Archiv úřední desky

zápis č. 9. z 24.11.2008

 

Z Á P I S  č.9
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta
konaného dne 24.11.2008 v 19.00 hod. na OÚ Koryta
 
 
Přítomni: ing.E.Kozák, V.Hanzlová, V.Šeflová, L.Koťátko, J.Míka, J.Lukeš, P.Šturma,
      M.Šefl
Omluveni:                                                                 Neomluveni:
 
Zapisovatel: Kozák                                                   Ověřovatelé zápisu: Šefl, Šturma
 
Program jednání:
1.           Zahájení, seznámení s programem
2.           Příprava výroční schůze
3.           Rozpočtové provizorium na rok 2009
4.           Rozpočtové změny
5.           Příprava výběrového řízení na funkci účetní obce
6.           Diskuse
7.           Závěr
 
K jednotlivým bodům programu:
 
k bodu 1:
Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta obce, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce – nadpoloviční většiny všech členů a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce. Navrhl rozšířit program jednání o tyto body:
-        seznámení a hlasování o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na pozemky, kde dojde k výstavbě kruhové křižovatky, a to mezi Obcí Koryta a Středočeským krajem
-        seznámení s novým ceníkem na rok 2009 na likvidaci odpadu z obce
-        předložení cenové nabídky SOU Hubálov na výrobu laviček
-        předložení zprávy fy Transcentrum ke změně jízdního řádu
-        předložení smlouvy na vypracování 1.změny územního plánu obce Koryta
-        seznámení zastupitelstva obce s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce Koryta za rok 2008 ze dne 10.11.2008
-        jednání o úpravách případně kácení stromů v blízkosti domu č.p.43 (manž.Michalíčkovi)
-        inventarizace obecního majetku
Hlasování:      pro návrh 7 členů
                        zdrželo se 0 členů
                        proti návrhu 0 členů
 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Šefl, Šturma                                                                   
Hlasování:      pro návrh 7 členů
                        zdrželo se 0 členů
                        proti návrhu 0 členů
Návrh byl schválen.
Starosta obce sdělil, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.10.2008 byl zvolenými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na úřední desce obce Koryta. Nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.
 
k bodu 2: Příprava výroční schůze
Termín 31.1.2009 od 19 hodin
Hudba-S.Lhota
Pití atd.p.Lukešová
Zjistí p.Šeflová na Klášteře nebo v Chaloupkách-řízky nebo guláš
Topení Koťátko
Koláče Šefl
Případné další podrobnosti budou dohodnuty na další schůzi v lednu 2009.
 
k bodu 3: Rozpočtové provizorium na rok 2009
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude v roce 2009 hospodařit měsíčně ve výši 1/12 skutečnosti rozpočtu roku 2008 až do schválení rozpočtu na rok 2009.
 
Hlasování:      pro návrh 7 členů
                        zdrželo se 0 členů
                        proti návrhu 0 členů
 
k bodu 4: Rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č.3 dle přílohy.
 
k bodu 5: Příprava výběrového řízení na funkci účetní obce
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení bude vyvěšeno na úřední desce obce, na webové stránky obce a na desku okolních obcí.
 
Hlasování:      pro návrh 7 členů
                        zdrželo se 0 členů
                        proti návrhu 0 členů
 
k bodu 6: Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na pozemky
Jedná se o vzájemné darování pozemků, kde bude probíhat výstavba kruhové křižovatky tak, aby po dokončení stavby byla nová silnice celá na pozemcích Středočeského kraje a pozemky, kde dříve byla silnice, připadne obci.
 
Hlasování:      pro návrh 7 členů
                        zdrželo se 0 členů
                        proti návrhu 0 členů
 
k bodu 7: Seznámení s novým ceníkem na rok 2009 na likvidaci odpadu z obce
Dnešního dne byla schválena příloha č.1 k OZV č.3/2008, kde jsou promítnuty nové ceny za likvidaci odpadů.
 
Hlasování:      pro návrh 7 členů
                        zdrželo se 0 členů
                        proti návrhu 0 členů
 
k bodu 8: Předložení cenové nabídky SOU Hubálov na výrobu laviček
Cenová nabídka na zhotovení 1 ks lavičky (ocelová konstrukce+latě) délka 3 m je 1.750,-Kč včetně DPH. Latě dodá v rámci sponzorského daru Pila Koryta. ZO objedná 15 ks lavic.
 
Hlasování:      pro návrh 7 členů
                        zdrželo se 0 členů
                        proti návrhu 0 členů
 
k bodu 9: Předložení zprávy fy Transcentrum ke změně jízdního řádu
ZO bere na vědomí bez připomínek.
 
k bodu 10: Předložení smlouvy na vypracování 1.změny územního plánu obce Koryta
ZO požaduje složit od pana Noswitze záloha ve výši 15.000,-Kč.
 
k bodu 11: Seznámení zastupitelstva obce s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce
ZO bylo seznámeno se zápisem z dílčího přezkoumání s tím, že nedostatky již byly opraveny.
 
k bodu 12: Inventarizace obecního majetku
Starosta obce nařizuje inventuru majetku obce do 31.12.2008 a jmenuje tuto inventarizační komisi: Šefl, Koťátko, Hanzlová.
 
k bodu 13: Jednání o úpravách případně kácení stromů v blízkosti domu č.p.43
ZO odsouhlasilo pokácení borovice a lípy u hasičské zbrojnice a dále prořezání lípy vedle staré cesty a buku před hasičskou zbrojnicí.
 
Hlasování:      pro návrh 7 členů
                        zdrželo se 0 členů
                        proti návrhu 0 členů
 
Termín příštího jednání 6.12.od 15.30 hodin. Topení zajistí Lukeš
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 20.40 hod.
 
Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
1.     Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2.     Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
 
 
 Koryta dne 24.11.2008
 
 
 
Zapisovatel:                                                                   Ověřovatelé zápisu:
 
 
 
Starosta obce: