Archiv úřední desky

Zápis č.8 z 13.8.2013

 

Z Á P I S  č.8

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 13.8.2013 od 18.00 hod. na OÚ Koryta

 

Přítomni:             J.Kratochvílová, E.Kozák, P.Šturma, V.Hanzlová, , L.Koťátko

     

Omluveni:             J.Lukeš (práce)            Neomluveni:

 

Zapisovatel:             E.Kozák                                         Ověřovatelé zápisu: Hanzlová, Šeflová

 

Program:

1.             Zahájení, seznámení s programem

2.             Prohlídka obce po přívalových srážkách

3.             Diskuse

 

K jednotlivým bodům programu:

 

k bodu 1:  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné

Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 6 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatel byl navržen E.Kozák a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Hanzlová a paní Šeflová.

Hlasování:            pro návrh 6 členů

                        zdrželo se 0 členů

                        proti návrhu 0 členů

 

k bodu 2:            Prohlídka obce po přívalových srážkách

Zastupitelstvo při zahájení schůze prošlo obec po přívalových srážkách s těmito zjištěními a opatřeními:

-         žlabovka podél vodárny-pan V.Hanzl (pracovník obce) vyčistí do konce srpna

-         cesta na Borový-bude zřízena nízký násep a stržení části plochy a vytvoření odtokového příkopu podél cesty k Bernartům. Následně obec poptá firmu na zřízení vpusti a potrubí  pod místní komunikací do horní nádrže.

-         Najatým bagrem bude stržena krajnice pod břehem pod paní Sklenářovou a vytvořen příkop ke stávající vpusti

-         Vpust pod Hejdukovými do propustku pročistí KSUS, obec následně zajistí pročištění propustku pod vjezdem k Hejdukům

-         Odtok vody ze silnice KSUS nad p.Koťátkem a Wernerem-starostka osloví KSUS s návrhy řešení

-         Propustek pod krajskou silnicí pod p.Kazdou-starostka osloví KSUS, zda by bylo možné zřídit na stávajícím potrubí DN 1000 česle pro zamezení ucpávání propustku.

-         Místní komunikace u Šturmů a Kudrnů-obec zajistí odtěžení poškozeného krytu vozovky a následnou opravu recyklátem.

-         Příčný práh přes cestu před domem V.Hanzla-obec zajistí jeho čištění

-         Hydrant u soutoku na parc.č. 788/3-starostka požádá VaK MB o zvýšení poklopu do úrovně okolního terénu, případně jeho vyzkoušení.

 

k bodu 3:  Diskuse

 

Výron vody na horní návsi-obec poptá firmu na nabídkovou cenu na vybudování drenáže podél cesty k sadu a její zaústění potrubím přes vjezdy k Havlům a Kopeckým do dešťové kanalizace.

Reklamace opravy místní komunikace u Šeflů – starostka napíše firmě Zoubek Nymburk reklamační dopis s tím, že komunikací prorůstá plevel, dále oprava u vjezdu u Šeflů není provedena kvalitně.

Starostka poptá Českou pojišťovnu, zda by šlo rozšířit pojištění obce na živelní škody i na obecní majetek, nejen budovy.

Akáty podél krajské silnice podél staré cesty-starostka poptá Tomovy parky, zda by si velké akáty pokáceli za odvoz. Následně by obec zajistila výsadbu nižšími keři na zpevnění svahu.

Od 12.8.2013 funguje na Obecním úřadě v Korytech internet, na který bude napojen dle zákona na evidenci obyvatel Czech point.

Ohlášení soukromé oslavy u Kozáků v sobotu 17.8.2013.

 

Závěr:

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21.00. Příští schůze bude 2.9.2013 od 19 hodin.

 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

1.      Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce

2.      Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

 Koryta dne 13.8.2013

 

Zapisovatel:                                                                               Ověřovatelé zápisu:

E.Kozák                                                                                  Hanzlová, Šeflová

 

 

Starostka obce: 

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 3.9.2013

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec KORYTA

 

U S N E S E N Í  č.8

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 13.8.2013

 

 

Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Hanzlovou a Šeflovou. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen pan Kozák.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí projednávané body programu.

 

 

 

V Korytech 13.8.2013

 

 

 

 

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                           

         starostka obce                                                                            místostarostka obce

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 3.9.2013

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: