Archiv úřední desky

Zápis č.7 z 28.6.2013

Z Á P I S  č.7
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 28.6.2013 od 19.00 hod. na OÚ Koryta

Přítomni:  J.Kratochvílová, E.Kozák, P.Šturma, V.Hanzlová, , L.Koťátko, J.Lukeš, V.Šeflová
     
Omluveni:      Neomluveni:

Zapisovatel:  E.Kozák                              Ověřovatelé zápisu: Koťátko, Šturma

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem
2. Schválení účetní závěrky za rok 2012
3. Schválení závěrečného účtu za rok 2012
4. Diskuse

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné
Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 7 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatel byl navržen E.Kozák a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Koťátko a pan Šturma.
Hlasování: pro návrh 7 členů
  zdrželo se 0 členů
  proti návrhu 0 členů

k bodu 2: Schválení účetní závěrky za rok 2012

Zastupitelstvo obce nově od roku 2013 schvaluje účetní závěrku obce, poprvé za rok 2012. Prováděcí vyhláška o schvalování účetních závěrek je ve stádiu návrhu, ale povinnost schválení účetní závěrky již platí.
Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období -  k 31.12.). Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření obce za dané období.
Obsah, rozsah a formu účetní závěrky určuje zákon o účetnictví a účetní standardy, podle kterých se účetní závěrka sestavuje (a podle kterého se také vede účetnictví). Povinnými částmi účetní závěrky jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, která poskytuje doplňující informace k dvěma předešlým dokumentům.

 k bodu 3: Schválení závěrečného účtu za rok 2012

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Koryta a závěrečný účet obce Koryta za rok 2012 včetně zprávy Krajského úřadu Stč.kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koryta za rok 2012 bez výhrad.

Závěr:
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.45. Příští schůze bude 2.9.2013 od 19 hodin.


Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 Koryta dne 28.6.2013

Zapisovatel:                                                                    Ověřovatelé zápisu:
E.Kozák       Koťátko, Šturma


Starostka obce: 


Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne:
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec KORYTA

U S N E S E N Í  č.7
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 28.6.2013


Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pan Koťátko a pan Šturma. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen pan Kozák.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí projednávané body programu.
Zastupitelstvo schválilo:
- účetní závěrku obce k 31.12.2012 v rozsahu výkazu rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy účetní závěrky bez výhrad a připomínek. Účetní obce se ukládá proúčtovat výsledek hospodaření
- celoroční hospodaření obce Koryta a závěrečný účet obce Koryta za rok 2012 včetně zprávy Krajského úřadu Stč.kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koryta za rok 2012 bez výhrad


V Korytech 28.6.2013

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                           
         starostka obce                                                                            místostarostka obce


Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne:
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
PŘÍLOHA.DOC Zápis č.7 z 28.6.2013 89.1 Kb
ROZVAHA.DOC Zápis č.7 z 28.6.2013 75.8 Kb
VÝKAZ-ZI.DOC Zápis č.7 z 28.6.2013 51.7 Kb