Archiv úřední desky

zápis č. 8. z 20.10.2008

 

Zápis č.8
 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 20.10.2008 od 19.00 hodin.
 
Přítomní: Ing. Evžen Kozák, Věra Hanzlová, Ladislav Koťátko, Jaromír Lukeš,
Jaroslav Míka, Pavel Šturma, Miroslav Šefl,Vladimíra Šeflová
          
Jednání řídil starosta obce Ing. Evžen Kozák, který konstatoval, že jednání je usnášeníschopné.
Zapisovatelem z jednání byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Jaromír Lukeš a Pavel Šturma
Zastupitelstvo schválilo program jednání navržený na pozvánce. Starosta seznámil přítomné se zápisem z posledního jednání zastupitelstva, k zápisu nebyly připomínky.
 
1.     Starosta seznámil přítomné s korespondencí, která došla od posledního jednání zastupitelstva.
 
2.     Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu dle přílohy.
 
3.     Zastupitelstvo schválilo vystoupení obce Koryta ze svazku obcí Koryta, Loukov, Loukovec a Sezemice . Tento svazek byl účelově založen pro získání dotace na plynofikaci obcí a v současné době již neplní svoji funkci.
 
4.     Starosta ing. Kozák seznámil zastupitelstvo s postupem při podání žádosti o dotaci od SZIF na obnovu zeleně v obci (okolí budovy obecního úřadu)
 
5.     Zastupitelstvo schválilo uspořádání Mikulášské nadílky pro děti a důchodce. Nadílka bude v sobotu 6.12.2008 od 16.30 hodin.
 
6.     Podzimní brigáda na úklid obce se bude konat v sobotu 8.11.2008 v 8.30 hodin.
 
 
 
 Příští jednání zastupitelstva 6.12.2008 v 15.30 hodin
 
Jednání bylo ukončeno ve 21.30 hodin
 
V Korytech   20.10.2008
 
Zapsala Vladimíra Šeflová ………………
 
Starosta Ing. Evžen Kozák…………………….
 
Ověřovatelé zápisu: Jaromír Lukeš .…………………………
 
                                  Pavel Šturma …….……………………..