Archiv úřední desky

Zápis č.9 z 1.9.2014

Z Á P I S  č.9
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 1.9.2014 od 19.00 hod. na OÚ Koryta

Přítomni:  J.Kratochvílová, V.Šeflová, V.Hanzlová, P.Šturma, E.Kozák, J.Lukeš, L.Koťátko
           
Omluveni:     L.Koťátko   Neomluveni:

Zapisovatel:  E.Kozák                      Ověřovatelé zápisu:  Šturma, Lukeš

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem
2. Oprava kapličky – seznámení s průběhem
3. Oprava výronu vody na horní návsi
4. Volby 10.-11.10.2014
5. Koncert – zhodnocení akce a vyúčtování
6. Rozpočtová změna č.2
7. Diskuse

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné
Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 6 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatelek byl navržen E.Kozák a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Šturma a Lukeš.
Hlasování:                                                                                                                                                                                                                                pro       6 hlasů                                                                                                                          proti    0 hlasů                                                                                                                        zdržel se 0 hlasů                                                                                          
k bodu 2:  Oprava kapličky – seznámení s průběhem
Dnes bylo zastupitelstvo seznámeno panem Klabanem s průběhem opravy kapličky. Vzhledem k obtížnosti napojení staré a nové omítky (viditelnost spáry) zastupitelstvo rozhodlo o provedení opravy omítky po celém obvodu kaple do výšky římsy (cca 120 m2). Hlasování:                                                                                                                                                                                                                                pro       6 hlasů                                                                                                                          proti    0 hlasů                                                                                                                        zdržel se 0 hlasů                                                                                          
k bodu 3:   Oprava výronu vody na horní návsi
Dnes starostka předložila posudek hydrogeologa k výronu na horní návsi. Posudek bude postoupen p.Jedličkovi k dokončení projektu, aby mohly být práce realizovány.
k bodu 4:   Volby 10.-11.10.2014
Starostka jmenovala zapisovatele okrskové volební komise pana Jana Kratochvíla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
k bodu 5:  Koncert – zhodnocení akce a vyúčtování

Paní Šeflová seznámila zastupitelstvo s vyúčtováním koncertu Ivo Jahelky a M.Palečka.

K bodu 6:     Rozpočtová změna č.2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.2 dle přílohy.
Hlasování:                                                                                                                                                                                                                                pro       6 hlasů                                                                                                                         
proti    0 hlasů                                                                                                                       
zdržel se 0 hlasů                                                                                          
K bodu 7:     Diskuse
Zastupitelstvo obce děkuje p.Václavu Koťátkovi za péči u pramene a podél vodoteče.

Závěr:
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 21.40 hodin. Příští schůze bude 8.9.2014 od 19.00 hodin.

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

 Koryta dne 1.9.2014
Zapisovatel:                                                                    Ověřovatelé zápisu:
E.Kozák       Šturma, Lukeš

Starostka obce: 
J.Kratochvílová

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 2.9.2014
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

 

 

 

Obec KORYTA

U S N E S E N Í  č.9
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 1.9.2014


Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Šturmu a Lukeše. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen pan Kozák.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- provedení opravy omítky po celém obvodu kaple do výšky římsy (cca 120 m2)
- rozpočtovou změnu č.2 dle přílohy

Zastupitelstvo obce bere na vědomí projednané body schůze


V Korytech 1.9.2014

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                           
         starostka obce                                                                            místostarostka obce


Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne: 2.9.2014
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: