

V Korytech 2.6.2014

 

 

 

 

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                            

         starostka obce                                                                            místostarostka obce

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 3.6.2014

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: