Archiv úřední desky

Zápis č.9 z 2.9.2013

Z Á P I S  č.9

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 2.9.2013 od 19.00 hod. na OÚ Koryta

 

Přítomni:             J.Kratochvílová, E.Kozák, L.Koťátko, V.Šeflová

     

Omluveni:             J.Lukeš, P.Šturma,V.Hanzlová              Neomluveni:

 

Zapisovatel:             E.Kozák                                         Ověřovatelé zápisu:  L.Koťátko Šeflová

 

Program:

1.             Zahájení, seznámení s programem

2.             Schválení určeného zastupitele při spolupráci s pořizovatelem na Zprávě o uplatňování Územního plánu Koryta za období 10/2009 – 08/2013

3.             Diskuse

 

 

 

K jednotlivým bodům programu:

 

 

k bodu 1:  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání zastupitelstva obce řídila starostka obce, která přivítala přítomné

Starostka obce prohlásila, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatovala přítomnost 4 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. Jako zapisovatel byl navržen E.Kozák a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Koťátko a paní Šeflová.

Hlasování:            pro návrh 4 členů

                        zdrželo se 0 členů

                        proti návrhu 0 členů

 

k bodu 2:         Schválení určeného zastupitele při spolupráci s pořizovatelem na Zprávě o uplatňování Územního plánu Koryta za období 10/2009 – 08/2013

Jako zastupitel při spolupráci s pořizovatelem Zprávy o uplatňování ÚP Koryta byla navržena starostka obce Ing. Jitka Kratochvílová

Hlasování:            pro návrh 4 členů

                        zdrželo se 0 členů

                        proti návrhu 0 členů

 

k bodu 3:   nebyly žádné připomínky k projednávanému tématu

 

 

 

Závěr:

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.20. Příští schůze bude 23.9.2013 od 19 hodin.

 

 

 

 Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

1.      Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce

2.      Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

 

 

 Koryta dne 2.9.2013

 

Zapisovatel:                                                                               Ověřovatelé zápisu:

E.Kozák                                                                                  Koťátko, Šeflová

 

 

 

 

Starostka obce: 

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne:

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec KORYTA

 

U S N E S E N Í  č.9

ze zasedání zastupitelstva obce Koryta

konaného dne 2.9.2013

 

 

Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Koryta volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Šeflovou a pan Koťátka. Zastupitelstvo obce Koryta bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen pan Kozák.

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

Zastupitelstvo obce Koryta jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) určilo člena zastupitelstva paní Ing. Jitku Kratochvílovou ke spolupráci při pořizování Zprávy o uplatňování ÚP Koryta v souladu s ust. § 55 odst. 1 a § 47 odst. 5 stavebního zákona.

 

 

 

 

 

V Korytech 2.9.2013

 

 

 

 

 

 

 

………………………….                                                        ……………………………….                                           

         starostka obce                                                                            místostarostka obce

 

 

Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta dne:

Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: